Nasjonalt Vitenarkiv bevilges 10,4 millioner i revidert nasjonalbudsjett


Forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble offentliggjort den 14. mai og inneholder en økt bevilgning til direktoratet på 19,9 millioner kroner. 

Menneske i åpning formet som lyspære
Forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder en økt bevilgning til direktoratet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er det foreslått en økt bevilgning til Unit på 19,9 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes på Nasjonalt Vitenarkiv og til konseptutredning av infrastruktur for registrerte, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering.

- Etableringen av Nasjonalt Vitenarkiv vil gi alle institusjoner som jobber med forskning tilgang til en tjeneste for deponering av sin forskningsproduksjon i tråd med retningslinjene for åpen publisering og plan S, sier Per Hovde, strategirådgiver i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forkskning.

Mulighet til å utrede en helhetlig løsning 

Unit har fått i oppdrag å utrede konsepter for fremtidig infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering. Med oppdraget fulgte et budsjett på 4 mill. kroner som senere ble økt til 4,5 mill. av Kunnskapsdepartementet før revidert nasjonalbudsjett. Grunnet økt ressursbehov foreslås det i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen med ytterligere 3,5 millioner kroner for å dekke kostnadene.

- Vi skjønte tidlig at konseptutredningen favner et svært omfattende område, og signaliserte til Kunnskapsdepartementet at både budsjettramme og leveransedato var en utfordring mht. å levere en utredning av ønsket kvalitet. Dette ble underbygget etter hvert som vi begynte å presentere funn fra kartleggingen som viser at det er mange grunnleggende behov som krever en grundig utredning. Heldigvis var Kunnskapsdepartementet enig i dette. De ekstra midlene gir oss grunnlag for å levere en utredning uten å måtte gjøre vesentlige avgrensninger, og mulighet til å utrede en helhetlig løsning, sier Per Hovde.

Bra momentum 

Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Et nasjonalt vitenarkiv skal tilby et arkiv for deponering av vitenskapelige artikler, forskningsdata og andre resultater fra forskningen. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en bevilgning på 10,4 millioner.

- Det er veldig positivt at oppstart er blitt prioritert i årets budsjett. Det viser at det er vilje til å komme i gang med realisering av den løsningen som ble skissert i utredningen vi leverte til Kunnskapsdepartementet i januar. Dette gir oss et bra momentum inn i prosjektet som skal realisere løsningen, sier Per Hovde om bevilgningen til Nasjonalt Vitenarkiv

 

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett 2019

Post 51 Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

 

Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS)

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 280, post 51 med 6 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 260, post 50, for flytting av SAKS-midler jf. omtale under kap. 260, post 50.

 

Konsepter for infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering

Unit har fått i oppdrag å utrede konsepter for fremtidig infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering. Med oppdraget fulgte et budsjett på 4 mill. kroner. Grunnet økt ressursbehov foreslås det å øke bevilgningen på kap. 280, post 51 med 3,5 mill. kroner for å dekke kostnadene, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 285, post 55. Se også omtale under kap. 285, post 55.

 

Nasjonalt Vitenarkiv

Det foreslås å øke bevilgningen til Nasjonalt Vitenarkiv med 10,4 mill. kroner mot en reduksjon på 10 mill. kroner på kap. 285, post 55 og 0,4 mill. kroner på kap. 287, post 21. Nasjonalt Vitenarkiv er et arkiv for deponering av vitenskapelige artikler og forskningsdata.

 

Oppsummering

Samlet foreslås bevilgningen økt med 19,9 mill. kroner.​​​​

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Per Hovde, seniorrådgiver
Per Hovde
Seniorrådgiver