Nasjonalt vitenarkiv – ny løsning planlegges satt i full drift sommeren 2022


Kunnskapsdepartementet (KD) har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv (NVA) som et av flere tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Nå planlegges det med overgang til ny løsning i juni 2022.

NVA skal være i full drift i juni 2022

NVA med tilhørende organisering må samhandle med en rekke relaterte løsninger som for eksempel det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin og internasjonale vitenarkiver.

NVA/Cris-prosjektet ble startet i 2019 med grunnlag i en utredning utført av Unit på oppdrag fra KD. Prosjektets plan var opprinnelig at vitenarkivdelen skulle være ferdigstilt i løpet av 2020 og funksjonaliteten fra dagens Cristin skulle være integrert i løpet av 2021. Med endrede forutsetninger planlegges det nå med overgang til ny løsning i juni 2022.

Endrede forutsetninger

Underveis i prosjektgjennomføringen viser det seg at en del av de forutsetningene som lå til grunn for opprinnelige anslag på tidsplanen ikke holder. En grunnleggende forutsetning fra NVA-utredningen var at allerede etablert informasjonsarkitektur og skyløsninger kunne gjenbrukes fullt ut og danne grunnlaget for det nye felles nasjonale vitenarkivet. Når prosjektet i første fase gikk nærmere inn i denne antagelsen viste deg seg ikke hensiktsmessig å bygge videre på disse løsningene og prosjektet har etablert en ny og mer robust/fremtidsrettet skyarkitektur som også kan danne basis for fremtidige tjenester.  

En annen viktig forutsetning som ikke var på plass for prosjektet er at det ikke foreligger masterdatakilder som kan benyttes for NVA/Cris-tjenesten. Det brukes derved betydelige ressurser for å tilpasse og gjenbruke denne funksjonaliteten fra dagens Cristin inntil de respektive masterdatakildene er etablert gjennom TILDE-prosjektet (Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon) som nå er i konseptfasen.

I tillegg forutsatte utredningen og prosjektet (frem til årsskiftet 2020/21) at sentralimporten (import av publikasjonsdata) kunne gjenbrukes for NVA/Cris med enkle tilpasninger/integrasjoner. Gjennom erfaringer fra siste NVI-rapporteringer fremstår dette som lite realistisk, da det må utføres betydelige forbedringer på tjenesten for import av publikasjonsdata, uavhengig av hvorvidt den skulle ha vært benyttet med Cristin i fremtiden eller som nå, skal benyttes med NVA/Cris-løsningen i fremtiden. 

Den innledende utarbeidelsen av tidsplanen for prosjektet var basert på overordnede tanker om ny prosess-flyt og gikk ikke detaljert inn i hvilke omkringliggende arbeidsprosesser/eksisterende tjenester med fastsatte årshjul som vil påvirke en full produksjonssetting av den nye tjenesten. NVI og KBS-rapporteringer samt forskningsprosjektenes rapporteringsfrister til finansiører er slike forhold. 

Overgang til ny løsning i juni 2022

Alt tatt i betraktning, er sannsynligheten for å lykkes med overgang til ny løsning med et felles nasjonalt vitenarkiv med tilhørende Cris-funksjonalitet på samme informasjonsarkitektur (skybasert) størst ved å planlegge for overgang til ny løsning i juni 2022. Dette er også et tidspunkt som i minimal (om noen) grad påvirker brukere og brukerinstitusjoner, basert på deres egne innspill og tilbakemeldinger. Den reviderte fremdriftsplanen er behandlet og forankret i prosjektets styringsgruppe, tjenesteråd for forskningstjenester og Units ledergruppe.

 

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder på e-post terje.hellesvik@unit.no.

Les mer på nettsiden for prosjektet

Prosjektets styringsdokument


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter