Onsdag 5. juni


Onsdag 5. juni er satt av til fordypning med parallelle sesjoner.

Til konferansens forside 

09:00-10:30

Utdanning: studieadministrasjon for mobilitet og deling

Digitaliseringsstrategien for høyere utdanning har som mål at alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer som understøtter mobilitet og livslang læring. Den digitale kompetansen skal heves, både hos studenter og lærere, og studentopptak og studieadministrasjon skal forenkles gjennom helhetlige tjenestereiser og gjenbruk av data. Disse målbildene går igjen i prioriteringene og initiativene i handlingsplanen som belyses nærmere i dette sporet.

 • Sesjonsleder: Ann Elisabeth Wedø, avdelingsdirektør for utdanningstjenester, Unit
 • Samordnet opptak i 25 år – en historie om samarbeid og digitalisering - Geir Sverre Andersen, Unit
 • Veikart – framtidens studieadministrative tjenester, Grethe Christina Lingjærde, Unit

Forskning: Sammenhengende tjenester nasjonalt og internasjonalt

Et sentralt mål i handlingsplanen for forskningstjenester er å sikre mulighet for gjenbruk av informasjon på tvers av tjenestene. I denne sesjonen presenterer vi planer for hva vi skal få til og noen eksempler på gode resultater og initiativer.

 • Veikart for forskningstjenester - Hvordan vi kan forenkle arbeidsprosessene - Katrine Weisteen Bjerde, Unit
 • Gjenbruk av informasjon, redusert dobbeltregistrering. Erfaringer fra NSDs digitalisering i og for sektoren - Ørnulf Risnes, NSD
 • OpenAIRE - Samlingssted for europeiske åpne vitenarkiv - Nina Karlstrøm, Unit

Administrasjon og ledelse

Handlingsplanen for digitalisering utpeker innsikt og beslutningsstøtte som satsing innenfor administrasjon og ledelse. UH-sektoren har behov for bedre løsninger til å understøtte administrative prosesser. Det er stort potensial for både kvalitative og kvantitative gevinster gjennom standardisering, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og tjenester. Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har behov for beslutningsstøtte med nødvendig datagrunnlag for å analysere og bygge opp styringsinformasjon, for å se helheten på tvers av sentrale områder. I dette sporet går vi nærmere inn på behovene, satsingen og de initiativene som er i gang.

 • Utviklingen av de administrative tjenestene i sektoren - Avdelingsdirektør Anders Reitan, Unit
 • DFØ får en viktig rolle i UH-sektoren – hvordan ser DFØs veikart for utvikling av tjenestene ut? - Avdelingsdirektør Gøril Aune, DFØ
 • Hvordan forberede organisasjonen når nye administrative tjenester skal etableres - avdelingsdirektør Ingrid Volden, NTNU


Infrastruktur, mellomvare og data

Sektorens digitale grunnmur skaper et godt grunnlag for en vellykket digitalisering. I tiden som kommer legges stein for stein med en rekke viktige initiativer innenfor områdene infrastruktur, mellomvare og data. Dette sporet fylles med engasjerende innlegg som knyttes til både tjenester, systemer og initiativer som allerede er startet og til arbeidet som ligger foran oss. 

10:30-11:00 Pause
11:00-12:30

Utdanning: økosystemer, plattformer og portaler

Digitaliseringsstrategien for høyere utdanning har som mål at alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer som understøtter mobilitet og livslang læring. Den digitale kompetansen skal heves, både hos studenter og lærere, og studentopptak og studieadministrasjon skal forenkles gjennom helhetlige tjenestereiser og gjenbruk av data. Disse målbildene går igjen i prioriteringene og initiativene i handlingsplanen som belyses nærmere i dette sporet.

 • Sesjonsleder: Ann Elisabeth Wedø, avdelingsdirektør for utdanningstjenester, Unit
 • Arbeidslivsportalen - OsloMet

Forskning: Åpne data, bedre personvern  

"Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig" er mantraet for deling av data, både data som er resultat av forskningsprosjekter og data fra andre deler av samfunnet. Her presenteres en rekke eksempler på hvordan dette kan gjøres på en trygg måte.

 • Forskernes ønskeliste for datahåndtering
 • Datahåndtering, personvern og gjenbruk - digitalisert samarbeid i  eVIR-prosjektet (UiO/TSD/NSD)
 • Microdata.no - selvbetjent bruk av data og bedre personvern gjennom digitalisert tilgangsforvaltning - Ørnulf Risnes, NSD
 • Social Sciences and Humanities Open Cloud-project (SSHOC) - EOSC for samfunnsfag og humaniora - Carsten Thiel, CESSDA ERIC, Knut Skjåk, NSD
 • Samarbeid mellom NTNU og Helse Midt-Norge om utvikling av forskningsportal - veiviser for sikker innsamling og lagring av data i helseforskningsprosjekter - Siv Mørkved, Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF og professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og  Pål Romundstad, prodekan forskning og professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Administrasjon og ledelse: beslutningsstøtte

 • Bruk av simulering styrker strategisk ledelse - Seniorrådgiver Gry Kibsgaard, NTNU
 • Felles analyseplattform. I løpet av få år vil alle statlige universiteter og høgskoler ha tilgang til den samme tjenesteporteføljen innenfor økonomi, innkjøp, lønn, studieadministrasjon og forskningsadministrasjon. Det gir muligheter for en felles analyseplattform. - Seksjonsleder Ole Martin Nodenes, Unit

Infrastruktur, mellomvare og data: sikkerhet

12:30-13:30 Lunsj
13:30-15:00

Utdanning: Digital kompetanse

Digital kompetanse er en suksessfaktor for god utnyttelse av teknologi i tilretteleggingen for læring, og inngår derfor i handlingsplanen. Institusjonenes læringsstøtteenheter har en sentral rolle i utvikling av digital og utdanningsfaglig kompetanse i fagmiljøene. Sesjonen gir eksempler på hvordan læringsstøtteenheter samarbeider med fagmiljøene for å utvikle utdanningsfaglig kompetanse, dvs. koblingen mellom pedagogikk, didaktikk og digital kompetanse. Resultater og utfordringer blir belyst. Endelig presenteres relevante funn fra det pågående arbeidet med Digital tilstand.

 • Innledning: Sesjonsleder Jon Lanestedt, Diku 
 • Eksempler fra tre undervisningsstøtteenheter 
  - nestleder Linda Johnsen, UiO Link
  Arild Raaheim, tidl. leder av Program for universitetspedagogikk, UiB
  - leder Hjørdis Hjukse, USN eDU
 • De fagansattes behov for opplæring i digital kompetanse og samarbeid med læringsstøtteenhetene, hva sier Digital tilstand? – Trine Koefoed og Jon Lanestedt, Diku

Forskning: Åpen forskning  og åpen publisering - Hvor går vitenskapen? 

Både internasjonalt og i Norge styres forskningen i retning av stadig større åpenhet. Her presenteres noen av resultatene som er oppnådd innen åpen publisering og hvilke betydning dette har for forskerne, samt planer for videre arbeid.

 • Initiativer for åpen forskning i regi av UHR og EUA (European University Association) - Ragnar Lie, UHR
 • Forlagsavtaler om åpen tilgang og åpen publisering - Nina Karlstrøm, Unit
 • Åpen publisering og Plan S - Revidert veiledning for implementering av Plan S - Hva betyr dette for institusjonene? - Katrine Weisteen Bjerde,Unit

Administrasjon og ledelse 

Workshop: Prosess for realisering av administrative fellestjenester i UH-sektoren

 • Hvordan sikre en god prosess for institusjonene når de nye fellestjenestene innenfor økonomi, lønn, saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning skal etableres?
 • Innledning ved Wiggo Hustad, leder for avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering ved Høgskulen på Vestlandet

Infrastruktur, mellomvare og data: data og tilgang

 • Felles IAM for sektoren - Tore Burheim, UiB og Hildegunn Vada, Uninett
 • Informasjonsforvaltning og samhandling i offentlig sektor - Vidar Holmane, Brønnøysundsregistrene
 • Konseptutredning av infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering - Per Hovde, Unit

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter