Fagutvalgene for digitalisering


Fagutvalgene er rådgivende og skal bistå Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Møter, referat og medlemmer

►Fagutvalg for utdanning

►Fagutvalg for forskning

►Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD)

►Fagutvalg for informasjonssikkerhet
 

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte er slått sammen med tjenesteråd for Administrative tjenester fra 26.05.2020. Nytt navn er Fagutvalg/tjenesteråd for Administrative tjenester

Bakgrunn for fagutvalgene

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ble opprettet for å realisere målsetningene for digitalisering i høyere utdanning og forskning slik de er beskrevet i Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021. Unit er gitt ansvaret for å samordne digitaliseringsarbeidet nasjonalt og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Oppgavene er konkretisert i Units vedtekter.

Rolle og mandat

Mer informasjon om formål, roller og oppgaver finner du i fagutvalgenes mandat. Se også presentasjonen som Roar Olsen, direktør i Unit, holdt på fagutvalgenes første møte 25.09.2018

Brukermedvirkning

For å sikre at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt, skal Unit sørge for god brukerinvolvering. Dette innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene innen høyere utdanning og forskning. For forskning inkluderer det også sykehus og forskningsinstitutter. 

styringsmodellen for medvirkning beskrives brukerinvolvering på ulike nivåer av tjenesteleveransene. Øverst sitter Digitaliseringsstyret, som er satt sammen av toppledere ved universiteter og høyskoler, med representasjon fra de Regionale helseforetakene, Forskningsinstituttenes fellesarena og studentrepresentant fra Norsk studentorganisasjon (NSO).

Under Digitaliseringsstyret sitter de ulike fagutvalgene, som består av ledere med høy faglig kompetanse fra ulike institusjoner . De skal gi faglige råd som skal sikre en samordnet og effektiv realisering av de strategiske målsetningene for hvert fagområde.

Unit har sekretariatsfunksjonen. Møter i fagutvalgene koordineres med møtene i Digitaliseringsstyret.

Representanter i fagutvalget sitter i utgangspunktet i to år, med mulighet for forlengelse.