Mandat for DigitaliseringsstyretBakgrunn

Kunnskapsdepartementet har lagt frem en digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren for 2017-2021. Styringsmodellen skal bidra til realisering av digitaliseringsstrategien samt måloppnåelse for de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning.
 

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Dette er i vedtektene til Unit konkretisert som følgende oppgaver: 

 • Iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og følge opp initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. instituttsektoren og helsesektoren. 
 • Utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester. 
 • Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, data og tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med andre relevante aktører. 

 For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning både fra institusjonene i høyere utdanning og forskning og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen helsesektoren.  

Figuren nedenfor viser styringsmodellen som skal sikre en tydelig medvirkning i utarbeidelse av premisser for det nasjonale samarbeidet, strategiutvikling, tjenesteutvikling og forvaltningsmodeller. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer. Oppgaver som er beskrevet i kapittel 3 nedenfor må utføres innen rammen av dette og de enkelte aktørenes fullmakter. 

Styringsmodell

Formål 

Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og har en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin myndighetsrolle. Digitaliseringsstyret skal:  

 • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske digitaliseringsstrategier og mål. 
 • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester. 
   
 • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi. 

Oppgaver og ansvar 

Strategiprosess: 

 • Tilrå digitaliseringsstrategi og handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring (styrings- og finansieringsmodeller, organisering). 

Porteføljestyring: 

 • Tilrå prioriteringer i nasjonal digitaliseringsportefølje, inkludert leveranseplan.
 • Beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje.
 • Beslutte prioriteringskriterier for felles digitaliseringsportefølje. 

Arkitekturstyring: 

 • Tilrå standardisering eller endringer innen lov/forskrift, organisering, arbeidsprosesser, løsningsarkitektur, tekniske- og datarelaterte standarder der dette er nødvendig for realisering av strategier.  

Forvaltningsstyring av fellestjenester: 

 • Beslutte styringsmodell. 
 • Utpeke styringsorganer for fellesløsninger.

Andre oppgaver: 

 • Behandle store satsningsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk. 
 • Digitaliseringsstyret vedtar mandat og sammensetning av representanter og utpeker leder i fagutvalgene. 
 • Medlemmene bør informere om relevante saker fra Digitaliseringsstyret hvor det er av interesse, men Unit har ansvar for den formelle forankringen av sakene i berørte institusjoner og sektorer.

 Unit vedtar mandatet for Digitaliseringsstyret. 

Sammensetning 

Unit utpeker leder for Digitaliseringsstyret. Virksomhetene møter med 1 representant hver fra toppledelse (universitetsdirektør eller tilsvarende). Følgende er representert i Digitaliseringsstyret: 

 • Universitet og høyskoler (11 representanter) 
 • Forskningsinstitutter (2 representanter utnevnes av Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA) 
 • Norges forskningsråd 
 • De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning (1 representant utnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet) 
 • Statens lånekasse for utdanning 
 • Norsk studentorganisasjon - NSO 
 • Unit

 Det er ikke anledning til å stille med stedfortredere i møtene til Digitaliseringsstyret. 

Sekretariat og møteplan 

Unit har sekretariatsfunksjonen for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene. Digitaliseringsstyret skal avholde 3 – 5 møter hvert år, og disse skal være koordinerte med møtene i fagutvalgene. Sekretariatet har ansvar for å utvikle et felles årshjul. 

Funksjonstid 

Funksjonstid for medlemmer i Digitaliseringsstyret er i utgangspunktet 2 år, men kan forlenges. Mandatet og sammensetningen bør evalueres jevnlig, og vurderes ved endringer i styringsmodeller eller ved større organisatoriske endringer i sektorene. 

Digitaliseringsstyret vil som en del av etableringen gjennomgå en evaluering som skal presenteres ved representantskapsmøtet UHR våren 2019. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter