Digitale vitnemål i høyere utdanning gir sikre og effektive løsninger


Fra og med våren 2021 kan bachelor- og masterstudenter få digitalt vitnemål for fullført grad. Unit har i samarbeid med universitetene og høyskolene jobbet med å utvikle gode og sikre løsninger for digitale vitnemål.

Foto: Shutterstock

Løsningen for digitale vitnemål er frivillig for institusjonene å ta i bruk, og vil bli innført i ulike semestre ved lærestedene. Mange norske høyskoler og universiteter er allerede godt i gang med å utstede digitale vitnemål til sine studenter.

Hva er digitale vitnemål? 

Digitale vitnemål er mer enn en pdf-kopi av papirvitnemålet. I vitnemålsløsningen som lanseres nå er det digitale vitnemålet en pdf-fil, sikret med digital signatur som garanterer for at dokumentet er intakt. Hvis noen forsøker å endre innhold i dokumentet vil signaturen vises som ugyldig. Les mer om digital signatur og hvordan du sjekker at den er intakt på Vitnemålsportalen sine nettsider.  

De digitale vitnemålene kontrolleres og godkjennes av lærestedene før vitnemålet går til digital signering hos Unit. Det betyr at i et digitalt vitnemål utstedt av for eksempel OsloMet, vil den digitale signaturen vise at det er signert av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.  

Raskere behandlingstid og lavere kostnader 

Fram til nå har vitnemål i norsk høyere utdanning blitt utstedt på preget papir med håndskrevet signatur, og gjerne sendt rekommandert i posten. Både kontroll, utskrift, signering og utsending av papirvitnemål har vært tid- og ressurskrevende og i stor grad preget av manuelle prosesser.  

I 2020 var det mer enn 54.000 studenter som fullførte en bachelor- eller mastergrad ved institusjonene Unit har tallmateriale fra. Hvis vi gjør et forsiktig estimat og anslår at hvert vitnemål koster minimum 200 kroner å produsere, så vil en digitalisering av alle disse vitnemålene spare institusjonene for mer enn 10 millioner kroner årlig. Dette frigjør tid både hos studieadministrativt ansatte, og hos rektorer og dekaner som i dag signerer vitnemålene for hånd. 

Digitale vitnemål er også effektivt for studentene som får vitnemålet sitt tilgjengelig straks etter godkjenning og digital signering. Vitnemålet vil dessuten være tilgjengelig 24 timer i døgnet for deling med for eksempel arbeidsgivere og studiesteder.  

Digitale vitnemål kan lastes ned og deles med digital signatur innebygd, eller det kan deles direkte fra Units tjeneste Vitnemålsportalen, som gjør det mulig for alle med høyere utdanning å dele sine resultater med arbeidsgivere og læresteder på en enkel og sikker måte.  

Trygghet og effektivisering for arbeidsgivere 

Også for arbeidsgivere betyr digitale vitnemål økt sikkerhet. Den digitale signaturen er en forsikring mot forfalskede papirer, og arbeidsgivere sparer ressurser som i dag brukes på kontroll av vitnemål og kvalifikasjoner i ansettelsesprosesser.  

I tiden fremover vil digitale vitnemål videreutvikles til å inneholde mer data og informasjon om innhold i utdanningen og hvilke kvalifikasjoner den gir. Mye av denne informasjonen kan allerede i dag deles via Vitnemålsportalen. Ved hjelp av data kan for eksempel helseforetak automatisere prosessen med å sile ut kvalifiserte sykepleiere i en ansettelsesprosess, fordi informasjon om kvalifikasjon og autorisasjon ligger innbakt i dataene for vitnemålet fra sykepleierutdanningen.   

Samarbeid og standardisering av prosesser er viktig for digitale vitnemål 

I januar 2020 leverte en nasjonal arbeidsgruppe sin sluttrapport om digitalisering av vitnemål som fikk bred tilslutning i sektoren. Rapporten tar for seg blant annet innhold i digitale vitnemål, internasjonale datastandarder og digital signatur. 

Samarbeid over lang tid og felles arbeidsprosesser i universitets- og høyskolesektoren har vært sentralt for å få på plass en felles løsning for digitale vitnemål.  

Fra preget papir til datapakker  

Unit vil fortsette å videreutvikle funksjonalitet og innhold i digitale vitnemål. Vi ser for oss at fremtidens digitale vitnemål vil være en datapakke hvor vitnemålene inneholder informasjon om for eksempel læringsmål, studieplaninformasjon, emnebeskrivelser og spesielle kvalifikasjoner som vitnemålet gir. Unit bidrar også i europeisk samarbeid om utvikling av internasjonale datastandarder. Målet er at vitnemål skal fungere på tvers av landegrenser, og at informasjonen i vitnemålene kan lagres og tilgjengeliggjøres i et 60-årsperspektiv. 

Vitnemål på preget papir vil antakelig leve videre noen år parallelt med utvikling av det digitale, i alle fall som supplement til digitalt vitnemål. Dette skyldes at det fortsatt er en del arbeidsgivere og land som ikke kjenner til eller godkjenner digitale vitnemål. Kanskje er det også fordi det er litt stas å motta et håndfast bevis på hva man har oppnådd etter år med innsats og hardt arbeid? 

Uansett er det nok ikke lenge igjen før originalvitnemålet består av data, og ikke tykt papir. 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter