Fri bruk av tjenesten for deling av digitale læringsressurser i 2021


Units tjeneste for deling av digitale læringsressurser, DLR, har vært gjenstand for et stort utviklingsarbeid det siste året. Nå blir det mulig for nye institusjoner å ta DLR kostnadsfritt i bruk i 2021.

Foto: Shutterstock

Stort forbedringsarbeid på tjenesten i 2020 – nå er det klart til å tas i bruk

Unit sin tjeneste for lagring og deling av digitale læringsressurser (DLR) har fått økt oppmerksomhet og relevans de siste årene. DLR gjennomgår i disse dager et større forbedringsarbeid, hvor løsningen får et teknisk løft og lanserer et mer modernisert brukergrensesnitt for å gjøre det enklere å dele og gjenbruke læringsressurser. Det er også gjort et omfattende arbeid med å utarbeide støttemateriell til innføring, og annet støttemateriell som for eksempel avklaringer om opphavsrett. Målet har vært å senke terskelen og tilrettelegge for at nye institusjoner og undervisere skal kunne ta DLR i bruk.

I 2021 er det kostnadsfritt å ta DLR i bruk

Institusjoner som beslutter å ta DLR i bruk i 2021, får flere fordeler. Unit har besluttet at DLR blir gratis å ta i bruk for institusjoner i 2021. Gjennom forbedringsarbeidet i 2020 har det også blitt utarbeidet materiell som vil bistå institusjonen til å ta i bruk DLR på en god måte, som alle institusjoner vil få tilgang til. Det vil også bli mulig å få bistand fra Unit for å planlegge og gjennomføre innføringsprosjekt.

DLR tilrettelegger for deling og gjenbruk av digitale læringsressurser

DLR er et skybasert LOR (learning object repository) for lagring, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner i Norge. På DLR kan undervisere dele og finne for eksempel video, presentasjoner, animasjoner og andre digitale virkemidler som benyttes i undervisning. Ved at ressurser ligger på DLR er det enklere å benytte de samme ressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, læringsplattformer og institusjoner. Læringsressursene kan enkelt gjenfinnes og benyttes hvor du ønsker til enhver tid, og er søkbare gjennom metadata. Opphavsretten til underviser er ivaretatt gjennom at alle ressurser tilegnes en lisens, som kontrollerer hvilke forutsetninger som må være på plass for at ressursen skal gjenbrukes, for eksempel at opphavspersonen må navngis.

De største gevinstene utløses ved utstrakt bruk og deling

De største fordelene for sektoren som helhet utløses ved utstrakt kultur for deling og gjenbruk av ressurser. Ved aktiv deling og samarbeid på tvers av UH-sektoren kan kvaliteten på undervisning løftes, og underviserne kan spare tid på utvikling av læringsressurser. Den enkelte underviser kan få enkel tilgang og oversikt over tilgjengelig materiale, benytte seg av spisskompetanse nasjonalt, og få inspirasjon til å utvikle egen undervisning. I tillegg kan gjenbruk av ressurser frigjøre tid til blant annet veiledning og interaksjon med studentene.

Unit vil ta kontakt med aktuelle institusjoner i nærmeste fremtid for å få tilbakemeldinger på når de ønsker å begynne å bruke tjenesten. Ønsker din institusjon mer informasjon om DLR kan du ta kontakt med kontakt@unit.no.

 

Les blogginnlegg om DLR på Unit-bloggen


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter