Korona-krisen: Status fra Unit 24. mars


Det har gått halvannen uke siden campuser i Norge stengte, og det er mye som skal endres i hurtig tempo i UH-sektoren. Her er status fra Unit 24. mars. 

Digital undervisning og eksamen 

Unit har prioritert å sikre og øke kapasiteten på digitale undervisnings- og videotjenester. Bruken av undervisnings- og videotjenestene vi og Uninett leverer har økt i et utrolig tempo. For eksempel har Zoom ifølge tall fra Uninett alene økt fra rundt 150 møter og et sted mellom 500 og 2000 deltakere daglig, til godt over 5000 møter og 50.000 deltakere de siste dagene. 

Dette er noe av det vi har jobbet med den siste tiden: 

 • Økt kapasiteten på flere tjenester  
 • Arrangert webinar med erfaringsdeling om digital undervisning hvor nærmere 400 personer fra både faglig og teknisk-administrativt hold deltok 
 • Laget ressursside for digital undervisning på nett 
 • Sørget for stabile leveranser på LMS og videotjenester, så langt har systemene i all hovedsak tålt den økte bruken godt. 

Det dukker også opp mange spørsmål om personvern og GDPR i kjølvannet av nye undervisningsformer, vi har derfor utarbeidet en juridisk vurdering av personvern i videoundervisning som skal hjelpe personvernombudene på universiteter og høgskoler i å håndtere de mange spørsmålene som kommer om opptak og streaming av undervisning.  

Digital eksamen blir en stor utfordring i vår. Den siste uka har vi kartlagt planer for digital eksamen i sektoren, satt i gang en risiko- og sårbarhetsanalyse for gjennomføring av eksamen, samt etablert et team for de som jobber med digital eksamen i Unit og i sektoren med to faste møter i uka.  

Unit arbeider også med koordinering mellom digitale eksamensverktøy, LMS (Canvas) og Felles Studentsystem (FS). 

Samordna opptak går som planlagt 

Unit har gjort en risikovurdering av gjennomføringen av opptaket til grunnutdanningene ved universiteter og høgskoler og oversendt denne til sektoren.  

 • Fristene i opptaket går som normalt, vi oppfordrer alle studiesøkere til å ikke vente til i siste liten med å søke.  
 • Unit vil overvåke status for saksbehandling tett utover våren for å sikre at lærestedene og Unit har god nok kapasitet i saksbehandlingen og når de fristene som er satt for opptaket. 
 • Unit vil også sørge for jevnlig informasjon til og erfaringsdeling for sektoren om saksbehandling i årets opptak. Vi følger også nøye med på status for utstedelse av vitnemål fra videregående skole og annen dokumentasjon på fullført utdanning som må være klart til gitte frister for at opptaket skal kunne gå som planlagt. 

NVI-rapportering og digitale biblioteksressurser 

 • NVI-rapportering av vitenskapelige publikasjoner går som normalt.  
 • Ansatte ved universiteter og høgskoler får tilgang til e-ressurser gjennom å logge seg på sin institusjon sitt nettverk via VPN. 
 • Digitale bibliotekressurser (E-ressurser) får ansatte ved universiteter og høgskoler tilgang til gjennom å logge seg på sin institusjon sitt nettverk via VPN.  
 • Det er noen begrensninger på fjernlån av e-ressurser som det jobbes med å få tilpasset ny situasjon, vi har samlet en oversikt over status for tilgang til e-ressurser på openaccess.no.   
 • I tillegg har Nasjonalbiblioteket lykkes med en avtale om tilgang til norsk litteratur i digitalt format for en periode fremover. Det vil si at alle studenter og ansatte (Feide-brukere) får tilgang til alt pliktavlevert materiale i nettbiblioteket. Nasjonalbiblioteket administrerer tilgangen. 

Administrative tjenester 

Unit har gjennomført nettmøter for de administrative fagområdene økonomi, sak/arkiv og lønn i UH-sektoren de siste dagene. Det har vært mellom 60 og 85 deltakere på møtene, og Unit vil kalle inn til ukentlige nettmøter så lenge korona-krisen varer.  

Møtene er en arena for erfaringsutveksling og deling på tvers av institusjonene, og tilbakemeldingen fra sektoren er at de har klart å etablere normal drift fra hjemmekontor for de administrative tjenestene.  Våre administrative tjenester er levert i samarbeid med tredjepartsleverandører, og gjennomgående er tilbakemelding fra leverandørene at all drift og produksjon går som normalt.  


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter