Den hurtige digitaliseringen som har funnet sted som en effekt av korona-epidemien, har fremskyndet og satt fokus på flere problemstillinger i UH-sektoren. Deriblant et behov for å modernisere og forenkle videoopptak, samt dele læringsressurser i sektoren. Unit har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å se på løsninger som kan tilrettelegge for å løse disse problemstillingene.  

Økt produksjon av læringsinnhold, men lite deling

Korona-epidemien har ført til en stor økning i digital innholdsproduksjon hos institusjonene, men liten økning i omfanget av deling av innhold. Dette har flere grunner, men en viktig årsak kan være manglende delingsmekanismer. Det har også blitt tydelig at sektoren har behov for nye, mer moderne og skybaserte tjenester for videoopptak. Dette har trolig bidratt til at mye av den videobaserte undervisningen har foregått direktesendt (“live-forelesning”) og ikke som undervisning som er tilgjengelig “on demand”(gjerne kalt asynkron undervisning). 

Produksjon og deling av læringsressurser 

Unit har etablert prosjektet «Produksjon og deling av læringsressurser», som ble tatt inn i den nasjonale digitaliseringsporteføljen på digitaliseringsstyremøtet i mai 2020. Prosjektet er tredelt:  

  • Delprosjekt 1: Videreutvikle og legge til rette for innføring av tjenesten Digitale læringsressurser (DLR) i sektoren  
  • Delprosjekt 2: Anskaffe skybasert videoopptakstjeneste  
  • Delprosjekt 3: Endre driftskonsept for Mediasite  

Prosjektet har et budsjett på 10 millioner og har en varighet frem til 31.12.2020.   

Korona-epidemien har ført til en stor økning i digital innholdsproduksjon hos institusjonene, men liten økning i omfanget av deling av innhold.
Christine Johnsen

Delprosjekt 1: Videreutvikle og legge til rette for innføring av tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) i sektoren  

Tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) er en skybasert tjeneste for lagring og deling av digitale læringsressurser. DLR skal gjøre det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. En læringsressurs kan være alt fra en presentasjon, et bilde, en video, en quiz eller hvilken som helst fil eller dokument som brukes som innhold i undervisningen. 

Godt læringsinnhold er et viktig grunnlag for høy kvalitet i utdanningen. Ved å dele og gjenbruke godt læringsinnhold internt og på tvers av universiteter og høyskoler, kan institusjonene oppnå gevinster i form av økt kvalitet i undervisningen. Mange av ressursene som produseres og brukes lokalt, kan være nyttige for andre faglærere og institusjoner. Hvis læringsinnhold ikke deles og gjenfinnes, må det produseres flere ganger. Ved å ta i bruk en felles nasjonal løsning for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner, kan sektoren også oppnå gevinster både i form av reduserte kostnader (både produksjonskostnader og lagringskostnader) og ikke minst tidsbruk knyttet til å finne frem til godt læringsinnhold. 

Etableringen av DLR-konsortiet, og LOR-utredingen har bidratt til å legge til rette for økt deling, men dette har ikke ført til at mange institusjoner har begynt å dele digitale læringsressurser i stort omfang. Forutsetninger for at en nasjonal løsning for tilgang til læringsressurser (DLR) på tvers av utdanningsinstitusjoner skal bli en suksess, er at løsningen brukes av de fleste institusjonene og av flest mulig lærere og studenter på hver enkelt institusjon.

For å få til dette, anses følgende suksessfaktorer å være viktige: 

  • Tilrettelegging for god delingskultur  
  • Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger  
  • Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element  
  • Verktøy som er enkle å bruke 

I prosjektet er det planlagt å gjennomføre en brukersentrert tilnærming med metoder og teknikker fra tjenestedesign. Det jobbes nå med brukereiser for å fange opp sektorens behov, og utover høsten skal vi vurdere om konseptet bør endres basert på disse innspillene. Det jobbes også med å videreutvikle selve løsningen og tilpasse opplæring/beskrivelser slik at det skal være lett for nye institusjoner å ta i bruk tjenesten.  

Delprosjekt 2: Anskaffe skybasert(e) videoopptakstjenester 

Den nasjonale arbeidsgruppa for video har kommet med en anbefaling om at sektoren bør ha tilgang til skybaserte videoopptakstjenester. En skybasert plattform gir raskere tilgang til de nyeste funksjoner fra leverandørene og skalerer bedre både med tanke på lagring og prosessering enn løsninger som tilbys i dag (såkalte on-premløsninger som driftes lokalt), uten at det går ut over økonomien i løsningen. Det skal derfor anskaffes skybaserte videoopptakstjenester som skal gi institusjonene tilgang til et moderne videoproduksjonsmiljø med funksjonalitet og brukervennlighet som gjør det mulig å produsere store mengder video av riktig kvalitet. Videoopptakstjenestene bør også ha funksjonalitet som autoteksting, interaktiv video, avansert redigeringsløsning med mer. Anskaffelsen fordrer at leverandøren skal kunne foreslå løsninger for de ulike funksjonalitetene over. 

Typer video tjenesten skal håndtere: 

  • Undervisningsvideoer laget med støtte fra produksjonsmiljø 
  • Undervisningsvideoer laget av undervisere (uten produksjonsstøtte) 
  • Profesjonelle produksjoner eller ferdig materiale 

Oppstart av anbudsprosessen er allerede godt i gang. Informasjon om anskaffelsen oppdateres fortløpende her på bloggen

Delprosjekt 3: Endre driftskonsept for Mediasite  

Videoopptakstjenesten Mediasite må ha sikker drift. I Mediasite ligger sektorens videoinnhold som er i bruk i undervisningen i dag. Noen institusjoner har investert betydelig i infrastruktur og kontrakter knyttet til løsningene, og det vil ta tid å innføre nye tjenester. Dagens driftskonsept kan ikke videreføres hos Uninett, driften må derfor flyttes til NORDUnet som blir ny driftsleverandør.  

Prosjektet er nylig startet og flytting av data vil gjøres frem til 1. oktober.  

Mer informasjon om prosjektet: 

Bilde av nettbrett med videoavspillingsknapp
Utdanning
Nå skal det bli lettere å gjøre videoopptak og dele læringsressurser i UH-sektoren.

Add new comment

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.
294
DLR
videoopptakstjeneste
video
LOR
læringsressurser
digital undervisning
vms
læringsressurser