Tjenester
DOI - gjør forskningsdata synlig

DOI - gjør forskningsdata mer synlige

"Når vi publiserer med DOI, får den som leverer datasettet en trygghet for at det forblir tilgjengelig på sin opprinnelige form, for at det forblir assosiert med den eller de som har laget datasettet, og for at datasettet kan siteres korrekt ved enhver framtidig bruk."

- Stein Tronstad, seksjonsleder for miljødata ved Norsk Polarinstitutt
FS-konnektor

Datauttrekk fra felles studentsystem – FS-konnektor

FS-konnektor er en programvare som er utviklet i UH-sektoren som gjør det mulig å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) til BAS. FS-konnektor er en åpen programvare, eiet av universitets- og høgskolesektoren, og er utviklet og støttet i sektoren sin regi. Et konsortium av virksomheter i sektoren leverer FS-konnektor.
Felles klagenemnd

Felles klagenemnd

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-7 (8) og §§ 4-7 til 4-10. Dette er saker om annullering av eksamener m.m., bortvisning, og utestenging på grunn av dokumentfalsk, fusk, uskikkethet eller merknader på politiattest. Felles klagenemnd behandler også klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn.
Leganto - pensumlistesystem

Leganto pensumlistesystem

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten.
Nasjonal klagenemnd

Nasjonal klagenemnd

Nasjonal klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak i grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler som organiseres av Samordna opptak (SO). Vedtakene til Nasjonal klagenemnd er endelige og kan ikke påklages.
Rekrutteringssystem - JobbNorge

Rekrutteringssystem - JobbNorge

Rekrutteringssystem er et nettbasert saksbehandlingssystem for ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser. Blant annet innehar tjenesten mulighet for utlysning av stillinger på nett og papir, behandling av søknader og kommunikasjon med søkerne.