Digitalisering i høyere utdanning og forskning


"Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige." (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-17/15)

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet en handlingsplan for å realisere målene i Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Digitaliseringsstyret

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning. Det har en styrende funksjon i utvikling av nye tjenester og en rådgivende funksjon overfor Units myndighetsrolle.

Fagutvalgene

Fagutvalgene skal gi faglige råd og innspill til saker til Digitaliseringsstyret, Units tjenesteforvaltning og konkrete nasjonale prosjekter.

Sikre brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen.