Bilde fra digitalt møte med to personer i rommet og mange på skjerm

Slik jobber vi med ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Skrevet av Roland Mandal , 6. juli, 2020
11. mars hadde arbeidsgruppa for ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren sitt aller første arbeidsmøte, hvor mange deltok på video. 12. mars stengte landet ned, og etter det har alt arbeidet foregått digitalt.

Flere temaer har så langt vært diskutert i arbeidsgruppemøtene. I tillegg ble det i en tidlig fase laget en struktur for hvordan strategien skal organiseres, der skillet mellom utfordringer, muligheter, forutsetninger for måloppnåelse og målbilder står sentralt.

Forankring og bred involvering

Som en del av forankringen av strategiarbeidet i sektoren og samfunnet for øvrig, ble det gjennomført en første innspillsrunde med frist 11. mai​. Vi mottok innspill fra en rekke aktører, fordelt på UH-sektoren, ulike myndighetsorganer tilknyttet sektoren, samt andre organisasjoner og aktører fra norsk arbeids- og samfunnsliv.  

Innspillene har blitt analysert og sammenstilt, og deretter presentert og drøftet i arbeidsgruppa. Resultatene har også blitt lagt frem for Digitaliseringsstyret og de ulike fagutvalgene. Dette skjedde i forbindelse med Units Digitaliseringskonferanse den 26. mai. Fagutvalgene har kommet med innspill til resultatene, enten muntlig eller skriftlig.

Fremleggelse av funn fra innspillsrunden har vært viktig for å sikre involvering og forankring av strategiarbeidet i sektoren. Det har også gitt arbeidsgruppen et viktig grunnlag for å jobbe videre med strategien.

Frem mot sommeren har målet for arbeidsgruppa vært å komme lenger i vurderingene av hvilke tema og innsatsområder den mener bør gis ekstra prioritet i det videre arbeidet med strategien. Innspillene og diskusjonene så langt har gitt et rikt tilfang av kandidater til temaer; det er derfor behov for å prioritere. Dette er også nødvendig for å kunne levere på departementets ambisjon om en kort, overordnet og retningsgivende strategi.   

Mange institusjoner og organisasjoner har gitt innspill til strategien så langt

Innspillsrunden og diskusjoner i arbeidsgruppen  

Arbeidsgruppa ønsker en strategi med et transformativt perspektiv, som gjennom de temaer og satsinger som løftes frem medfører noen retningsvalg for sektoren. En begrunnelse for dette er at dyptgripende endringer er nødvendig, dersom UH-sektoren skal kunne levere den kunnskap og kompetanse som trengs for å løse de store samfunnsutfordringene.

Tilbakemeldingene i innspillsrunden viser en relativt stor støtte til eksisterende strategi. Innholdet, i form av de utfordringer og målbilder som beskrives, oppleves fortsatt som relevant. Samtidig viser en del av innspillene til at det er naturlig å revidere og oppdatere strategien, blant annet i lys av de erfaringer sektoren har høstet gjennom koronapandemien.

Både gjennom diskusjonene i arbeidsgruppa og innspillsrunden er det noen tema som så langt har utmerket seg, som for eksempel:

 • digital kompetanse i alle fag
 • digitalisering for pedagogisk innovasjon
 • behovet for å satse mer på etter- og videreutdanning og livslang læring
 • en nasjonal infrastruktur for forskning og kunnskapsdeling
 • åpen forskning
 • deling og gjenbruk av data
 • betydningen av å jobbe med kultur og organisering for å oppnå samfunnsnyttig digitalisering

Over sommeren skal arbeidsgruppen jobbe videre med å drøfte og prioritere hvilke temaer som skal gis ekstra prioritet i strategien.

Arbeidet til høsten

Unit har nå sendt ut invitasjon til å delta i innspillsrunde nummer to, med utgangspunkt i den spesielle tiden UH-sektoren og samfunnet for øvrig har vært gjennom i tiden etter 12. mars. Formålet med innspillsrunden er å kartlegge i hvilken grad de erfaringer institusjonene har gjort seg i denne perioden, er relevant for det videre arbeidet med å digitalisere og utvikle UH-sektoren – og dermed også bør knyttes til det pågående arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for sektoren. Frist for å komme med innspill er satt til 15. september.  

Parallelt med dette vil arbeidsgruppa jobbe videre med å utforme strategien, både i form av temaområder, forutsetninger og målbilder. Utkast til anbefalt strategi vil bli lagt frem for Digitaliseringsstyret i høst. Forslag til strategi vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet 15. januar 2021, og den nye digitaliseringsstrategien har lanseringsdato 1. april 2021.

Medlemmer i arbeidsgruppa for ny digitaliseringsstrategi

 • Leder: Geir Nysetvold, programdirektør for digitalisering (NTNU)
 • Knut Martin Mørken, professor og visedekan (UiO)
 • Tale Skjølsvik, professor og visedekan (OsloMet)
 • Morten Brekke, viserektor (UiA)
 • Camilla Brekke, professor og prodekan (UiT Norges arktiske universitet)
 • Stig Ørsje, IT-direktør (UiT Norges arktiske universitet)
 • Tore Burheim, IT-direktør (UiB)
 • Morten Goodwin, førsteamanuensis og nestleder for Center for Artificial Intelligence Resarch (UiA)
 • Julie Størholdt Iversen, Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig (NSO​)
 • Annita Fjuk, Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv (Digital Norway)
 • Sigurd Eriksson, Assisterende direktør (Unit)

Sekretariatet består av Roland Mandal, Arve Olaussen og Ingrid Melve fra Unit.

Foto øverst i saken: Første møte i arbeidsgruppa, med leder Geir Nysetvold (NTNU) og Sigurd Eriksson (Unit) på plass i Trondheim, de andre deltakerne på skjerm i midten.

Skrevet av Roland Mandal , 6. juli, 2020

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.