Mandat for Råd for helhetlig prioritering


Gjaldt fra 30.01.2020 til 29.04.2021.

Bakgrunn

Figuren nedenfor viser styringsmodellen som skal sikre en tydelig medvirkning i arbeidet med å realisere digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning. Råd for helhetlig prioritering inngår i styringsmodellen med ansvar og oppgaver som beskrevet i dette mandatet. 

Formål

Råd for helhetlig prioritering skal bidra til samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien gjennom å:

• Fremme synergier på tvers av fag- og tjenesteområder.
• Fremme helhetlig prioritering og omforent gjennomføring av tiltak på tvers av fagområder og tjenesteområder.
• Fremme samordnet og lik praksis for gjennomføring av utviklingsaktiviteter, samt forvaltning og videreutvikling av fellestjenester.

Oppgaver og ansvar

Råd for helhetlig prioritering har ansvar for å vurdere råd og anbefalinger fra fagutvalg og tjenesteråd i et helhetlig og samordnende sektorperspektiv. Dette for å ivareta felles utfordringer, behov og felles økonomiske rammer i sine vurderinger og råd til Digitaliseringsstyret. Rådet skal ikke gå inn i enkeltstående tiltak eller prosjektforslag fra fagutvalg og tjenesteråd. Avhengigheter og overlapp skal håndteres av fagutvalg og tjenesteråd.

Råd for helhetlig prioritering skal:

• Gi råd til Digitaliseringsstyret for å bidra til helhetlig styring av den nasjonale digitaliseringsporteføljen, og bidra til helhetlig forvaltning og videreutvikling av fellestjenester.
• Vurdere sammenhenger mellom innslag i porteføljen av nye og eksisterende tjenester, og anbefale helhetlige prioriteringer.
• Behandle årlige samlede anbefalinger fra fagutvalgene og tjenesterådene vedrørende 3-årige veikart med tilhørende budsjett, og vedta samlet anbefaling til Digitaliseringsstyret.
• Sørge for at de samlede anbefalinger vedrørende forvaltning og nyutvikling er i tråd føringene fra Digitaliseringsstyret gjennom handlingsplan og de mål som er satt som f.eks. effektiv ressursutnyttelse og økt andel av fellestjenester til sluttbrukerne.

Sammensetning

Råd for helhetlig prioritering består av ledere for fagutvalgene, samt representant(er) fra Unit. Medlemmer med økonomi-kompetanse på sektornivå skal være representert i rådet. Rådet ledes av Unit.

Sekretariat og møteplan

Unit har sekretariatsfunksjonen for Råd for helhetlige prioriteringer. Rådet skal avholde 3-5 møter hvert år, og disse skal være koordinert med møtene i Digitaliseringsstyret, fagutvalgene og tjenesterådene. Sekretariatet har ansvar for å utvikle et felles årshjul.

Funksjonstid

Funksjonstid for medlemmer i Råd for helhetlige prioriteringer er i utgangspunktet 2 år, med mulighet for forlengelse. Mandatet og sammensetningen bør evalueres jevnlig, og vurderes ved endringer i styringsmodeller eller ved større organisatoriske endringer i sektorene.

 

Rådet ble avviklet av Digitaliseringsstyret i møte 29.04.2021, sak 15/21.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter