Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren


Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med å lage innspill til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. Strategien skal lanseres 1.4.2021, og arbeidet skal skje i tett samarbeid med institusjonene.

►Arbeidsgruppens mandat
Arbeidsgruppens medlemmer

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, samt de oppnevnte fagutvalgene med representanter fra sektoren skal involveres i arbeidet med strategien, og for å forankre strategien i sektorens og samfunnets behov, utnevnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UH-sektoren. Gruppen skal ha ansvaret for å gjennomføre arbeidet, og Unit vil delta i arbeidsgruppen. I tillegg er det opprettet et sekretariat, som skal bistå arbeidsgruppen, og sørge for koordinering av arbeidet. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Unit, og sekretariatet skal jobbe tett med arbeidsgruppen.

For å få en strategi som er mest mulig relevant og forankret i sektorens og samfunnets behov, ble det i en tidlig fase av arbeidet gjennomført en åpen innspillsrunde. Denne hadde frist 11. mai. Formålet med innspillsrunden var å gi UH-institusjonene, organisasjoner, næringsliv og ulike myndighetsorganer som er opptatt av UH-institusjonenes studietilbud og samfunnsoppdrag, en mulighet til å komme med innspill til ny digitaliseringsstrategi for sektoren. 

3. juli ble invitasjon til innspillsrunde nummer to sendt ut. Denne hadde frist 15. september, og rettet seg mot institusjonene i sektoren. Formålet var å kartlegge i hvilken grad de erfaringer institusjonene har gjort seg i tiden etter 12. mars, er relevant for det videre arbeidet med å digitalisere og utvikle UH-sektoren. Innspillene som kom inn inngår i det samlede erfarings- og kunnskapsgrunnlaget som arbeidet med strategien bygger på.