Nasjonalt vitenarkiv: Funksjoner i Cris/NVA


Den nye tjenesten skal både ha funksjoner som i dag er dekket gjennom Cristin og Brage, og nye funksjoner som er nødvendige for å dekke behov ut over det disse to tjenestene har støtte for.

Formålet med den nye tjenesten er beskrevet i Rapport fra utredning av nasjonalt vitenarkiv som oppsummerer arbeidet med å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv kan realiseres. Den anbefaler to hovedtiltak:

 1. Etablere nasjonale masterdatakilder (autoritetsregistre) for søknader (om finansiering), prosjekter, personer og organisasjonsenheter, og gjøre data i disse tilgjengelig på tvers.
 2. Etablere en felles informasjonsarkitektur og felles datagrunnlag for Cristin (CRIS-system) og institusjonenes vitenarkiv (IR).

Det første hovedtiltaket ivaretas gjennom prosjektet TILDE. Det andre hovedtiltaket ivaretas gjennom prosjektet Nasjonalt vitenarkiv og den nye tjenesten Cris/NVA.

Med Cris/NVA skal norske forskere kunne innfri krav åpen tilgang til forskningsresultater (jfr. Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Plan S). I tillegg kan tjenesten brukes for å gi åpen tilgang til studentoppgaver, doktoravhandlinger, rapporter, datasett og annet materiale produsert ved institusjonen.

Cris/NVA skal brukes for dokumentasjon av vitenskapelig publisering som grunnlag for den resultatbaserte omfordelingen i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsbudsjettet. I tillegg kan tjenesten brukes for å dokumentere andre resultater av norsk forskning enn de som gir økonomisk uttelling gjennom publiseringspoeng.

Cris/NVA kan brukes for dokumentasjon av informasjon om forskningsprosjekter med norske deltakere.

CRIS/NVA skal ha støtte for:

 • Dokumentasjon og publisering av resultater av forsknings- og formidlingsvirksomhet (jfr. tilsvarende i Brage og Cristin).
 • Dokumentasjon og publisering av resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Dokumentasjon og publisering av forskningsdata.
 • Kobling til ORCID (En bruker kan koble sin ORCID ID til sin brukerprofil i Cris/NVA. Enten en eksisterende ORCID ID, eller en som opprettes via lenke i Cris/NVA. 
 • Automatisk publisering av studentoppgaver levert i digitalt eksamenssystem.
 • Import av metadata via DOI eller annen lenke til original versjon.
 • Sentral import av data fra eksterne datakilder.
 • Dokumentasjon av forskningsprosjekter (Cristins prosjektmodul vil bli videreført med registrering, gjenfinning og visning i Cris/NVA).
 • Ulike brukerroller for å administrere arbeidet med registrering og vedlikehold av innhold og sikre konfidensialitet og integritet til data i tjenesten (Registrator, Kurator, Redaktør, Administrator).
 • Dialog mellom Registrator og Kurator underveis i registreringsprosessen gjennom en egen funksjon for brukerstøtte.
 • Tildeling av DOI til resultater som publiseres i tjenesten.
 • Arbeidsflyt med godkjenning av nye registreringer (både metadata og filer eller kun filer).
 • Gjenbruk av innhold via API (f.eks. i institusjonens nettsider).
 • Gjenfinning av innhold i nasjonale og internasjonale søketjenester (f.eks. Oria, Open AIRE).
 • Indeksering av innhold i søkemotorer (f.eks. Google, Bing)
 • Rapportering til Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Basert på institusjonenes innspill til Units forslag til prosess for NVI-rapportering i den nye tjenesten, har prosjektet i hovedsak valgt å videreføre dagens praksis i Cristin. Hovedregelen er at alle registreringer av publikasjoner som innfrir kravene, må godkjennes av hver enkelt institusjon som har forfattere på publikasjonen. I den nye tjenesten gjøres det unntak for institusjoner som ikke får økonomisk uttelling for rapportering til NVI, ved at de unntas fra arbeidet med aktiv godkjenning av NVI-publikasjoner.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter