illustrasjon for DLR-webinar

Stor interesse for deling av digitale læringsressurser

Skrevet av Christine Johnsen , 7. mai, 2021
Nå kan du se opptak av webinar om Digitale læringsressurser (DLR) 30. april. Vi har også lagt ut alle spørsmål som ble stilt underveis og svart på dem.

Fredag 30. april avholdt Unit webinar om tjenesten DLR (Digitale læringsressurser), en tjeneste som tilrettelegger for deling og gjenbruk av digitale læringsressurser på tvers av institusjonene i UH-sektoren. 

Webinaret ble arrangert i anledning at DLR nå skal rulles ut for fullt, og målet er at så mange institusjoner som mulig skal ta DLR i bruk i løpet av de neste årene. Rundt 100 personer deltok på webinaret.  

I dette blogginnlegget oppsummerer vi temaene som ble diskutert. I tillegg besvarer vi spørsmål som ble stilt av deltakere under webinaret, siden det ikke var anledning til å besvare alle underveis. 

Webinar med relevante tema for undervisere og ansatte ved utdanningsinstitusjoner 

I webinaret var vi innom alt fra grunner til at en underviser bør dele i DLR, til hvordan DLR har blitt til og hva som er planene for utvikling fremover. Det er mulig å se opptak av webinaret i DLR-tjenesten eller nederst i på siden her i bloggposten.

Kort oppsummering av tema i webinaret (med tidsangivelser)

  • Fra 02:00: Terje Mørland (Unit) gir en introduksjon til hva DLR er, og forteller om DLRs rolle i digitaliseringsstrategien for UH-sektoren.  
  • Fra 07:53: Dagmar Langeggen (BI, og leder for DLR-konsortiet) forteller om historien til DLR, og hvordan tjenesten har kommet dit den er i dag. Hun snakket også om hva som blir viktig for utviklingen av DLR fremover, og kom med en oppfordring til å ta i bruk DLR.  
  • Fra 13:00: Førstelektor Lars Kyte (Institutt for helse- og omsorgsvitskap, HVL) forteller om hvorfor undervisere bør dele i DLR. Hans perspektiv og utgangspunkt er samfunnsoppdraget til en underviser i 2021, og budskapet er at man ikke trenger å sitte på hver sin tue og finne opp kruttet på nytt.  
  • Fra 25:20: Tjenesteansvarlig Christine Johnsen (Unit) forteller om arbeidet som har blitt gjort, og som enda pågår, for å forbedre tjenesten DLR. Det har blitt arbeidet brukerorientert for å identifisere forbedringspunkter i tjenesten, og tjenesten har vært gjennom et større teknisk løft.  
  • Fra 30:30: Seksjonssjef Vegard Moen (Unit) tar oss gjennom hvordan en institusjon skal ta DLR i bruk, blant annet at det må gjennomføres et innføringsprosjekt for å sikre at DLR tas i bruk på en god måte. Han informerte om at Unit kan stille med støtte til innføringsprosjekt.  
  • Fra 40:30: foredragsholderne svarer på spørsmål fra publikum. 

Spørsmål og svar fra webinaret

Publikum hadde anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne under webinaret. Her får du oversikt over spørsmålene som ble stilt og svarene som ble gitt. 

Administrative spørsmål

Det vil være gratis å ta DLR i bruk i 2021, men vet man hva kostnadene vil bli etter dette? Hva ligger avgiftsnivået på for institusjoner som er medlemmer i dag? 
Det er sektoren selv, i form av konsortiet, som beslutter størrelsen på DLRs budsjett, og dermed behovet for brukerbetaling. Dette baseres på hvor mye utvikling som ønskes. De siste årene har totalt budsjett vært på rundt 1 mNOK, men dette er forventet å øke noe grunnet økt behov for vedlikehold og nye utviklingsønsker ved påkobling av nye institusjoner. Dette innebærer at jo flere institusjoner som tar DLR i bruk, jo lavere vil årlig pris per institusjon bli. 

For å gi noen eksempler på mulig kostnad, ville i 2020 en stor institusjon med 30 000 studenter betale ca. 330 000 kr, mens en institusjon på 3000 studenter ville betalt minimumsavgift på 150 000 kr. Dette avhenger av størrelse på institusjonen, men en avgjørende faktor er også antall institusjoner som deltar i konsortiet. 

Hva vet man om omfang og varighet for et innføringsprosjekt? 
Av erfaring fra institusjoner som benytter DLR i dag, ser vi at et gjennomført innføringsprosjekt øker sjansen for at institusjonen lykkes med å øke volum av deling blant ansatte. Gjennom forbedringsarbeidet av DLR i 2020 ble det derfor utarbeidet støttemateriell og forslag til plan for innføringsprosjektet, for å senke terskelen for nye institusjoner å ta DLR i bruk.  

Dette krever også tid og ressurser fra institusjonens side, inkludert ressurser som kan lede og gjennomføre innføringsprosjekt, og sikre at det blir etablert roller til drift av DLR hos institusjonen. Et innføringsprosjekt er estimert til ca. 6 måneder, med en prosjektleder med minst 30 %. Prosjektdeltakere bør dedikeres til en 30-50 % rolle per person. Institusjonen bør velge ut ansatte som prosjektleder og -deltaker som kan bidra inn i innføringsprosjektet, og gjerne også ha en rolle knyttet til forvaltning av løsningen etter prosjektet er fullført. Nøyaktig omfang og varighet vil så variere med institusjonens ønsker, og hva som ansees som nødvendig.  

Hvem er deltakere i konsortiet i dag? 
I 2021 er det foreløpig NTNU, HVL, BI, OsloMet og UiB som er brukere av DLR. 

Spørsmål om opphavsrett

Hvem eier innhold som publiseres i DLR, og er det mulig for underviser å trekke eller endre på innhold etter publisering? 
Opphavsretten ligger hos den som er opphavet til ressursen / den som har produsert ressursen. Ved publisering i DLR tilegnes hver ressurs en lisens, som beskriver begrensninger på hvem som kan gjenbruke ressursen, og hvordan den kan deles videre.  
Det er mulig å oppdatere og slette ressurser etter de er publisert. Det gjelder likevel på DLR som på internett for øvrig at man aldri kan være sikker på at ingen har lastet ned en ressurs før den slettes, så for eksempel sensitive personopplysninger skal aldri deles her. Hver institusjon kan også ha spesifikke retningslinjer for deling og eierskap utover de generelle. 
Hva går valg av lisens ut på? 
En lisens er enkelt og greit en beskrivelse av hvordan ressursen kan brukes videre. Den sier noe om hvem som kan dele/gjenbruke ressursen, og til hvilket formål. Blant annet kan lisensen begrense bruk i kommersielle sammenhenger, eller at andre kan vise frem en endret versjon av din ressurs.  
I DLR benyttes hovedsakelig CC-lisensene, som er offentlige opphavsrettslisenser som tilrettelegger for fri gjenbruk og videreformidling av verk. Når du publiserer en resurs i DLR blir du ledet gjennom lisensvalgprosessen ved at du stilles en rekke spørsmål, som tydeliggjør innholdet i lisensen du velger. Basert på svarene man gir, vil man få anbefalt en lisens. Valg av lisens har dermed blitt enklere enn i tidligere versjoner. 

Tekniske spørsmål

Kreves det Feide-ID av undervisere og sluttbrukere for å benytte DLR? Det finnes brukere av kurs utenfor Feide-institusjoner. 
Feide-innlogging kreves ikke for å se ressurser som er delt åpent i DLR. Åpent delte ressurser kan ses og lastes ned av hvem som helst, og krever ingen type innlogging. Dersom ressurser begrenses til å kun vises internt hos en institusjon må brukeren derimot ha en Feide-ID tilknyttet denne institusjonen for å se ressursen. Siden det å dele helt åpent kan innebære en terskel for undervisere, er arbeid med tilgangsnivåer en pågående og viktig diskusjon. Spesielt i et livslang læring-perspektiv vil behovet for ytterligere tilgangsnivåer vise seg. 

Når det kommer til identifisering og tilgang må vi se for oss en utvikling i årene fremover, og det er et mål om mest mulig felles tilgangsstyring på tvers av ulike sektorer.  

Blir det tilrettelagt for å støtte deling av H5P interaktive læringsobjekter? 
I den nye versjonen av DLR vil det være mulig å laste opp og vise ressurser av typen H5P. Interaktive ressurser som dette kan legges inn ved å laste opp fil, eller legge inn lenke til ressursen. Det finnes en egen kategori for interaktive ressurser kalt «simulering», slik at denne typen ressurser skal være enklere å finne. 

Andre spørsmål

Finnes det noen fagområder/miljøer som har kommet lengre enn andre i konsortiet og utviklet mange ressurser? Finnes det fagområder hvor deling er mer aktuelt enn for andre? 
Det er absolutt områder hvor deling og gjenbruk vil være mer relevant enn andre. Det snakkes særlig om at de store profesjonsutdannelsene, blant annet innenfor helse, har mye felles pensum og innhold, og dermed stort potensiale for deling og gjenbruk. Det er også stort potensiale for miljøer hvor det er ønske om å spres utover egen institusjon, som man blant annet har sett hos matematikerne på NTNU, som ikke ønsker å lukkes inne i et LMS.  

Ulike fag-nettverk har helt spesielle delingsbehov, ut fra at de har medlemmer som sitter på ulike institusjoner, og dermed benytter hver sine LMSer. Her er det stort behov og ønske om deling, og for nettverk kan DLR spille en viktig rolle.  

Delingskultur ikke utbredt gjør det vanskelig å vite hvordan man skal tagge, finnes det planer om samordnet taksonomi
I publiseringsfunksjonen til DLR er det definert et sett med obligatoriske registreringsfelter, som skal legge til rette for at ressurser tilordnes tilstrekkelig og korrekt metadata. Det sitter også en kurator hos hver institusjon som har som ansvar å sikre kvaliteten på metadataen i etterkant.  

Vi er enda i den spede begynnelsen av deling, men det er et kjempepotensial, særlig når mer og mer av undervisningen blir digital, og det benyttes flere digitale ressurser også i fysisk undervisning. Jo mer erfaring og innsikt vi får blir det enklere å tilpasse og justere registreringsfelt, og tilpasse det til hvordan søkemotorene fungerer. 

Se opptak av webinaret om DLR

Webnar om DLR

Skrevet av Christine Johnsen , 7. mai, 2021

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.