Oppsummering av onsdagens sesjoner


Onsdag under Digitaliseringskonferanse var satt av til parallelle sesjoner for de ulike fagområdene i handlingsplanen.

Smilende studenter på benk
Fremtidens lærerutdanning var blant temaene som ble diskutert onsdag under Digitaliseringskonferansen.

Deltakerne kunne denne dagen gjøre et dypdykk innenfor utdanning, forskning, administrasjon og ledelse, samt infrastruktur, mellomvare og data.

Forenklet studieadministrasjon

Sesjon om utdanning hadde fokus på handlingsplanen, fremtidens lærerutdanning og forenklet studieadministrasjon og opptak.

Norge var et av de første landene i verden til å samordne opptak til høyere utdanning, og senere var vi tidlig ute med å digitalisere opptaksprosessen. I år fyller tjenesten 25 år, og i den anledning kunne Geir Sverre Andersen, seniorrådgiver i Unit, fortelle om hva som har ført til at vi i Norge har lykkes med arbeidet om et samordnet opptak.

Nina Waaler, prorektor ved OsloMet, presenterte Arbeidslivsportalen. Portalen skal gjøre det enklere å tildele og administrere praksisplasser for studenter gjennom hele utdanningsløpet.  

Jon Lanestedt, seniorrådgiver i Diku, snakket om digital kompetanse, og at nøkkelen til å lykkes med digitaliseringsprosjektet er å gi sluttbrukerne de digitale tjenestene de kan bruke. Sammen med Trine Kofoed, seniorrådgiver i Diku, presenterte Lanestedt funn fra arbeidet med digital tilstand.

Se alle presentasjoner fra sesjonen om utdanning i konferanseprogrammet.

 

Åpen forskning som satsingsområde

I handlingsplanen for forskning er forenklet forskningsadministrasjon og åpen forskning valgt som hovedsatsingsområder de neste tre årene. Arbeidet innenfor forskningsområdet inkluderer for tiden institusjoner fra tre ulike sektorer: UH-, helse- og forskningsinstituttsektoren.

Ørnulf Risnes, NSD, og Katrine Weisteen Bjerde, Unit, presenterte arbeidet med å utvikle veikart for utvikling av forskningstjenester. Risnes snakket også om hvordan vi kan redusere dobbeltregistrering av informasjon gjennom bruk av koblingen mellom systemer og gode API-løsninger. Trond Kvamme, NSD, presenterte datahåndtering, personvern og gjenbruk i eVIR-prosjektet, en lagringsløsning for videoforskning.

Det finnes flere ulike initiativer for å håndtere data, det gjør det utfordrende for en forsker å vite hvilken de skal ta i bruk. Risnes snakket om microdata.no, som gir forskere tilgang til åanonymiserte forskningsdata. Tjenesten er utviklet av NSD og SSB.

Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF og Pål Romundstad, NTNU, orienterte om helseportalen.no, en tjeneste som kan forenkle og forbedre prosessene med å lagre helseforskningsdata for forskerne.

Se alle presentasjoner fra sesjonen om forskning i konferanseprogrammet.

 

Administrative fellestjenester

Hovedsatsingen for administrasjon og ledelse for de neste tre årene vil være administrative fellestjenester for UH-sektoren og etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte. Handlingsplanens delkapittel om administrasjon og ledelse gjelder hovedsakelig for UH-institusjoner.

«UH-sektoren har behov for bedre løsninger til å understøtte administrative prosesser. Dette påvirker oss alle» sa Tor Holmen, fagdirektør i Unit, da han åpnet sesjonen som skulle ta et dypdykk inn i administrasjon og ledelse.

Skal sektoren lykkes, må vi satse på felles løsninger basert på felles standarder. I dag er 60-80% av merkantile prosesser fortsatt manuelle, selv rutinepregede oppgaver. Overføring av data mellom applikasjoner er en vesentlig del av arbeidshverdagen. Automatisering blir ofte vurdert som for kostbart ved bruk av tradisjonell teknologi.

 «Standardisering er nøkkelen for å hente ut ønskede gevinster.» sa Anders Reitan, avdelingsdirektør for administrasjon og ledelse i Unit.

Avdelingsdirektør Gøril Aune, DFØ, presenterte deres veikart for utviklingen av tjenestene, som gjelder for 2018-2025. Ingrid Volden, NTNU, avsluttet første sesjon med å snakke om hvordan man forbereder organisasjonen når man skal etablere nye administrative tjenester.

Dagen ble avsluttet med en workshop, som ble innledet av Wiggo Hustad, fra Høgskulen på Vestlandet. Målet med workshopen var å diskutere hvordan man kan sikre en god prosess for institusjonene når det kommer nye fellestjenester.

Se alle presentasjoner fra sesjonen om administrasjon og ledelse i konferanseprogrammet.

 

Grunnmuren for videre arbeid

Arbeidet innenfor infrastruktur, mellomvare og data legger grunnmuren for mye av arbeidet i de andre fagområdene, og er kritisk for at Kunnskaps-Norge skal lykkes i å nå sine mål. Satsingsområdene de neste tre årene kommer til å være infrastruktur for identitet, tilgang og data (IAM), og infrastruktur for nettverk, lagring og beregninger. Tom Røtting, adm. dir. i Uninett, innledet med en orientering om Uninett som digitaliseringspartner.

Skal Kunnskaps-Norge lykkes med å effektivisere arbeidsprosesser, trenger våre systemer å kunne dele data med hverandre i større grad enn nå. En av forutsetningene, er at vi har kontroll på brukerne, deres identifikatorer og tilganger til data. UH-sektoren har et pågående prosjekt for felles løsning for IAM – identity access management. Tore Burheim, UiB, og Hildegunn Vada, Uninett, presenterte dette prosjektet.

Se alle presentasjoner fra sesjonen om infrastruktur, mellomvare og data i konferanseprogrammet.

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter