Foreløpig sluttstatistikk for opptak til universiteter, høgskoler og fagskoler


I år var det planlagt rekordmange studieplasser ved universiteter og høgskoler, og fagskolene hadde for første gang felles opptak gjennom Samordna opptak.

Foto: Shutterstock

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har publisert foreløpig sluttstatistikk fra de samordnede opptakene til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene og til grunnutdanninger ved universitetene og høgskolene. Foreløpig sluttstatistikk finner du på Samordna opptak sine nettsider.  

Første fagskoleopptak gjennom Samordna opptak 

2020 var første år med fagskoleopptak gjennom Samordna opptak. Vi har derfor ikke grunnlag for å si noe om årets møtt-tall sammenlignet med tidligere år. 

Antall studenter som er registrert som møtt i foreløpig statistikk for fagskolene varierer fra 0 % til over 300 %. Forklaringen på at enkelte av studiene endte opp med 0 % oppmøte er at de ble avlyst sent i opptaksprosessen.  For andre studier med lavt oppmøte kan tallene ha sammenheng med at møtt-tall så langt ikke er registrert. Endelige sluttstatistikk publiseres våren 2021.  

Av fagskolestudiene med høye møtt-tall er det ett studium som skiller seg klart ut med mer enn 300 % oppmøte. Den høye oppmøteprosenten skyldes at fagskolen fikk tildelt midler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) til å opprette en ekstra klasse i studieåret 2020/21, noe som gir langt høyere oppmøte enn opprinnelig antall planlagte studieplasser.  

Universiteter og høgskoler: Ingen stor prosentvis økning fra tidligere år 

På grunnstudiene til universiteter og høgskoler ser vi at det foreløpig er registrert at 64 431 studenter har møtt til 60 496 planlagte studieplasser med oppstart i høstsemesteret. Det gir et snitt på 107 % oppmøte per studieplass. Tilsvarende tall for 2019 var 103 % og for 2018 var tallet 105 %.  

Det er altså ingen stor prosentvis økning i antall møtte per studieplass, men de foreløpige tallene viser at rekordmange studenter har startet på grunnstudier ved universiteter og høgskoler i høst, ettersom det i årets opptak ble tilbudt flere studieplasser enn noen gang før.   

De siste 10 årene har antallet studieplasser økt jevnt og trutt, fra 50 126 i 2011 til 60 996 i årets opptak.  

Endelig sluttstatistikk  

Endelig sluttstatistikk for Samordna opptak som viser endelig resultat av opptakene med blant annet svar på tilbud og møttregistrering publiseres våren 2021. Denne sluttstatistikken inkluderer også studier med oppstart i januar. 

Her kan du laste ned foreløpige møtt-tall for Samordna opptak 2020 (excel): 

Spørsmål om foreløpig sluttstatistikk kan rettes til statistikk@samordnaopptak.no.  


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter