Digitalisering i høyere utdanning og forskning


"Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige." (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-17/15)

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har ansvaret for nasjonal samordning og et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Direktoratet skal bidra til å realisere de enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning og har myndighet til å treffe beslutninger innenfor sine hovedområder.

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet et utkast til handlingsplan for å realisere målene i Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Handlingsplanen inneholder oversikt over initiativ som realiserer digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning. Det er skissert en grov tidsplan og rekkefølge for mulige leveranser fra prioriterte initiativ. Prioritering av enkeltvise prosjekter gjøres løpende av Digitaliseringsstyret i porteføljestyringen.

Det ble åpnet for å gi innspill til utkastet innen 29. mars. Endelig behandling i Digitaliseringsstyret er 11. april 2019. Se alle innkomne innspill.

Digitaliseringsstyret

Det er etablert et digitaliseringsstyre for høyere utdanning og forskning. Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning. Det har en styrende funksjon i utvikling av nye tjenester og en rådgivende funksjon overfor Units myndighetsrolle.

Fagutvalgene

Det er opprettet fagutvalg for de fagområder som Unit har et ansvar for, eller som støtter opp under arbeidet innen disse områdene. Fagutvalgene skal gi faglige råd og innspill til saker til Digitaliseringsstyret, Units tjenesteforvaltning og konkrete nasjonale prosjekter.

  • Om fagutvalgene
    • Møter, sakspapirer og referat (se hvert enkelt fagutvalg)
    • Medlemmer (se hvert enkelt fagutvalg)
  • Mandat

Sikre brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen.