Faktura for tjenester 2021


15. april: Unit har nå sendt ut faktura til våre kunder for tjenesteleveranser i 2021. Kostnaden er tidligere forhåndsvarslet, se vårt brev datert 30.10.2020.

Prissetting for 2021

Tjenester som forhåndsvarsles 

A

B

D

F

I

K

L

M

P

R

T

V

W

Ø

Tjenester som ikke forhåndsvarsles 

Tjenester som har en variabel prismodell (for eksempel pris etter forbruk), er kun beskrevet tekstlig da det for disse ikke er mulig å angi en spesifikk totalpris per virksomhet. Dette gjelder:   

 

Tjenester som forhåndsvarsles

 

Arbeidslivsportalen

Utrulling, forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen er et spleiselag mellom 25 universiteter og høgskoler i Norge og Unit.  

I 2021 skal Arbeidslivsportalen settes i produksjon hos de 25 institusjonene. Arbeidet vil i all hovedsak handle om informasjonsarbeid, brukerstøtte og retting av eventuelle feil som måtte bli oppdaget i forbindelse med utrulling.  

Videre planlegges det å utvikle følgende funksjonalitet innenfor brukerkontingenten: 

 • Digital løsning for avtalehåndtering, signering/arkiv for praksisavtale 
 • Registreringsløsning for praksissted 
  • Opplasting til felleskoder 
  • Kontroll av organisasjonsnummer 
  • Oppslag mot Enhetsregisteret 

Pris 

Arbeidslivsportalen etableres som en egen tjeneste med separat finansiering av forvaltning og drift fra og med 2021. Prisen er basert på behov for følgende ressurser og kjøp per år: 

 • Tjenesteansvarlig: 0.5 årsverk 
 • Utviklere: 2 årsverk 
 • Drift av skyløsning: 500.000 (Vi presiserer at denne summen oppgitt i kostnadsvarselet er basert på et foreløpig estimat. Når faktura sendes ut, vil den være basert på de faktiske utgiftene).

Brukeravgift 

Fordelingsnøkkelen for kostnadene knyttet til forvaltning av Arbeidslivsportalen ble vedtatt på Digitaliseringsstyrets møte 29. april 2020. Modellen som legges til grunn er etter en fordeling 70/30, der 70 % beregnes etter antall registrerte studenter på profesjonsutdanningene innen lærer - og sykepleier, og 30 % beregnes etter totalt antall registrerte studenter (basert på et gjennomsnitt av antall studenter de to foregående semestrene). 

Driftskostnader 

Arbeidslivsportalen driftes som en offentlig skyløsning. Selve driftskostnaden består av to deler: En fast kostnad ved etablering og forvaltning av driftsmiljøet, og en variabel kostnad basert på lagringsvolum og trafikk. Den variable kostnaden er høyst usikker, og vil være avhengig av størrelse og utrulling av løsningen.  

Kontakt: Spørsmål om tjenesten kan rettes fs-sekretariat@unit.no  

 

BIBSYS-konsortiet 

BIBSYS-konsortiet er et samarbeid om gode og effektive fellesløsninger for bibliotektjenester. Konsortiets samlede kostnader fordeles på konsortiedeltakerne etter en kostnadsfordelingsmodell som hensyntar bruken av tjenestene og størrelse på institusjonene og danner grunnlag for beregning av årlig avgift. Etter tilrådning fra Rådgivende gruppe er budsjettet for 2021 (beregningsgrunnlaget) justert med 3% i forhold til 2020 til kr. 40 376 000,-.

Vi ber den enkelte institusjon melde tilbake dersom dere finner feil i parametere som er benyttet for beregning av årlig avgift. Eventuelle endringer eller spørsmål sendes til support@unit.no innen 20. november 2020.

Vi gjør oppmerksom på at forhåndsvarslet årlig avgift ikke er endelig, og justeringer må påregnes ettersom årlig avgift for alle deltakere endres ved eventuelle endringer hos enkeltinstitusjoner. BIBSYS-konsortiet er medlem av den internasjonale brukergruppen av Ex Libris produkter (IGeLU), medlemsavgiften for 2021 er lagt til årlig avgift for deltakelse i BIBSYS-konsortiet etter tilrådning fra Rådgivende gruppe med 2 000,- pr institusjon. Dette gjelder alle institusjoner i konsortiet, også institusjoner som tidligere har reservert seg mot deltakelse i IGeLU eller som har hatt selvstendig medlemskap.

Om BIBSYS-konsortiet

Kontakt: support@unit.no 

 

 

Bird – forskningsdata

Tjenesten Bird skal fases ut når Nasjonal Vitenarkiv kommer i normal drift, mest sannsynlig i løpet av 2021. Styremøtet for Bird er planlagt desember 2020. Styremøtet skal behandle overgangen til NVA.

Om tjenesten Bird 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Jan Erik Garshol, support@unit.no

 

Box - Personlig lagring og deling av filer

Det forvarsles ingen tjenesteavgift for 2021.   

Tjenesten omfatter kun drift av Feidepålogging, etter at avtaleforholdet ble overført til å gjelde direkte mellom BOX og UH-institusjon i 2019. 

Om tjenesten Box

Kontakt: Tjenesteansvarlig Vegard Moen, vegard.moen@unit.no

 

Brage vitenarkiv 

Leveranseplan og budsjett for tjenesten for 2021 ble vedtatt av konsortiemøtet 26. oktober 2020. Budsjettrammen for 2021 er kr 4,5 mill. Det overordnede målet for tjenesten i 2021 er trygg og stabil drift med en tilgjengelighet på minst 99,95 %. Det skal legges til rette for god ytelse og skalering inntil alle vitenarkiv i Brage er migrert til den nye tjenesten som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv. Konsortiets deltakere skal få bistand for å sikre datakvaliteten i eget vitenarkiv ved denne migreringen. Ved konsortiemøtet var 69 institusjoner deltakere i Bragekonsortiet. 

Om tjenesten Vitenarkiv Brage  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Hege Johanessen, support@unit.no

 

Datavarehus UiO/UiB 

Tjenesten driftes og vedlikeholdes som normalt tom 30. april 2021. Etter det vil drift av datavarehuset og rapportløsning for tjenesten fortsette ut 2021, men kun med nødvendig feilretting og nødvendig vedlikehold.

Tjenesten skal erstattes av ny datavarehusløsning for UiB og UiO fra og med 1. mai 2021. Tjenesten forventes å avsluttes i løpet av 2021.

Kontakt: Tjenesteansvarlig Ole Martin Nodenes, ole.martin.nodenes@unit.no

 

Digital eksamen

Antall deltakere: 22 (fra januar 2021: 23).

Fordelingsmodell: 30/70-modellen. (30% av budsjettet fordeles flatt på institusjonene, 70% av budsjettet fordeles etter institusjonenes størrelse målt i FTE).

Totalbudsjettet opprettholdes på tilsvarende nivå som for 2020 (med justering i henhold til KPI) for å opprettholde aktivitetsnivå på utvikling både i eksamenssystemene (fra leverandørene) og integrasjoner (fra Unit). Grunnet økning i antall medlemmer i tjenesten vil tjenesteavgiften kunne være noe lavere eller omtrent samme nivå som i 2020.

Om tjenesten Digital eksamen 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Jon E. Strømme/Elisabeth S. Guillot: digeks@unit.no 

 

DLR - Digitale læringsressurser 

DLR er et konsortie, hvor deltakerne selv bestemmer kostnadsnivået. På bakgrunn av at Unit har fått en tildeling i statsbudsjettet til DLR er det ikke avklart i konsortiestyret enda, hva konsortiet ønsker å betale. Forvarselet for DLR er et anslag fra Units side, hvor Unit vil fakturere det deltakerne bestemmer. 

Om tjenesten DLR - Digitale læringsressurser

Kontakt: Tjenesteansvarlig Christine Johnsen, support@unit.no 

 

DOI - Digital Object Identifier

DOI kommer i løpet av 2022 til å bli en del av Nasjonal Vitenarkiv. Dette vil medføre også endringer i betalingsmodellen og budsjettet. Mer informasjon vil komme senere.

Om tjenesten DOI

Kontakt: support@unit.no 

 

Dokumentasjonsforvaltning 

Tjenesten Dokumentasjonsforvaltning tilbyr bruk av sak- og arkivsystemet Public 360. Dette er et komplett saksbehandlings- og arkivsystem som støtter Noark 5-standarden. 

Tjenesteavgiften er uendret fra 2020, kun indeksregulert, men aktiviteten i tjenesten vil øke i 2021. Dette finansieres ved overføring av ubrukte midler fra 2020 og disse prioriteres til fortsatt bruk av innleide ressurser fra sektoren, samtidig som Unit vil tilføre mer ressurser til tjenesten.

Om tjenesten dokumentasjonsforvaltning (P360)

Kontakt: Tjenesteansvarlig Kadri-Liis Wist, kadri-liis.wist@unit.no

 

Feide-hotell

Om tjenesten Unit Feide-hotell

 

Felles Studentsystem (FS)

Anskaffelse, forvaltning og drift av FS-konsortiet er et spleiselag mellom 35 universiteter og høgskoler i Norge og Unit. Dette omfatter følgende tjenester:   

 • EpN (Emneplanlegging på nett)    
 • EVUweb (Etter- og videreutdanningsweb) 
 • FS-database og klient    
 • Flyt (saksflytsystem) 
 • FS-WebService og FS-APiet m.fl. integrasjonstjenester   
 • Fagpersonweb  
 • GAUS (Godkjenning av utenlandsk utdanning) 
 • Nomination    
 • Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner    
 • RUST (Register for utestengte studenter) 
 • STAR (datavarehus med studentdata) 
 • Studentbevisappen    
 • Studentweb    
 • Søknadsweb   

Høsten 2020 gjennomfører vi risikoanalyser på en rekke av tjenestene. 2021 vil bli brukt til å følge opp og lukke eventuelle avvik som har blitt identifisert i risikoanalysene. 

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 blir snart en del av norsk rett. I den sammenheng vil det bli nødvendig med både utrednings- og utviklingsarbeid på porteføljens tjenester.  

Omskrivingen av EpN (Emneplanlegging på nett) vil fortsette også i 2021. Dette for å gradvis gå over på ny arkitektur (basert på Gartner sine anbefalinger) og sikre at applikasjonen kan leve over tid. 

Forprosjekt for modernisering av studieadministrative fellestjenester skal gjennomføres våren 2021 (dekkes av midler fra Digitaliseringsstyret). Avklaringer i forprosjektet vil legge føringer for videre veivalg på FS-tjenestene. Midler fra FS-kontingenten vil også måtte gå med til det videre moderniseringsarbeidet.  

For de øvrige tjenestene er det i skrivende stund ikke avklart hvilke oppgaver som skal prioriteres, men prioriteringene vil følge veikartet for studieadministrasjon. 

Pris 

Grunnbeløp og brukeravgift   

Årlig grunnbeløp per institusjon vil i 2021 være på kr 234.400,- eks. mva. Årlig brukeravgift for 2021 vil være på kr 194,18 eks. mva per student.   

Økningen av grunnbeløpet er basert på en prisindeksregulering (3 %). 

Drifskostnader (USIT)   

Timepris for driftskostnader vil øke i henhold til konsumprisindeksen.  

Vi presiserer at summen oppgitt i kostnadsvarselet er basert på et foreløpig estimat. Når faktura sendes ut, vil den være basert på de faktiske utgiftene. 

Konsulent- og utviklingsoppgaver   

Det varsles med dette en økning i timepris for konsulent- og utviklingsoppgaver utført av Unit utover FS-kontingenten. Ny timepris vil være kr 1125,- eks. mva, gjeldende fra 1.1.2021. Det er en økning fra kr 1100,- i 2020.  

Om tjenesten Felles Studentsystem (FS)

Kontakt: Spørsmål om endringen kan rettes fs-sekretariat@unit.no  

 

Filesender 

Antall deltakere: 37  

Fordelingsmodell: Fordeles med et fastbeløp pr institusjon, samt en variabel del ut fra antall studenter og ansatte.  

Totalbudsjettet har økt med 10% fra 2020 pluss KPI, og er nå på 330 000 kr. Økningen skyldes et behov for å oppgradere tjenesten. Økningen blir relativt liten for hver institusjon, da tjenesten har mange deltakere. Tjenesten er fremdeles vesentlig rimeligere enn kommersielle alternativer. 

Om tjenesten Filsesender   

Kontakt: Tjenesteansvarlig Jon E. Strømme, jon.e.stromme@unit.no

 

FS-konnektor 

Forvarselet for FS-konnektor er basert på det ønskede investeringsnivået som deltakerne har bestemt.   

Om tjenesten FS-konnektor

Kontakt: Tjenesteansvarlig Jon E. Strømme, jon.e.stromme@unit.no

 

Innkjøp og rammeavtaler 

IKT Rammeavtaler fra Unit gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av virksomhetens IT-behov. Rammeavtalene omfatter ti ulike hovedområder innenfor IT, herunder servere, lagring, nettverksutstyr, programvare, Microsoft-lisenser, AV-utstyr, printere/utskriftsløsninger. Tjenesten gir gode rabatter fra ledende produsenter og forhandlere, i tillegg til:  

 • Gode priser og betingelser på grunn av store innkjøpsvolum  
 • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene som sparer tid  
 • Ferdige maler for minikonkurranser  
 • Gode avtaledokument  
 • Tilpasninger til elektronisk handel  
 • Støtte og support 

Om Units rammeavtaler 

Kontakt: innkjop@unit.no

 

Konkurransegjennomføringsverktøy 

Tjenesten Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) tilbyr verktøy som understøtter elektronisk anskaffelsesprosess som bidrar til at anskaffelser skjer i tråd med gjeldende regelverk. 

Tjenesteavgiften er uendret fra 2020, kun indeksregulert.  

Om tjenesten konkurransegjennomføringsverktøy

Kontakt: Tjenesteansvarlig Leif Kristiansen, leif.kristiansen@unit.no 

 

Leganto pensumlistesystem

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten. Tjenesten organiseres i et samarbeidskonsortium. Kostnad for deltakelse i pensumlistekonsortiet følger av vedtatt budsjett og kostnadsfordelingsmodell på konsortiemøtet 26. oktober 2020. Leveranser vil være i tråd med vedtatt aktivitets- og leveranseplan for 2021.   

Om tjenesten Leganto og konsortiet

Kontakt: Tjenesteansvarlig Asbjørn Risan, asbjorn.risan@unit.no

 

Læringsplattformer (LMS) 

Antall deltakere: 25  

Fordelingsmodell: 30/70-modellen. (30% av budsjettet fordeles flatt på institusjonene, 70% av budsjettet fordeles etter institusjonenes størrelse målt i FTE).   

Tjenesteavgiften opprettholdes på samme nivå som i 2020 for å ivareta økt aktivitet på forvaltning av tjenesten og utvikling fremover. Påslag i henhold til KPI. Grunnet økning i antall medlemmer i tjenesten vil tjenesteavgiften kunne være noe lavere eller omtrent samme nivå som i 2020. 

Om tjenesten LMS 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Elisabeth S. Guillot, lms@unit.no

 

Lønns- og personalsystem 

Tjenesten Lønns- og personalsystem tilbyr saksbehandlingssystem for lønns- og personaladministrasjon levert av DFØ. Tjenesten støtter lønnskjøring, tidsregistrering, rapportering og stillinger. 

Tjenesteavgiften er uendret fra 2020, kun indeksregulert.  

Om tjenesten lønns- og personalsystem

Kontakt: Tjenesteansvarlig Leif Kristiansen, leif.kristiansen@unit.no 

 

Mediasite 

Antall deltakere: 15  

Forvarsling og fakturering legges om etter bytte av driftsleverandør. Tjenesten forvarsles ikke for 2021, men etterfaktureres fra Unit/NORDUnet basert på institusjonens størrelse (FTE), type applikasjoner virksomheten ønsker og faktisk forbruk (lagring).  Tjenesten har tidligere sendt ut forvarsel for drift og i tillegg etterfakturert for lagring ved årets slutt.  

Unit gjør et påslag på 10% på NORDUnet-prisen for å dekke kostnader til koordinering/eskalering/arbeid med avtaler og lignende.     

Det må forventes en økning i tjenesteavgift på rundt 40% fra 2020. Hovedårsaken til kostnadsøkningen er bytte til ny driftsleverandør som leverer et mer skalerbart driftsmiljø. Dette var nødvendig for å møte økt bruk av tjenesten. Tjenesten opplevde en stor økning i bruk etter at undervisningen ble lagt om i under Covid19 pandemien. Ny driftsleverandør fakturerer Unit i Euro. Euroens utvikling mot norske kroner i 2020 har også bidratt til en vesentlig økning i tjenesteavgiften.

Om tjenesten Mediasite  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Simen Myran Sørvig, simen.sorvig@unit.no

 

Plagiatkontroll (Urkund)

Antall deltakere: 24  

Tjenesteavgiften opprettholdes på bakgrunn av at vi planlegger aktivitet på utvikling og forvaltning, samt aktiviteter om generell plagiering.  

Om tjenesten plagiatkontroll   

Kontakt: Tjenesteansvarlig Christine Johnsen, christine.johnsen@unit.no

 

Publiseringstjenesten OJS 

Drift av Open Journal System (OJS) 

OJS er en tjeneste for utgivere av Open Access tidsskrift og dekker hele arbeidsflyten fra innsending av manuskripter til publisering av fagfellevurderte artikler. Tjenesten er basert på åpen kildekode levert av Public Knowledge Project og inkluderer drift, vedlikehold og teknisk support. 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Hege Johanessen, support@unit.no

 

Rekrutteringsverktøy  (JobbNorge)

Tjenesten Rekrutteringssystem tilbyr et nettbasert saksbehandlingssystem for ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser. Blant annet innehar tjenesten mulighet for utlysning av stillinger på nett og papir, behandling av søknader og kommunikasjon med søkerne. 

Tjenesteavgiften er uendret fra 2020, kun indeksregulert.  

Om tjenesten rekrutteringsverktøy

Kontakt: Tjenesteansvarlig Leif Kristiansen, leif.kristiansen@unit.no

 

Time-/romplanleggingsverktøy 

Antall deltakere: 15 

Fordelingsmodell: 30/70-modellen. (30% av budsjettet fordeles flatt på institusjonene, 70% av budsjettet fordeles etter institusjonenes størrelse målt i FTE).   

Budsjettet fra i fjor videreføres, og aktivititetsnivå opprettholdes.

Om tjenesten time- og romplanleggingsverktøy

Kontakt: Tjenesteansvarlig Christine Johnsen, christine.johnsen@unit.no

 

Webmøter – Adobe Connect 

Antall deltakere: 22

Tjenesteavgiften består av Adobe Connect-lisenser til NORDUnet pluss timer for koordinering og support fra Unit.   

For 2021 vil det kun bli fakturert for januar måned, da tjenesten opphører etter dette. Virksomheter som har abonnert på tjenesten vil kunne kjøpe konvertering/nedlasting av innhold i mp4-format. Det vil også være mulig for den enkelte bruker å laste ned sitt innhold. 

Om tjenesten Adobe Connect   

Kontakt: Tjenesteansvarlig Simen Myran Sørvig, simen.sorvig@unit.no

 

Økonomitjenesten UBW (Agresso) 

Økonomitjenesten (inkl. innkjøp og fakturaløsning) inkluderer lisens, løpende programvarevedlikehold UBW, teknisk drift, support, forvaltning, innleie av sektorressurser og drift av faggrupper og arbeidsutvalg. 

Brukernes representanter i Tjenesteråd Administrasjon har vedtatt å øke de økonomiske rammene for tjenesten for 2021 med 2 mnok.  

Økonomitjenesten har i 2020 hatt et høyt aktivitetsnivå og et meget aktivt Arbeidsutvalg og Faggrupper for BFS og Prosjekt. Det er etablert et tettere samarbeid og tjenesten har kommet et godt stykke videre i forhold til samarbeid og erfaringsdeling i sektoren. Unit har engasjert sektorkoordinator fra Oslo Met (som finansieres gjennom tjenesten). Dette ønsker vi å gjøre mer av for 2021. Sektoren har superbrukerkompetanse som kan bidra til og ikke bare løfte egen virksomhet, men hele sektoren. Økonomitjenesten er virksomhetskritisk og med høyt krav til oppetid og responstid. I tillegg må settes av midler til utvikling av løsninger for nye myndighetspålagte krav og videreutvikling av løsningen for prosjekt/prosjektstyring og prosessen «fra bestilling til betaling».  

I tillegg ser vi økt behov for en fellestjeneste i forhold til Riksrevisjonen som har fornyet sin revisjonsmetodikk, og tilnærming mot Unit, og jobber etter en strategi om å gjøre mest mulig sentralt/felles. Dette for å redusere sektorens og eget ressursforbruk. Dette medfører økt krav til økt innsats fra Units side. Unit har en løpende dialog med Riksrevisjonen og søker å finne de beste løsningene for hvordan revisjonen kan gjennomføres med best mulig kvalitet og mest mulig effektivt. 

Om tjenesten Unit4 ERP (UBW/Agresso)

Kontakt: Tjenesteansvarlig Unni Berget, unni.berget@unit.no

 

Tjenester som ikke forhåndsvarsles 

Tjenester som har en variabel prismodell (for eksempel pris etter forbruk), er kun beskrevet tekstlig da det for disse ikke er mulig å angi en spesifikk totalpris per virksomhet. Dette gjelder:  

 

 

Betalte oppdrag bibliotektjenester

Dette gjelder tilleggsleveranser utover det som inngår i BIBSYS-konsortiet. Tjenestene faktureres til hver kunde basert på påløpte timer og kostnader. Det varsles med dette en økning i timepris til kr 1125,- eks. mva, gjeldende fra 1.1.2021. Det er en økning fra kr 1100,- i 2020.  

Det må tas høyde for at det kan leies inn konsulenter til en høyere timepris.    

 

Enkelt system for forelesingsopptak (Techsmith Relay) 

Lagringskostnader faktureres hver enkelt institusjon etter bruk på slutten av året. Pris per TB lagring er 12 000,-   

Det forvarsles ikke ordinær tjenesteavgift for 2021 da mulighetene til å gjøre opptak er stengt. 

 

 

Kaltura 

Antall deltakere: 5  

Tjenesten forvarsles ikke, men etterfaktureres fra Unit/NORDUnet basert på institusjonens størrelse (FTE), type applikasjoner virksomheten ønsker og faktisk forbruk (lagring).   

Påslag på 10% på NORDUnet-prisen for å dekke kostnader til koordinering/eskalering/arbeid med avtaler og lignende. 

Om tjenesten Kaltura

 

Lisensavtaler konsortiet 

Unit administrerer 39 forlagsavtaler om elektroniske forskningsressurser på vegne av deltagerne i konsortiet. Priser forhandles med det enkelte forlag og fastsettes per institusjon av forlagene. Prisene for 2021 vil være klare innen utløpet av 2020. Det blir da sendt ut fornyelsesvarsel til deltakerne, og deltakerne bekrefter om de ønsker å fornye avtalene for neste år.

Om lisensavtaler forskningsressurser 

 

Åpne nettkurs – plattformer og portal

Tjenesten forvarsles ikke, men etterfaktureres fra Unit basert på etablert avtale. Påslag i henhold til KPI. Euroens og dollarens utvikling mot norske kroner i 2020 har også bidratt til en økning.

Om tjenesten Åpne nettkurs - plattformer og portal 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter