cOAlition S: Implementeringsplan for Plan S


Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har vedtatt en felles veileder for å konkretisere og implementere de overordnede prinsippene i planen.

Veilederen fra cOAlition S beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S:

  • Publisering kan skje i tidsskrifter eller plattformer med umiddelbar åpen tilgang.
  • Publisering i abonnementstidsskrift er mulig, forutsatt samtidig deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i et åpent og søkbart arkiv uten sperrefrist og med åpen lisens.
  • Åpen publisering i abonnementstidsskrift som del av en overgangsavtale er i samsvar med Plan S.

Units rolle er å forhandle avtaler med forlagene i samarbeid med fagbibliotekene. Tidligere har dette i all hovedsak vært rene abonnementsavtaler, men i de siste årene har det blitt forsøkt å forhandle inn mest mulig åpen tilgang til artikler av norske forskere.

Målet er at dette skal gi avtaler som gjør det mulig for norske forskere å fortsatt publisere i de tidsskriftene de ønsker. Plan S stiller krav om åpen publisering først for publikasjoner fra prosjekter som det inngås kontrakt på i 2020. Dette betyr at Unit vil ha mellom ett og to år på å oppnå resultater i forhandlingene.

Mange forskere har – forståelig nok – primært oppfattet Plan S som et krav om hvor de kan publisere dersom de har fått finansiering fra de deltagende forskningsrådene. Vi oppfatter Plan S primært som et kjærkomment press mot forlagene som holder hardt på dagens abonnementsmodell, og spesielt de som i dag tjener godt på såkalt hybridpublisering. Det at man i en del tilfeller betaler både for abonnement på et tidsskrift og for å frikjøpe artiklene gir en ekstrainntekt som forlagene tar imot med åpne armer, sier Katrine Weisteen Bjerde, direktør for forskningstjenester i Unit.

Kombinasjonen av at man gir fra seg rettigheter til forlagets artikler og at institusjonene har vært helt avhengige av lesetilgang til sentrale tidsskrift, gir forlagene et monopol som har gjort forhandlinger svært krevende.

Tidligere har det ikke vært mulig å nå frem i forhandlinger annet enn med de forlagene som selv har vært innstilt på å legge om til åpen publisering som modell. I løpet av 2018 har vi fått to viktige forhandlingskort: Det første er erklæringen fra rektorer og styret i Universitets- og høyskolerådet, som slo fast at man var innstilt på å gå til brudd i forhandlingene dersom ikke tilbudene svarte til forventningene. Det andre er altså Plan S, sier Bjerde.

Her finner du mer informasjon om veilederen:


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter