Samordna opptak i koronaåret 2020 og effekter av avlyst eksamen


Sluttstatistikk for opptak til universiteter og høgskoler er klar.
I kjølvannet av koronasituasjonen og avlyst eksamen i videregående skole har mange argumentert for å endre opptaksreglene for å utjevne effekter av avlyst eksamen for “koronakull”.

Illustrasjon: Unit

Unit har analysert mulige effekter av foreslåtte regelverksendringer. Basert på analysen fraråder vi å gjøre endringer i regelverket nå.

Avlyst eksamen skaper hodebry

Etter at eksamen i videregående skole ble avlyst i 2020 og 2021 har mange tatt til orde for å endre regelverket for opptak til høyere utdanning, siden avlyst eksamen kan ha effekter på rangeringen av søkere i det samordna opptaket. Unit har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet analysert konsekvenser av avlyst eksamen og mulige effekter av foreslåtte endringer i opptaksreglene.

Unit sine analyser har konsentrert seg om søkere i kvote for førstegangsvitnemål (de yngste kullene), og forslagene om å fjerne eksamenskarakter fra konkurransepoengene og tredeling av førstegangskvoten. Her kan du lese hele analysen.

«Selv om de foreslåtte tiltakene kan utjevne noe av virkningen avlyst eksamen har for enkelte søkergrupper, så viser analysen at det ikke er noen garanti for at de foreslåtte endringene gir ønsket effekt. Analysen er klar på at alle endringer som har positiv effekt for enkelte søkergrupper, vil ha negative konsekvenser for andre grupper og at endringene kan få utilsiktede konsekvenser for en rekke søkergrupper. Units klare anbefaling er å ikke gjøre endringer i regelverket nå», sier Terje Mørland, direktør for utdanningstjenester i Unit.

Opptaket er godt i gang

Samordna opptak åpner for søknader 1. februar. Enkelte søkergrupper har søknadsfrist 1. mars. I tillegg vet Unit av erfaring at mer enn halvparten av søkerne (rundt 80.000 søkere) har levert sin søknad før 1. april, og foreløpige søkertall viser tilsvarende trend i år.

«Søknadsbehandlingen er allerede godt i gang, og sett fra et forvaltningsperspektiv er det svært uheldig å endre regelverket midt i en søknadsprosess. Det rokker ved forutsigbarheten for søkerne som har søkt ut fra et gitt regelverk», sier Mørland.

Analysene til Unit viser at å endre spilleregler underveis kan få alvorlige konsekvenser for enkelte søkergrupper, og i noen tilfeller føre til at de endrer status fra å være kvalifisert for å søke opptak til ikke kvalifisert.

Endringer i regelverk etter at opptaket er startet vil også hindre fremdrift i arbeidet og med stor sannsynlighet føre til at søknadsbehandlingen ikke vil være i mål til studiestart.

Sluttstatistikk: Økning i antall søkere og studenter møtt til studiestart

Den ordinære sluttstatistikken for det samordnede opptaket til høyere utdanning 2020 viser tall på ulike stadier i opptaket, fra søknadsfrist til og med møttregistreringen ved lærestedene, også for studier med oppstart i vårsemesteret.

Nøkkeltall fra sluttstatistikken viser 8,6 % økning i antall søkere fra 2019 til 2020. Videre var det 11 % økning i antall kvalifiserte søkere, 6,6 % økning i antall søkere med tilbud om studieplass, og til slutt 7,5 % økning i antall studenter møtt til studiestart i 2020 sammenlignet med 2019.

Samtidig var det kun 3,9 % økning i antall planlagte studieplasser i fjorårets opptak. Dette førte samlet sett til økte poenggrenser i 2020.

4 av 5 søkere har elektronisk vitnemål

81,2 % av alle søkerne i 2020 hadde elektronisk vitnemål fra videregående skole i Nasjonal vitnemålsdatabase. Dette er grunnlaget for automatisert søknadsbehandling gjennom automatisk poengberegning og vurdering av kvalifikasjoner til ulike studier.

Elektroniske vitnemål er en sentral komponent i rask og sikker søknadsbehandling i Samordna opptak.

Her kan du laste ned og lese sluttstatistikk fra Samordna opptak for 2020.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Åshild Berg-Tesdal
Kommunikasjonssjef