Fase 2. Videreutvikling av Arbeidslivsportalen


Utviklingen fortsetter. Digitaliseringsstyret bevilget i sitt møte 19. november 2020, 12,4 millioner kroner til videreutvikling av Arbeidslivsportalen. Arbeidet startet opp i januar 2021 og det jobbes nå intenst med innsiktsinnhenting.

Første fase med utvikling av Arbeidslivsportalen ble avsluttet 1. juni 2020, og Unit har overtatt eierskapet og ansvaret for å sette den første versjonen av applikasjonen i produksjon. Samtidig med at tjenesten tas i bruk er UH-institusjonene tydelige på at det er mange behov dagens tjeneste ikke dekker. Det er derfor ønskelig å ta opp igjen utviklingen i applikasjonen.

Samhandlingsplattform for ulike utdanningstyper

I tiden fra de første utredningene om Arbeidslivsportalen ble gjort og til nå har flere parter kommet på banen når det gjelder arbeidslivsrelevans og behov som ønskes dekket. En konseptvalgutredning (KVU) gjennomført av Kompetanse Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet trekker også frem flere av de samme behovene og skisserer noen løsningsforslag som må inn i en helhetlig vurdering. Ønskene om videreutvikling er mange, og ulike interessenter understreker ulike behov. Særlig har utdanninger som ikke har tradisjonell rammeplanstyrt praksis, som disiplinstudier ved universitetene, vært på banen. Unit ser at det er behov for å utrede hva som må utvikles for at Arbeidslivsportalen skal kunne bli en samhandlingsplattform mellom arbeidsliv, studiested og student, for alle typer utdanning, slik intensjonen hele tiden har vært. Utredningene startet opp desember 2020.

Dette vil bli utviklet

Flere behov er allerede identifisert. For at videreutviklingen ikke skal stoppe opp mens man utreder kommer prosjektet til å gå videre med flere av behovene som ble identifisert i innsiktsfasen til fase 1 av utviklingen:

 • Avtalehåndtering
  Avtalehåndtering skal innlemmes i selve løsningen (inkludert arkivintegrasjon). Dette vil bidra til at både praksissted og lærested bruker mindre tid og ressurser på å inngå praksisavtaler. En digitalisert løsning som håndterer både signering og arkivintegrasjon vil også være nyttig for andre avtaletyper mellom studenter, læresteder og bedrifter. Eksempler på slike avtaler kan være doktorgradsavtaler, mastergradsavtaler, og avtaler om master- og bacheloroppgaver.
   
 • Vurdering
  Unit skal utvikle funksjonalitet slik at praksisstedene kan registrere sin vurdering av studentene. Dette vil omfatte underveisvurdering, midtvurdering og sluttvurdering. Å få dette på plass vil bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom veiledere og studenter og styrke ivaretakelse av personvernet. 
   
 • Evaluering
  Vi skal også utvikle funksjonalitet hvor studentene kan registrere sin egenevaluering og evaluering av praksisstedet. Dette skal forenkle registreringen, bedre kvaliteten og sikre personvern.
  Hvis det ikke blir tid til å gjennomføre alle oppgavene innenfor prosjektets rammer, vil dette området bli nedprioritert.
   
 • Arbeidslivstilpasning
  Unit skal gjøre nødvendige endringer slik at Arbeidslivsportalen lettere kan benyttes til alle former for arbeidslivstilpasning, også for de mindre praksistunge utdanningene. Dette krever en innledende utredning av behovet. Utredningen vil sannsynligvis vise både behov for noe tilleggsfunksjonalitet og forenklet brukergrensesnitt. Samordning av arbeidsprosesser mot arbeidslivet vil kunne gi gevinster i form av redusert arbeidsinnsats og bedret informasjon for studenter, praksissteder og læresteder.
   
 • Samhandlingsplattform og formidling av oppgaveskriving
  Mange ønsker seg funksjonalitet som gjør at arbeidsgivere og studenter kan benytte Arbeidslivsportalen til å formidle muligheter for og ønsker om samarbeid knyttet til skriving av bachelor- og masteroppgaver og arbeidslivspraksis i utdanninger hvor innholdet i praksis ikke er forhåndsbestemt. Denne funksjonaliteten vil bidra til å gjøre Arbeidslivsportalen til den samhandlingsplattformen de ulike interessentene ønsker den skal være, og utviklingen bør derfor ikke starte før etter at utredningene knyttet til arbeidslivstilpasning er gjennomført.

  I dette arbeidet vil Unit ha tett dialog med læresteder som tidligere har utviklet løsninger for å håndtere lignende oppgaver, slik at vi kan trekke veksler på de erfaringene som finnes i sektoren. 

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter

Do you have any questions? Contact:

Maria Johanna Segerkvist Kumle
Prosjektleder
maria.kumle@unit.no
+4791630588
Møter

2021

9.4 Møte med OsloMet og Oslo kommune om Universitetskommunen Oslo

20.4 Møte med UIA for innsikt rundt vurdering

22.4 Møte med Helse Midt og Helse Sørøst angående Arbeidslivsportalen og spesialisthelsetjenesten

26.4 Møte med NTNU for innsikt i NTNU-Bridge og Master /bachelor oppgaver

april/mai Møte med referansepersonen ved UIB for oppfølging av Sopra Steria utredningen

30.4 Møte med NTNU om vurdering

16.6 Møte med KD/KMD om praksis i staten

18.6 Møte med VID om Respons

24/6 Møte med Helseforetakene om integrasjon