Tjenestebetingelser


Tjenestebilag til avtalen for fellestjeneste for deling av læringsressurser (DLR) mellom Sikt og Virksomheten.

Beskrivelse av tjenesten 

DLR er en nasjonal skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Læringsressursene kan benyttes der det er behov for dem til enhver tid. Det er ikke behov for å huske hvor de er lagret – de er enkelt søkbare ved hjelp av standardiserte metadata.  

Tjenesten setter lagring, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser i system. 

Den overordnet målsetning for tjenesten er at institusjonene gjennom samarbeid skal oppnå bedre forutsetninger for forskning og utdanning, ved at alle yter til fellesskapet gjennom å dele ressurser og gi tilgang til data.   

Alle universiteter og høyskoler som benytter Feide kan ta i bruk DLR.  

For mer informasjon og brukerdokumentasjon tjenesten se: https://unit.no/dlr 

  

Virksomhetens forpliktelser

Virksomheten forplikter seg til å stille med en mottaksansvarlig som kontaktpunkt for innføring og opplæring hos virksomheten. Virksomheten forplikter seg i innføringsfasen til å allokere tilstrekkelige ressurser som bidrar til å implementere løsningen i henhold til avtalt innføringsplan.  

Tilgang til enkelte funksjoner kan være regulert av adgangskontroll. Adgangskontrollen fastsettes av tjenesteansvarlig i samarbeid med medlemmene i tjenesten og håndheves av Sikt. Virksomhetene bestemmer selv hvem som skal ha hvilke tilganger i tjenesten.  

Virksomheten forplikter seg til å oppgi nødvendig informasjon for at Sikt kan gjennomføre konkret rådgivningsarbeid avtalt mellom partene.  

Data

Registrering og vedlikehold av data  

Virksomheten skal ha tilgang til å registrere og vedlikeholde data og til å gjøre de registrerte dataene allment tilgjengelige.   

Virksomheten forplikter seg til å vedlikeholde egne data. Ved registrering har virksomheten et ansvar for å holde data på et kvalitetsmessig høyt nivå. Metadata skal være oppdatert i henhold til avtalte krav.  

Virksomheten plikter å holde seg orientert om retningslinjer som blir gitt vedrørende registrering av data og til lojalt å følge disse.  

Dersom en virksomhet ikke oppfyller de kvalitetskrav som stilles ved registrering eller på annen måte ikke oppfyller de faglige forpliktelsene, kan institusjonen bli pålagt av Sikt å rette opp manglene.   

Utgiver  

Virksomheten tildeler egne ansatte rolle som Utgiver, det gir tilgang til å publisere innhold i tjenesten. Tjenesten kan tildele denne rollen automatisk til alle brukere som for eksempel har en Feide-bruker fra virksomheten med ønsket tilsettingsforhold.  

Kuratoransvar  

Virksomheten tildeler egne ansatte rolle som Kurator, det gir skrive tilgang til alt som er publisert av ansatte med rollen Utgiver hos virksomheten. Kurator har tilgang til å kunne tildele Digital Object Identifier (DOI) fra DataCite på innhold som er publisert i tjenesten - på eget initiativ eller etter ønske fra utgiver. For at Virksomheten skal kunne benytte denne funksjonaliteten, må Virksomheten inngå en avtale om leveranse av DOI fra DataCite. 

Dette organiseres av Sikt.  

Redaktøransvar  

Virksomheten har det redaksjonelle ansvar for data som egen institusjon gjør tilgjengelig og vil dermed være rettslig ansvarlig ved eventuelt søksmål knyttet til data som institusjonen har gjort tilgjengelig.  

Endring av data  

Dersom en virksomhet har behov for omfattende endringer eller migrering av sine data, kan dette gjennomføres som et separat betalt driftsoppdrag. Virksomheten må i samarbeid med Sikt utarbeide en plan for et slikt oppdrag. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.  

Import av data  

Import av data fra andre systemer kan utføres som betalt driftsoppdrag og skal skje i samsvar med en egen importavtale. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 

Kontaktpunkter 

Kontaktinformasjon for Sikt Servicesenter: 

kontakt@sikt.no   

(+47) 73 98 40 40 

Support og avvik

Virksomheten skal selv yte førstelinjesupport for egne brukere, og sørge for at alle som yter slik førstelinjesupport har fått adekvat opplæring. Sikt skal gi tilstrekkelig opplæring til Virksomheten for å være i stand til å yte førstelinjesupport.  

Sikt er ansvarlig for daglig teknisk brukerstøtte til kontaktpunktene ved utdanningsinstitusjonene, samt vedlikehold, oppgraderinger og videreutvikling. 

Support gis i Sikt sine åpningstider.  

Kritiske feil kan meldes 24/7.  

Responstid

Responstid er tiden det tar fra feil er meldt til feilretting er påbegynt. Følgende krav til reaksjonstid gjelder:  

Kategori 

Mål om påbegynt feilretting 

Retting av feil 

Kritiske feil 

2 timer i arbeidstiden  

 

Skal pågå i underleverandørens arbeidstid frem til feilen er rettet.  Kan være avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting.  

Alvorlige feil 

1 arbeidsdag 

 

Skal pågå i underleverandørens arbeidstid frem til feilen er rettet.  Kan være avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting. 

Mindre alvorlige feil 

10 arbeidsdager 

Skal pågå i underleverandørens arbeidstid frem til feilen er rettet.  Kan være avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting. 

Kategori 

Første respons i åpningstiden  

Svartid utenfor arbeidstid 

Løsning/leveringstid 

Support 

8 timer     

Neste arbeidsdag 

Avhengig av vanskelighetsgrad 

 

Feilkategorisering

Følgende definisjon av feil gjelder:  

Nivå 

Kategori 

Beskrivelse 

Kritisk 

  • Hele eller vesentlige deler av Tjenesten er utilgjengelig. 

  • Feil som medfører at Tjenesten stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som etter en objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikke virker som avtalt.  

  • Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden etter en objektiv vurdering ikke kan bruke Tjenesten eller vesentlige deler av det.  

Alvorlig 

  • Enkelte kritiske deler av Tjenesten fungerer ikke.  

  • Feil som medfører at funksjoner, som etter en objektiv vurdering, er viktige for Kunden, ikke virker som beskrevet i avtalen, og som det er tid- og ressurskrevende å omgå.  

  • Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden ikke kan benytte funksjoner som etter en objektiv vurdering er viktige for Kunden. 

Mindre alvorlig 

  • Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå.  

  • Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis.  

 

Endrings- og hendelseshåndtering, varsling per e-post

Planlagt arbeid som kan gjøre kundetjenester utilgjengelig for en definert periode skal varsles til virksomheten minst en uke før arbeidsstart.   

Unntak: Dette gjelder ikke for hasteendringer for kritisk feilretting og ved sikkerhetshendelser/risikosituasjoner. 

Sikt servicesenter vil informere virksomheten om enhver hendelse som forårsaker nedetid eller redusert tjenestekvalitet. 

Sikt sender e-post til sine kunder ved planlagt arbeid og ved hendelser /avvik på tjenesteleveransen. Virksomheten er til enhver tid ansvarlig for å vedlikeholde gyldig adresseinformasjon som Sikt servicesenter benytter til å sende varsler. E-postadressen til virksomheten må være en funksjons e-post, helst tilknyttet et saksbehandlingssystem, og ikke en personlig adresse. 

Endringer i e-postadresser skal sendes til Sikt servicesenter på kontakt@sikt.no sammen med Virksomhetens navn og navn på de tjenester endringen gjelder for.

Kostnad

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra summen av antall studenter ved Virksomheten (ihht. registrerte årsverk i DBH). Kostnadene fordeles etter en 70/30-modell, der 70 % beregnes etter antall registrerte studenter på institusjonen (FTE) og 30% er en fast kostnad som fordeles flatt mellom medlemmene i tjenesten.  

Årlig prisjustering spesifiseres i forvarsel som omtalt i Sikt sine tjeneste- og leveransebetingelser. Endringer i prismodell vedtas i sektorens tjenestestyringsmodell.  

Organisering av tjenesten

Tjenesten forvaltes og videreutvikles av Sikt fra 01.01.2022, i tråd med sektorens tjenestestyringsmodell.  

Sikkerhet og personvern

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eforvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Dette innebærer at virksomheten skal iverksette relevante sikringstiltak for å beskytte informasjon, som formidles ved hjelp av DLR, mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
Vurdering og iverksettelse av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.  

Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.   

Det gjennomføres felles revidering av risiko- og sårbarhetsvurdering for tjenesten minst hvert andre år, men virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre en lokal risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS). Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette. 

Varslinger av sikkerhetshendelser fra Sikt skal håndteres i henhold til retningslinjer beskrevet i Sikts tjeneste- og leveransebetingelsen. 

Tjenesten tillater ikke behandling av sensitive personopplysninger. 

Varighet, endringer og oppsigelse

Sikt sine tjeneste- og leveransebetingelser er gjeldende for denne tjenesten. 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter