Opprettelse av tjenesteråd


Tjenesterådene skal ha hovedansvar for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i UH-sektoren.
Tjenesterådenes sammensetning ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 15.05. etter innspill fra UH-institusjonene.


Se oversikt over tjenesterådene

Informasjon om prosessen

Bakgrunn 

Styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning er etablert med Digitaliseringsstyret, fagutvalg, handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, felles investeringsmidler og porteføljestyring av nye tiltak og for nye fellestjenester til høyere utdanning og forskning. 30. januar 2020 vedtok Digitaliseringsstyret styringsmodellen for forvaltning og videreutvikling av eksisterende fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Iht. vedtaket skal det etableres et antall tjenesteråd (se oversikt) med hovedansvar for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester innenfor de ulike tjenesteområdene. Fagutvalgene har hatt modellen til behandling. Merk at fagutvalg for administrative tjenester velger å slå sammen fagutvalg for administrative tjenester og tjenesteråd for administrative tjenester til ett og samme råd. Dette fagutvalget/tjenesterådet vil ivareta oppgaver både iht. fagutvalgets mandat og iht. tjenesterådets mandat. Dette er i tråd med rammeverket som peker på at fagutvalg og tjenesteråd kan slås sammen om det er mest hensiktsmessig. Kandidater som meldes inn for administrative tjenester må altså kunne håndtere oppgaver både for fagutvalg og tjenesteråd.

Oppgaver og ansvar er beskrevet i mandat, og skal i hovedsak være

  • å behandle veikart med tilhørende budsjetter i et 3-årig perspektiv.
  • å tilrå årlige leveranseplaner med tilhørende budsjett i tråd med føringene fra Digitaliseringsstyrets behandling av veikart og budsjett. 
  • å tilrå forvaltning og videreutvikling av tjenestene innenfor tjenesteområdet iht. årlig leveranseplan behandlet i tjenesterådet. 

Sammensetning av tjenesteråd

Tjenesterådene skal ha medlemmer med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen institusjon. Se for øvrig vedlagte mandat for tjenesteråd for ytterligere detaljer om sammensetning.

Tjenesterådene skal ivareta sektorens felles interesser og medlemmene skal bidra til sektorperspektivet, med forankring i digitaliseringsstrategien, handlingsplanen og i et langsiktig forvaltnings- og utviklingsperspektiv for tjenesteområdet.

Deltakerne representerer ikke primært egen institusjon. Representasjonen skal gi en faglig bredde ut over tjenesteområdet der det er hensiktsmessig. Det er for eksempel relevant å ha IT-kompetanse i flere av tjenesterådene, ikke bare i tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet. Tilsvarende er det for eksempel relevant med bibliotekkompetanse både innenfor tjenesteområdene forskning, studieadministrasjon og undervisningsnære tjenester. Tilsvarende er det relevant med utdanningskompetanse innenfor tjenesterådet for forskning. Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet må også ha et bredere fagspekter enn kun IKT. Vi ber virksomhetene ha dette med i sine vurderinger når kandidater foreslås.

Frist for å komme med forslag til medlemmer i de ulike tjenesterådene var 1. mai 2020 (fristen var opprinnelig 17. april, men ble forlenget). 

Tjenesterådenes mandat

Utkast til rammeverk for forvaltning og videreutvikling av tjenester (Word)

Til hovedsiden for tjenesterådene


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter