Skymegler for universiteter og høgskolerTilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Det er etablert en skymeglerfunksjon som skal hjelpe universiteter og høgskoler å ta i bruk skytjenester. Skymegleren skal gjøre det enklere, tryggere og raskere for virksomhetene å finne frem til, og ta i bruk skytjenester som etterspørres av sluttbrukerne. Skymegleren skal samle og tilgjengeliggjøre kompetanse og ressurser etterpørres, og være tett tilknyttet forsknings- og undervisningsnære tjeneste- og IT-ressurser ute hos virksomhetene.

Hva er en skymegler?

En skymegler skal formidle skytjenester mellom skytjenesteleverandører og skytjenestekunder.

Hvordan fungerer UH-skys skymegler?

Programmet har opprettet en nasjonal skymeglerfunksjon som skal hjelpe norske universiteter og høgskoler å ta i bruk et bredt utvalg skytjenester på en enkel, rask og trygg måte. For å gjøre dette har man valgt en løsning hvor skymegleren formidler informasjon og ressurser om et bredt utvalg av skytjenester som etterspørres av virksomheter og sluttbrukere, gjennom denne skytjenesteportalen.

Hvordan kan min virksomhet bruke den nasjonale skymegleren?

Tjenesteforvaltere kan bruke informasjonen og ressursene som er gjort tilgjengelig gjennom skytjenesteportalen til å forenkle og forkorte prosessen for å ta i bruk skytjenester vesentlig. Det er viktig å understreke at skytjenesteportalen og tjenestesidene i den er ment å være en støtteressurs for å ta i bruk tjenestene, hvor skymegleren kan formidle viktig og relevant informasjon som virksomhetene og lokale tjenesteforvaltere kan støtte seg på i sine egne prosesser. Disse tjenestesidene vil være tilgjengelig fra en tidlig fase i arbeidet med å innhente informasjon og utarbeide støtteressurser, og vil derfor ha varierende grad av innhold.

Skytjenesteportalen inneholder informasjon om:

 • vurdering av tjenesteavtaler
 • betalings- og prismodeller
 • personvern
 • sikkerhetskrav
 • tekniske løsninger

https://www.uninett.no/sites/default/files/sikkerhet_hvordan_behandles_data_i_skyen_.png

 

Støtteressurser, etter behov og tjenestens art:

 • tilpassede tjeneste-, eller prismodeller
 • databehandleravtaler
 • dataoverføringsavtaler
 • juridisk veiledning
 • ROS-veiledere
 • autentiserings- og integrasjonsløsninger
 • rammeavtaler

Kan man kjøpe skytjenester av den nasjonale skymegleren?

I utgangspunktet skal ikke skymegleren drive videresalg av skytjenester, da dette medfører et unødvendig mellomledd i prosessen for å kunne ta i bruk skytjenesten. I enkelte tilfeller vil det likevel være forhold som fører til at skymegleren står som videreselger eller avtalepart*. For større og kritiske tjenesteleveranser for sektoren kan det være viktig at skymegleren tar en aktiv rolle som videreformidler og koordinator av sektorens etterspørsel og innsats.

(*Dette gjelder for eksempel i GÈANTs rammeavtale for IaaS, der de nasjonale forskningsnettene må ta en aktiv rolle i å gjøre avtalen tilgjengelig for sine medlemmer. Mer om GÈANT IaaS)

Hvilke fordeler har man av å bruke den nasjonale skymegleren?

Den største fordelen for virksomhetene er at tjenesteforvaltningsprosessen for skytjenester blir  raskere, enklere og sikrere enn dersom man skulle gjøre alt selv. Ved å samle og koordinere innsats og kompetanse rundt anskaffelse og bruk av skytjenester, og gjøre dette tilgjengelig i skytjenesteportalen, får virksomhetene tilgang til kompetanse, informasjon og ressurser om skytjenester som ellers ville medført vesentlig høyere innsats og kostnader.

Hva får man ikke av den nasjonale skymegleren?

Selv om en virksomhet velger å bruke den nasjonale skymegleren er virksomheten selv ansvarlig for sine innkjøp, kontraktsforhold, informasjonssikkerhet, sine sluttbrukeres personvern og bruk av tjenestene. Eksempelvis vil ikke en ROS-veileder for en tjeneste gi godt nok grunnlag for å dekke virksomhetens lovpålagte ansvar for å gjennomføre ROS-vurdering. Virksomheten må fremdeles dokumentere at dens spesifikke forhold er vurdert, og en tilpasset oppfølgingsplan er utarbeidet og vil bli fulgt opp. Veilederen vil gi et godt grunnlag for en slik prosess, og kan spare virksomheten vesentlig med tid, arbeid og ressursforbruk.

 

Arbeidsmetode for klargjøring av skytjenester for sektoren etablert 

En arbeidsmetode som raskt og effektivt klargjør skytjenester for bruk, er nå etablert. Den skal gjøre det lettere for tjenesteforvaltere og andre beslutningstakere å kartlegge hvilke aktiviteter og ressurser som trengs for å gjøre skytjenestene klare til bruk. 

For å forvalte en portefølje av brukerorienterte skytjenester er det nå etablert en prosess for å vurdere og klargjøre skytjenester for sektoren. Arbeidsmetoden bygger på Uninetts tjenestelivssyklus, kombinert med erfaringer med klargjøring og anskaffelser av skytjenester fra prosjekter i UH-skyporgrammet. I prosessen vil alle skytjenestene bli vurdert opp imot våre syv klargjøringspunkt: 

 • Hjemmels- eller formålsvurdering 
 • Databehandleravtale 
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 • Kjøpsavtaler 
 • Test av universell utforming 
 • Integrasjoner 
 • Autentisering 

Funnene beskrives tjenestebeskrivelsen. Tjenestebeskrivelsene publiseres i UH-skys tjenestekatalog. 

Skalering og tilpasning 

Skytjenester kan variere fra lette og enkle tjenester av typen Software as a Service (SaaS), som Kahoot, Slack og Facebook, til store, tunge løsninger av typen Platform as a Service (PaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS), som Amazon Web Services og Microsoft Office 365. Arbeidsmetoden må derfor være smidig nok til å skalere og tilpasses de ulike tjenestene, men må også tilpasses sektorens behov for støtte.  Fremgangsmåten skal brukes på alle skytjenester i UH-skys tjenesteportal, og definerer hvordan klargjøringsprosessen skal foregå.  

Tre nivå for støtte- og forvaltning 

Internt skal metoden sikre at det tas veloverveide og informerte beslutninger om etablering og effektiv tilførsel av merverdi for virksomhetene, samt sikre at det fastsettes hvilket forvaltningsnivå skytjenesten skal ha. Tjenestelivssyklusen er derfor lagt opp med mulighet for tre støtte- og forvaltningsnivå: henviser, tilrettelegger og avtaleforvalter. 

For støtte- og forvaltningsnivået «henviser» gis det kun grunnleggende informasjon om tjenestene, med henvisning til relevante veiledere og annet malverk for skytjenester. Disse tjenestene er vurdert som relevante for universiteter og høyskoler, og vil kunne tas opp til et høyere støtte- og forvaltningsnivå dersom det er interesse for det i sektoren. 

Neste nivå fokuserer på tilrettelegging og bistand til virksomhetenes prosess for å ta i bruk skytjenesten. Det inkluderer blant annet en gjennomgang og vurdering av tjenesteavtale med hensyn til anskaffelseskriterier og en vurdering av sikkerhetsløsningen.  

Avtaleforvalter formidler de relevante skytjenestene til virksomhetene, enten som rammeavtale eller gjennom andre typer videresalg.   

Tjenestelivssyklusen for skytjenester består av følgende faser: 

 • Forstudie, hvor tjenesten undersøkes og kartlegges, og forslag til plan for realisering av merverdi for tjenesten utarbeides. 
 • Beslutningspunkt 1, for eventuell godkjenning av realiseringsplan. 
 • Fase for realisering av merverdi, informasjon og støtteressurser klargjøres for bruk av virksomhetene i sektoren. 
 • Beslutningspunkt 2, for eventuell godkjenning av realisert merverdi. 
 • Fase for forvaltning, tjenesten er nå tilgjengelig for bruk. Virksomheter i sektoren kan ta i bruk tjenesten. Tjenesten forvaltes i henhold til besluttet forvaltningsnivå. 
 • Beslutningspunkt 3, beslutning om tjenestens videre forvaltningsnivå, eventuelt avslutning dersom eksterne forhold tilsier det. 
 • Fase for avslutning, hvor det gis støtte til virksomhetene i en avslutnings- eller overgangsfase. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter