Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen er en nyutviklet applikasjon som skal sikre bedre samhandling mellom utdanning og arbeidsliv. Første versjon av Arbeidslivsportalen har funksjonalitet for å administrere studentpraksis.

Hva er Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen er en nasjonal tjeneste som både skal gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten brukeren er et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet.

Hva er gevinstene ved å bruke Arbeidslivsportalen?

Med Arbeidslivsportalen vil manuelt arbeid ved studiestedene blir redusert. Informasjonsflyten mellom de tre aktørene praksissteder, studiesteder og studenter vil bli bedre og studentene vil oppleve mer rettferdighet i praksisplassfordelingen.

Historikk

Arbeidslivsportalen ble utviklet i 2019/2020 gjennom et samarbeid mellom OsloMet og Unit, med bistand fra NTNU, UiS og UiA. Første versjon av tjenesten ble overlevert til Unit i juni 2020.

Status 

Første fase med utvikling av Arbeidslivportalen ble avsluttet 1. juni og Unit har nå overtatt eierskapet og ansvaret for å sette den første versjonen av applikasjonen i produksjon. I perioden juni - september jobbet Unit med å klargjøre applikasjonen for utrulling og skal nå i gang med selve utrullingsjobben. De første institusjonene skal ta i bruk portalen i løpet av høsten 2020 og målet er at alle UH-institusjonene har tatt den i bruk i løpet av høsten 2021.  

Ved utviklingen av første versjon av Arbeidslivsportalen har hovedfokuset på funksjonalitet vært knyttet til praksishåndtering. Prosjektet valgte å starte med behovene ved utdanninger med stor grad av praksis, men i mange tilfeller vil første versjon også dekke behovene hos andre.

Parallelt med dette har NHO identifisert et behov for å etablere samhandlingsløsninger mellom disiplinutdanninger og næringslivet. Et sentralt tema her er plattformens muligheter for å være en kommunikasjonsplattform for arbeidsliv og studenter, for gjensidig utveksling av tilbud og behov. I tillegg er det ønskelig at portalen fungerer som et verktøy for å kunne enkelt få på plass praksisavtaler mellom institusjonene og arbeidslivet. Unit er derfor i dialog med NHO for å se på et mulig samarbeid om denne delen av praksisbehovet.  

I nær fremtid  

Første versjon av Arbeidslivportalen inneholder funksjonalitet for studentpraksis, og i all hovedsak arbeidsprosessene før studentene er ute i praksis. Det gjenstår flere utviklingsoppgaver før praksismodulen i Arbeidslivsportalen er ferdigstilt og alle praksissteder kan ta den i bruk. Forslag om å ferdigstille praksismodulen har vært behandlet i Tjenesteråd for studieadministrasjon den 22. juni og de gir sin tilslutning til denne videreutviklingen. 

Arbeidslivsportalen inngår som en tjeneste i økosystemet Felles Studentsystem (FS). Valg av tekniske løsninger, design og funksjonalitet for ulike brukergrupper i Arbeidslivsportalen må sees i sammenheng med prosjektet prosjektet «Modernisering av studieadministrative fellessystemer» og andre FS-tjenester.

Langsiktig perspektiv 

Arbeidslivsportalens langsiktige mål er å være en nasjonal samhandlingsplattform mellom utdanning og arbeidsliv. Veikartet som Tjenesteråd for studieadministrasjon skal utarbeide høsten 2020 vil legge føringer for når det er ønskelig å starte arbeidet med neste større utviklingsfase på Arbeidslivsportalen.   

Kontakt

Spørsmål om Arbeidslivsportalen kan rettes Unit.

Informasjon fra prosjektfasen

Se gjerne utviklingsprosjektets blogg.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Knut Løvold
Senioringeniør