Generelle tjeneste- og leveransebetingelser


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning leverer en rekke tjenester til virksomhetene innenfor høyere utdanning og forskning. Unit er en objektiv og nøytral aktør og driver ikke-kommersielt.

Betingelsene som er beskrevet under gjelder for alle avtalte tjenester og leveranser fra Unit til virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning. Der det eksisterer avtaler for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene. 

1. Taushetsplikt 

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med tjenesteleveranser skal behandles konfidensielt, og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. 

Taushetsplikten for offentlige organer er ikke mer omfattende enn det som følger av lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), eller tilsvarende sektorspesifikk regulering. 

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av tjenesteleveransen. 

2. Betaling og betalingsbetingelser 

Units tjenester har ulike betalingsmodeller, avhengig av organisering og finansiering av tjenesten. Kostnadsfordeling gjøres basert på kjente, målbare kriterier, og eksakt fordelingsmekanisme er beskrevet for hver enkelt tjeneste i den respektive tjenestebeskrivelse eller tjenesteavtale. 

Virksomheten får i god tid før inngangen til et nytt år tilsendt et kostnadsvarsel med en samlet oversikt over priser for det kommende året for de tjenestene virksomheten abonnerer på. Tjenester som det ikke er mulig å prise på forhånd omtales, men prissettes ikke.  

Unit sender årlig samlet faktura til virksomheten for alle tjenester hvor pris er fastsatt på forhånd.  

Faktura forfaller til betaling per 30 (tretti) kalenderdager.  

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt av virksomheten innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Unit sende skriftlig varsel til virksomheten om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Heving kan ikke skje hvis virksomheten gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp. 

3. Units forpliktelser 

Unit plikter uten ugrunnet opphold å informere virksomheten om vesentlige endringer i eksisterende tjenestetilbud.  

Unit skal varsle om relevante hendelser som Unit får kjennskap til, og som kan ha betydning for virksomheten. Det forutsettes at virksomheten også bidrar med informasjon som bidrar til at varsling blir relevant.  

Units forpliktelser knyttet til de enkelte leveranser og tjenester beskrives i de respektive tjenesteavtaler. 

4. Virksomhetens forpliktelser 

Virksomheten plikter å holde sin kontaktinformasjon knyttet til avtaler med Unit oppdatert til enhver tid. Endringer varsles til kontakt@unit.no. Unit vil benytte registrerte kontakter til å sende ut viktig informasjon, og virksomheten plikter å videreformidle nødvendig informasjon fra Unit til berørte brukere. 

Virksomheten skal varsle Unit om relevante hendelser som kan ha betydning for leveranser og tjenester fra Unit. 

Det er virksomhetens ansvar å sikre eget utstyr og tjenester, samt å følge opp sikkerhetsvarslinger fra Unit og bidra til at sikkerhetsproblemer blir løst.  

Virksomhetens forpliktelser knyttet til de enkelte leveranser og tjenester beskrives i de respektive tjenesteavtaler. 

5. Øvrige bestemmelser 

5.1 Mislighold 

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine plikter etter disse betingelsene eller tjenesteavtalene, og dette ikke skyldes forhold som den annen part har ansvaret for eller force majeure. Mislighold skal meddeles skriftlig uten ugrunnet opphold etter at forholdet er avdekket eller burde vært avdekket. 

5.2 Overdragelse 

Ingen av partene kan overdra sine forpliktelser eller rettigheter etter disse betingelsene eller tjenesteavtaler til andre uten den andre parts skriftlige samtykke. Dette gjelder likevel ikke ved fusjoner eller lignende, eller ved overdragelse til virksomheter innen samme konsern. 

5.3 Interessekonflikter 

Partene skal i den grad det er rimelig forhindre en opptreden eller situasjon som kan skade den annen parts interesser. Denne forpliktelse gjelder også i forhold mellom Units og virksomhetens ansatte, underleverandører og tredjemann direkte relatert til den annen part. 

5.4 Force majeure 

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll, og som gjør det umulig for vedkommende part å oppfylle disse generelle forpliktelsene, eller forpliktelser i tjenesteavtaler, ansees avtalen ikke for misligholdt så lenge situasjonen varer og i inntil 5 arbeidsdager etter at den har opphørt. Dersom denne situasjonen varer eller antas å vare mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp avtalen med 5 dagers varsel. 

6. Tvister 

6.1 Rettsvalg 

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

6.2 Forhandlinger og mekling 

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger.. 

6.3 Doms- eller voldgiftsbehandling 

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven). 

Verneting er Oslo tingrett.  

For tvister mellom Unit og statlige virksomheter avgjøres tvister av de berørte departementene. 

7. Varighet og oppsigelse 

De generelle betingelsene gjelder for alle tjenester og leveranser fra Unit i disses levetid, med mindre annet er beskrevet i den enkelte tjenesteavtale.  

For statlige institusjoner underlagt Kunnskapsdepartementet er en del av tjenestene uoppsigelige inntil annet er bestemt av departementet. Dette angis i den enkelte tjenesteavtale. 

Frister for oppsigelse av de enkelte tjenester, dersom disse har spesifikke bestemmelser, er beskrevet i den enkelte tjenesteavtale. 

8. Endringer 

Betingelsene ble sist oppdatert 10.12.2019. 

Endringer i betingelsene varsles uten opphold til kontaktadresse oppgitt av virksomheten. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter