Prosjekter

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.
Brage - åpent vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv som et av flere tiltak i nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres i samarbeid med forskningsutførende institusjoner.