Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren


Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med å lage ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Strategien skal lanseres 1.1.2021, og arbeidet skal skje i tett samarbeid med institusjonene.

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, samt de oppnevnte fagutvalgene med representanter fra sektoren skal involveres i arbeidet med strategien, og for å forankre strategien i sektorens og samfunnets behov, utnevnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UH-sektoren. Gruppen skal ha ansvaret for å gjennomføre arbeidet, og Unit vil delta i arbeidsgruppen. I tillegg er det opprettet et sekretariat, som skal bistå arbeidsgruppen, og sørge for koordinering av arbeidet. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Unit, og sekretariatet skal jobbe tett med arbeidsgruppen.

For å få en strategi som er mest mulig relevant og forankret i sektorens og samfunnets behov, gjennomfører vi i en tidlig fase av arbeidet en åpen innspillsrunde. Gjennom dette gis personer, organisasjoner, næringsliv og ulike myndighetsorganer som er opptatt av UH-institusjonenes studietilbud og samfunnsoppdrag, en mulighet til å komme med innspill til ny digitaliseringsstrategi for sektoren. 

Innspillsfrist er endret:

Frist for innspill er utsatt til 11. mai 2020. Det vil også bli anledning til å gi innspill basert på erfaringer fra dagens situasjon på et senere tidspunkt. 
(Opprinnelig frist var 16. april)