Møte 2/2021 i tjenesteråd for studieadministrasjon


Onsdag 17. mars kl. 09:00-12:00. Videomøte.

Agenda

Sak

Tid

Tema

Saks-type

Vedlegg

10/21

5 min

Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt

V

 

11/21

1 min

Godkjenning av referat

V

 

12/21

10 min

Faste orienteringer

  1. Digitaliseringsstyret (veikartene, ALP)
  2. Fagutvalget for utdanning
  3. Unit for øvrig (inkl. omorganiseringen)

O

 

13/21

 

10-15 min

Status på satsningsområdene i veikartet 

O

 

14/21

10-15 min

Orienteringer fra pågående prosjekter:

  1. Arbeidslivsportalen fase 2
  2. Forprosjekt modernisering av felles studieadministrative tjenester
  3. Samordna opptak

O

 

15/21

10-15 min

Behandling av styringsdokumenter

  1. Arbeidslivsportalen fase 2
  2. Forprosjekt modernisering av felles studieadministrative tjenester

 

Merk at det ikke vil bli brukt tid i selve møtet på å gjennomgå dokumentene, men at det kun settes av tid til eventuelle spørsmål.

V

Vedlegg A:
Styringsdokument ALP2 pr 8mars21

Vedlegg A: 
Ansvarsmatrise ALP fase 2

Vedlegg C:
Kommunikasjonsplan ALP fase 2

Vedlegg D: 
Styringsdokument Først pr 8mars21

Vedlegg E:
Ansvarsmatrise Først

Vedlegg F:
Kommunikasjonsplan Først

16/21

10 min

Brukerinvolvering og videre arbeid med å utrede og etablere undergrupper

O 

17/21

10 min

Forslag til justeringer av referansegrupper i forprosjektet Først

V

 

18/21

 

20-25 min

 

Applikasjonen Flyt, første drøfting på livsperspektiv

D

 

 

19/21

20-30 min

Satsingsforslag om livslang læring, kort orientering

O

Vedlegg:
Satsingsforslag Livslang læring v1.0

 

 

Eventuelt

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter