Handlingsplan for digitalisering


(*Anbefalte nettlesere er Chrome, Edge, Safari og Opera) 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning forvalter felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet en handlingsplan for å realisere målene i digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Strategiske valg og prioriteringer

Handlingsplanen inneholder oversikt over initiativ som realiserer digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning. Det er skissert en grov tidsplan og rekkefølge for mulige leveranser fra prioriterte initiativ. Prioritering av enkeltvise prosjekter gjøres løpende av Digitaliseringsstyret i porteføljestyringen.

Handlingsplanen dekker perioden 2019-2021, og vil revideres årlig for en ny treårsperiode.

Prosjektporteføljen for realisering av digitaliseringsstrategien

Unit forvalter og koordinerer porteføljen av utviklingsprosjekter og fellestjenester innenfor digitalisering i høyere utdanning og forskning. Se oversikt over Digitaliseringsporteføljen.

Finansieringsmodell

Unit har utformet en finansieringsmodell som skal sikre gjennomføring av prioriteringene. Tildeling fra felles investeringsmidler vil skje etter vedtak fra Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning.

Du kan også søke støtte til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring gjennom Diku.