Læringsplattformer (LMS)


Tjenesten skal forvalte gjeldende rammeavtale for læringsplattformer, og bidra som et bindeledd mellom leverandørene i avtalen og kundene som benytter den.

Formål

Sørge for at abonnentene får et bedre produkt til en lavere pris gjennom samarbeid og kunnskapsdeling internt i UH-sektoren.

Hvem kan benytte tjenesten

Tjenesten er etablert for statlige universiteter og høgskoler, men er tilgjengelig for alle virksomheter som har internettforbindelse via Uninett, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Forutsetninger

Virksomheter underlagt lov om offentlige anskaffelser som ønsker å benytte tjenesten, må ha deltatt i felles anskaffelse av LMS i 2016. Private virksomheter kan ta kontakt for å få innpass i kontrakten. 

Beskrivelse av tjenesten

Aktiviteten koordinerer virksomheter som bruker felles inngått kontrakt innenfor området digital læringsplattform (LMS), og skal bidra til samarbeid innenfor dette området på tvers av universitets- og høgskolesektoren.

Tjenesten er en del av arbeidet til fellesskapets beste for å forvalte inngåtte kontrakter på området læringsplattformer, gjennom å koordinere virksomhetene og fasilitere samarbeid, samt arbeide med felles integrasjoner og gevinstrealisering på tvers av virksomheter. Dette inkluderer alle områder hvor samarbeid og arbeid i stor skala gir gevinster for deltakende virksomheter og sektoren som helhet.

Kostnad

Kostnaden for tjenesten fordeles på alle deltakende virksomheter etter gjeldende betalingsmodell.

Bestillingsinformasjon 

Kontakt Unit for å bestille tjenesten.

Organisering av tjenesten

Tjenesten er underlagt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer. Den har arbeidsgrupper innenfor ulike områder.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter