Ny utviklingsfase for Arbeidslivsportalen


Digitaliseringsstyret bevilget i sitt møte 19. november 12,4 millioner kroner til videreutvikling av Arbeidslivsportalen. Utviklingsfase 2 på Arbeidslivsportalen starter opp rett over nyttår.

Foto: Shutterstock

Utviklingen fortsetter

Første fase med utvikling av Arbeidslivsportalen ble avsluttet 1. juni, og Unit har nå overtatt eierskapet og ansvaret for å sette den første versjonen av applikasjonen i produksjon. Samtidig med at tjenesten tas i bruk er UH-institusjonene tydelige på at det er mange behov som ikke dekkes med dagens tjeneste. Det er derfor ønskelig å ta opp igjen utviklingen i applikasjonen.

Samhandlingsplattform for ulike utdanningstyper

I tiden fra de første utredningene om Arbeidslivsportalen ble gjort og til nå har flere parter kommet på banen når det gjelder arbeidslivsrelevans og behov som ønskes dekket. En KVU gjennomført av Kompetanse Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet trekker også frem flere av de samme behovene og skisserer noen løsningsforslag som må inn i en helhetlig vurdering. Ønskene om videreutvikling er mange, og ulike interessenter understreker ulike behov. Særlig har utdanninger som ikke har tradisjonell rammeplanstyrt praksis, som disiplinstudier ved universitetene, vært på banen. Unit ser at det er behov for å utrede hva som må utvikles for at Arbeidslivsportalen skal kunne bli en samhandlingsplattform mellom arbeidsliv, studiested og student, for alle typer utdanning, slik intensjonen hele tiden har vært. Utredningene starter opp nå i desember 2020.

Dette vil bli utviklet

Flere behov er allerede identifisert. For at videreutviklingen ikke skal stoppe opp mens det gjøres utredninger kommer prosjektet til å gå videre med flere av behovene som ble identifisert i innsiktsfasen til fase 1 av utviklingen:

– Avtalehåndtering

Avtalehåndtering skal innlemmes i selve løsningen (inkludert arkivintegrasjon). Dette vil bidra til at både praksissted og lærested bruker mindre tid og ressurser på å inngå praksisavtaler. En digitalisert løsning som håndterer både signering og arkivintegrasjon vil også være nyttig for andre avtaletyper mellom studenter, læresteder og bedrifter. Eksempler på slike avtaler kan være doktorgradsavtaler, mastergradsavtaler, og avtaler om master- og bacheloroppgaver.

– Vurdering

Det skal utvikles funksjonalitet slik at praksisstedene kan registrere sin vurdering av studentene. Dette vil bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom veiledere og studenter og styrke ivaretakelse av personvernet.

– Evaluering

Vi skal også utvikle funksjonalitet hvor studentene kan registrere sin egenevaluering og evaluering av praksisstedet. Dette skal forenkle registreringen, bedre kvaliteten og sikre personvern.

Hvis det ikke blir tid til å gjennomføre alle oppgavene innenfor prosjektets rammer, vil dette området bli nedprioritert.

– Arbeidslivstilpasning

Unit skal gjøre nødvendige endringer slik at Arbeidslivsportalen lettere kan benyttes til alle former for arbeidslivstilpasning, også for de mindre praksistunge utdanningene. Dette krever at det gjøres en innledende utredning av behovet. Utredningen vil sannsynligvis vise både behov for noe tilleggsfunksjonalitet og forenklet brukergrensesnitt. Samordning av arbeidsprosesser mot arbeidslivet vil kunne gi gevinster i form av redusert arbeidsinnsats og bedret informasjon for studenter, praksissteder og læresteder.

– Samhandlingsplattform og formidling av oppgaveskriving

Mange ønsker seg funksjonalitet som gjør at arbeidsgivere og studenter kan benytte Arbeidslivsportalen til å formidle muligheter for og ønsker om samarbeid knyttet til skriving av bachelor-og masteroppgaver og arbeidslivspraksis i utdanninger hvor innholdet i praksis ikke er forhåndsbestemt. Denne funksjonaliteten vil bidra til å gjøre Arbeidslivsportalen til den samhandlingsplattformen de ulike interessentene ønsker den skal være, og utviklingen bør derfor ikke starte før etter at utredningene knyttet til arbeidslivstilpasning er gjennomført.

I dette arbeidet vil Unit ha tett dialog med læresteder som tidligere har utviklet løsninger for å håndtere lignende oppgaver, slik at vi kan trekke veksler på de erfaringene som finnes i sektoren. 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter