Digitalisering i høyere utdanning og forskning


"Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige." (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-17/15)

Digitalisering i høyere utdanning og forskning

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har ansvaret for nasjonal samordning og et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Direktoratet skal bidra til å realisere de enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning og har myndighet til å treffe beslutninger innenfor sine hovedområder.

Digitaliseringsstyret

Det er etablert et digitaliseringsstyre for høyere utdanning og forskning. Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning. Det har en styrende funksjon i utvikling av nye tjenester og en rådgivende funksjon overfor Units myndighetsrolle.

Fagutvalgene

Det er opprettet fagutvalg for de fagområder som Unit har et ansvar for, eller som støtter opp under arbeidet innen disse områdene. Fagutvalgene skal gi faglige råd og innspill til saker til Digitaliseringsstyret, Units tjenesteforvaltning og konkrete nasjonale prosjekter.

Sikre brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen.