Felles klagenemnd


Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-7 (8), § 4-7 til § 4-10 og § 7-9.

Om Felles klagenemnd

Sakene som behandles omfatter annullering av eksamener m.m., bortvisning, og utestenging på grunn av dokumentfalsk, fusk, uskikkethet eller merknader på politiattest. Felles klagenemnd behandler også klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn.

Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene vil derfor kunne være retningsgivende for de vurderinger som klagenemnda ved hver enkel institusjon gjør i tilsvarende saker.

Nemnda består av syv medlemmer valgt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for fire år av gangen. Studentrepresentantene velges for to år av gangen.

Medlemmer av Felles klagenemnd

Fra 1. juli 2019 består nemnda av:

 • Marianne Klausen (leder)
 • Bjørn Henning Østenstad (nestleder)
 • Margrethe Mork Müller (student)
 • Ruben Haugland (student)
 • Greta Hilding (medlem)
 • Kjetil Sudmann Larssen (medlem)
 • Kristin Fjelde Tjelle (medlem)
 • Varamedlemmer (5 stykk)

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er sekretariat for Felles klagenemnd. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda, og innkalle til møter i samråd med nemndas leder.

For tiden er det Edina Sulic, Kamilla Lukkari og Magnus Wiig (kun innsynssaker) som fungerer som sekretærer for nemnda.

Neste møte i Felles klagenemnd

Neste klagenemndsmøte vil finne sted 21. oktober 2020.

Klagesaker kan sendes inn til sekretariatet fortløpende.

  Studentsaker

  Klager på vedtak som blir opprettholdt i studentsaker innenfor kompetanseområdet til Felles klagenemnd, skal sendes til Unit. Det er viktig at alle dokumentene i saken blir vedlagt klagen.

  Postadresse:

  Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 
  v/Felles klagenemnd
  Postboks 5883 Majorstuen
  0308 Oslo

  Innsynssaker

  Fra 01.06.2015 er Felles klagenemnd rett klageinstans for utdanningsinstitusjonenes avgjørelser etter lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

  Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 5-1 syvende ledd, delegert kompetanse til å behandle klager på institusjonenes avgjørelser etter offentleglova til Felles klagenemnd.

  I klagesaker som gjelder partsinnsyn etter forvaltningsloven, er det Kunnskapsdepartementet som er rett klageinstans.

  Klagesaker som gjelder avslag på krav om innsyn, vurdert etter offentleglova, kan oversendes elektronisk til Felles klagenemnd, på denne e-postadressen: innsyn-klageinstans@unit.no 

  Utdanningsinstitusjonene oppfordres til å sende inn sakene ved bruk av FileSender (tjenesten tilbys av Uninett).

  Andre klagesaker som gjelder annullering eller utestenging på grunn av fusk, uskikkethet eller politiattester, eller saker om advokatsalær, må fortsatt sendes i posten.

  Kontaktperson for innsynssaker er Magnus Wiig.

  Regelverk

  Aktuelle regler og retningslinjer for Felles klagenemnd.

  Tidligere vedtak

  Vedtakene viser et sammendrag av de sakene som har vært til behandling i Felles klagenemnd. Det er anledning til å få oversendt vedtak i respektive saker dersom det skulle være behov for det. Slike ønsker kan rettes til Unit, som vil vurdere dette opp mot reglene om taushetsplikt og unntak fra offentlighet.

  2018, 2017, 20162015201420132012201120102009200820072006

  Årsmeldinger

  Årsmelding for 2019 kan du lese her: 

   

  Tidligere årsmeldinger finner du her.

  Kontaktinformasjon

  Telefon: 73 98 40 40

  E-post: postmottak@unit.no


  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter