Ny organisering av direktorater og tjenesteleveranser i kunnskapssektoren


Units oppgaver deles mellom nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et nytt tjenesteleveranseorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

Foto: Shutterstock

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i direktorats- og tjenesteleveransestrukturen underlagt Kunnskapsdepartementet. Flere virksomheter slås sammen til et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse, og det etableres et nytt tjenesteleveranseorgan med ansvar for leveranser knyttet til IKT og forskningsdata for kunnskapssektoren.

Det nye direktoratet etableres fra 1. juli 2021 og består av DIKU, Kompetanse Norge og deler av Unit og Norsk senter for forskningsdata (NSD). Universell som i dag er organisert under NTNU vil også innlemmes i det nye direktoratet, sammen med noen oppgaver fra NOKUT på sikt.

Det nye tjenesteleveranseorganet vil bestå av tjenesteleveransedelen av Unit, Uninett AS (inkludert datterselskap) og de delene av NSD som ikke inngår i det nye direktoratet.

Vil forbedre samordning og leveranser

"Vi i Unit er positive til denne omorganiseringen, og ser fram til å bidra i både etableringen av nytt direktorat og nytt tjenesteleveranseorgan. Jeg mener at dette vil gi en nødvendig opprydding av roller, bedre måloppnåelse og mer helhetlige tjenester til sektorene vi betjener", sier Roar Olsen, direktør i Unit.

Se mer om ny organisering i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter