Onsdag 5. juni


Onsdag 5. juni er satt av til fordypning med parallelle sesjoner.

Til konferansens forside 

09:00-10:30

Utdanning: studieadministrative systemer og prosesser

Digitalisering innenfor studieadministrasjon i høyere utdanning har pågått lengre enn de fleste kanskje er klar over. I denne sesjonen tar vi et historisk tilbakeblikk på Samordna opptak og ser på hvilken transformasjon som faktisk har funnet sted. I det videre vil vi ta et blikk inn i fremtiden på hva vi har i vente når det gjelder nye digitale tjenester innenfor studieadministrasjon.

Forskning: Sammenhengende tjenester nasjonalt og internasjonalt

Et sentralt mål i handlingsplanen for forskningstjenester er å sikre mulighet for gjenbruk av informasjon på tvers av tjenestene. I denne sesjonen presenterer vi planer for hva vi skal få til og noen eksempler på gode resultater og initiativer.

Administrasjon og ledelse

Handlingsplanen for digitalisering utpeker innsikt og beslutningsstøtte som satsing innenfor administrasjon og ledelse. UH-sektoren har behov for bedre løsninger til å understøtte administrative prosesser. Det er stort potensial for både kvalitative og kvantitative gevinster gjennom standardisering, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og tjenester. Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har behov for beslutningsstøtte med nødvendig datagrunnlag for å analysere og bygge opp styringsinformasjon, for å se helheten på tvers av sentrale områder. I dette sporet går vi nærmere inn på behovene, satsingen og de initiativene som er i gang.


Infrastruktur, mellomvare og data

Sektorens digitale grunnmur skaper et godt grunnlag for en vellykket digitalisering. I tiden som kommer legges stein for stein med en rekke viktige initiativer innenfor områdene infrastruktur, mellomvare og data. Dette sporet fylles med engasjerende innlegg som knyttes til både tjenester, systemer og initiativer som allerede er startet og til arbeidet som ligger foran oss. 

10:30-11:00 Pause
11:00-12:30

Utdanning: økosystemer, plattformer og portaler

Digitaliseringsstrategien for høyere utdanning har som mål at alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer som understøtter mobilitet og livslang læring. Samarbeid med arbeidslivet, deling av digitale læringsressurser og utvikling av økosystemet rundt læringsplattformene er viktige elementer i dette bildet.

  • Sesjonsleder: Ann Elisabeth Wedø, avdelingsdirektør for utdanningstjenester, Unit
  • Arbeidslivsportalen - Nina Waaler, prorektor for utdanning, OsloMet
  • Delingskultur og LOR - Liss Sandø, PwC
  • Økosystem av læringsapplikasjoner i forlengelsen av LMS- Innføringsprosjektene - Prosjektleder for digitalt læringsmiljøsystem Geir Jarle Voldmo, UiT Norges arktiske universitet

Forskning: Åpne data, bedre personvern  

"Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig" er mantraet for deling av data, både data som er resultat av forskningsprosjekter og data fra andre deler av samfunnet. Her presenteres en rekke eksempler på hvordan dette kan gjøres på en trygg måte.

Administrasjon og ledelse: beslutningsstøtte

Infrastruktur, mellomvare og data: sikkerhet

12:30-13:30 Lunsj
13:30-15:00

Utdanning: Digital kompetanse

Digital kompetanse er en suksessfaktor for god utnyttelse av teknologi i tilretteleggingen for læring, og inngår derfor i handlingsplanen. Institusjonenes læringsstøtteenheter har en sentral rolle i utvikling av digital og utdanningsfaglig kompetanse i fagmiljøene. Sesjonen gir eksempler på hvordan læringsstøtteenheter samarbeider med fagmiljøene for å utvikle utdanningsfaglig kompetanse, dvs. koblingen mellom pedagogikk, didaktikk og digital kompetanse. Resultater og utfordringer blir belyst. Endelig presenteres relevante funn fra det pågående arbeidet med Digital tilstand.

Forskning: Åpen forskning  og åpen publisering - Hvor går vitenskapen? 

Både internasjonalt og i Norge styres forskningen i retning av stadig større åpenhet. Her presenteres noen av resultatene som er oppnådd innen åpen publisering og hvilke betydning dette har for forskerne, samt planer for videre arbeid.

Administrasjon og ledelse 

Sesjonsleder: Solveig Margrethe Roland Svendsberget, ass. universitetsdirektør, Universitetet i Agder

Workshop: Prosess for realisering av administrative fellestjenester i UH-sektoren

Infrastruktur, mellomvare og data: data og tilgang


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter