Fagutvalgene for digitalisering


Fagutvalgene er rådgivende og skal bistå Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Møter, referater og medlemmer

►Fagutvalg for utdanning

►Fagutvalg for forskning

►Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD)

►Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern

Fagutvalg/tjenesteråd for Administrative tjenester

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte ble slått sammen med tjenesteråd for Administrative tjenester fra 26.05.2020.

Rolle og mandat

Mer informasjon om formål, roller og oppgaver finner du i fagutvalgenes mandat

Brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen

Bakgrunn for fagutvalgene

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ble opprettet for å realisere målsetningene for digitalisering i høyere utdanning og forskning slik de er beskrevet i Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021. Unit er gitt ansvaret for å samordne digitaliseringsarbeidet nasjonalt og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Oppgavene er konkretisert i Units vedtekter.