Felles forum for personvernombudene i høyere utdanning og forskning


Personvernombudene i høyere utdanning og forskning møttes i Trondheim 4. og 5. desember 2018 for å diskuterer felles utfordringer.

Samling for personvern

Personvernombudene i høyere utdanning og forskning møttes i Trondheim 4. og 5. desember for å diskuterer felles utfordringer. De fleste institusjoner har opprettet et personvernombud slik GDPR krever, og det er tidligere ytret ønske om at Unit oppretter et forum for personvernombudene som opplever at de har mange felles utfordringer. Unit har derfor tatt initiativ til det første møtet og vil ha rollen som fasilitator for forumet. I Trondheim var 12 institusjoner representert i tillegg til en representant fra NSD og representanter fra Unit.

I dette første møtet fikk alle deltakerne 10-15 minutter hver til å fortelle litt om status og erfaringer så langt i rollen som personvernombud for sine respektive institusjoner.

Det nye avtaleforslaget som er utarbeidet mellom sektorene, UHR og NSD om NSDs personverntjenester, herunder også mulighetene for tilpasninger ved hver institusjon, ble gjennomgått. Videre diskuterte man samarbeidet med NSD og institusjonens personvernombud, og personvernombudets rolle sett opp behandlingsansvarliges rolle.

Personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) uavhengig av formål sto også på agendaen, og man diskuterte personvernombudenes rolle i DPIAer. Flere eksempler fra representantenes virksomheter ble presentert og ga et godt bakteppe for diskusjon rundt oppgaver og utfordringer knyttet til personvernombudenes rolle.

Forumet valgte en egen arbeidsgruppe som skal jobbe videre med forumet, finne leder av forumet og bestemme neste møte. Arbeidsgruppen besto av 5 representanter, Joakim Bakkevold (UiT), Cecilie Røeggen (HiVolda), Thomas Ørnulf Helgesen (NTNU), Janecke Veim (UiB) og Paal Are Solberg (USN).

Deltakerne roste initiativet fra Unit, og er enige om at forumet er viktig for å dra nytte av hverandres erfaringer.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter