Mandat for fagutvalg for digitalisering i høyere utdanning og forskningBakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har lagt frem en digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren for 2017-2021. Styringsmodellen skal bidra til realisering av digitaliseringsstrategien samt måloppnåelse for de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning. 

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning vil ha ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Oppgavene er konkretisert i Units vedtekter.  

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning både fra institusjonene i høyere utdanning og forskning og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen helsesektoren. 

Figuren nedenfor viser styringsmodellen som skal sikre en tydelig medvirkning i utarbeidelse av premisser for det nasjonale samarbeidet, strategiutvikling, tjenesteutvikling og forvaltningsmodeller. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer. Oppgaver som er beskrevet i kapittel 3 nedenfor må utføres innen rammen av dette og de enkelte aktørenes fullmakter.

Styringsmodell

Figur: Styringsmodell 

 Formål 

Fagutvalgene skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra ulike institusjoner gi faglige råd som skal sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien:  

 • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske digitaliseringsstrategier og mål 
 • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester  
 • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.  

Oppgaver og ansvar 

Fagutvalgenes medlemmer har et ansvar for å ivareta sektorens felles interesser i møtene. Faglige vurderinger og råd som grunnlag for behandlingen i Digitaliseringsstyret vil være en sentral oppgave. 

 Strategiprosess

 • Være faglig rådgiver vedrørende fagområdet ved utarbeidelse og revisjon av digitaliseringsstrategier og handlingsplaner. 

Porteføljestyring

 • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i porteføljen for området.  
 • Gi råd i forbindelse med prioritering og oppfølging av porteføljen.  

Arkitekturstyring

 • Gi råd til utarbeidelse av målbilder, retningslinjer og løsningsvalg.    
 • Bidra til å følge opp prinsipper, retningslinjer og målbilder. 

Forvaltningsstyring

 • Gi råd til tjenestestyrene ved behov. 

Andre oppgaver

 • Gi råd til sentrale nasjonale prosjekter. 
 • Informere om og forankre saker fra fagutvalget i egne virksomheter samt i andre sektororienterte fora hvor det er av interesse. 

Sammensetning 

Fagutvalgene skal ha medlemmer med faglig tyngde og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner. Medlemmene må ha kunnskap om de muligheter og utfordringer som digitaliseringen byr på i egen virksomhet og innen høyere utdanning og forskning som helhet.  

Sekretariat og møtekalender 

Unit har sekretariat for fagutvalget, og leder fagutvalgene. Fagutvalget har fire til fem møter hvert år og disse møtene koordineres i tid og innhold med møtene i Digitaliseringsstyret.  

Funksjonstid  

Digitaliseringsstyret vedtar mandat og sammensetning av representanter i fagutvalgene.  

Funksjonstid for medlemmene i fagutvalget er i utgangspunktet to år, med mulighet for forlengelse.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter