Vitenskapelig publisering i 2020: Fortsatt økning i internasjonal publisering og andel kvinner som publiserer


Tallene for norsk forskningspublisering i 2020 (NVI-rapporteringen) er nå klar. Dette er tiende året med NVI-rapportering gjennom Cristin-systemet.

Foto: Shutterstock

Nøkkeltall i 2020

27 815 forskere fra 128 institusjoner i 4 sektorer rapporterte 28 181 vitenskapelige publikasjoner i 2020. Dette er en økning på mer enn 1 000 publikasjoner sammenlignet med 2019. 

Nytt av året er at også museene har tatt i bruk Cristin for å synliggjøre sin forskning, og med det dekker Cristin forskning fra hele ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museer) – i tillegg til universitets- og høyskolesektoren, helse- og instituttsektor.

Trenden med en økende andel kvinner som publiserer, fortsatte i 2020. Totalt er kvinneandelen blant publiserende forskere 44,8%, mot 39,1% i 2011. Størst er andelen innen medisin og helsefag, der 53% av de publiserende forskerne er kvinner.

Internasjonalt samarbeid øker også. Stadig flere forskere ved norske institusjoner sampubliserer med forskere ved utenlandske institusjoner.

Vi ser også at det i løpet av året har blitt registrert flere publikasjoner og andre resultater som kan knyttes til covid-19-forskning. Du finner den og annen statistikk på cristin.no:

10 år med rapportering i Cristin

NVI-rapporteringen for 2020 representerer det tiende året med kvalitetssikret, felles rapportering av vitenskapelige publikasjoner gjennom Cristin. Rapporteringen gir en unik oversikt over offentlig finansiert forskning i Norge, og med datagrunnlag fra 10 år er det gode muligheter for å identifisere trender og utvikling over tid. 
Vi ser for eksempel at det totalt ble skrevet mer enn dobbelt så mange vitenskapelige publikasjoner med internasjonalt samarbeid i 2020 som i 2011. Norske forskere har i hele tiårsperioden mest utstrakt samarbeid med USA og Vest-Europa. Samtidig ser vi at den prosentvise økningen er størst i samarbeid med land som Brasil (344% økning), Kina (330%), Polen (272%), India (250%) og Australia (227%) i samme tiårsperiode.

Det har også vært en sterk vekst i publisering i åpne tidsskrifter. Fra 2013 til 2020 er denne mer enn doblet.  Mer statistikk om åpen publisering kan du lese i Tilstandsrapport for høyere utdanning som offentliggjøres av DIKU i begynnelsen av mai hvert år. Unit leverer tallgrunnlag for åpen publisering til denne hvert år.
Rapporteringen i Cristin er svært godt kvalitetssikret, og dekker alle fagfelt, inkludert humaniora og samfunnsvitenskap bedre enn mange internasjonale bibliografiske databaser. Cristins NVI-data om vitenskapelige publikasjoner gir et unikt grunnlag for å sammenlikne publisering i flere forskningssektorer over tid.

Årlig rapportering i ny tjeneste neste år

Hvert år må institusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstituttsektor og sykehussektoren rapportere sine vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Den nasjonale publiseringsindikatoren inngår som en av indikatorene i finansieringen av disse forskningssektorene. Dette danner grunnlaget for deler av bevilgningene de mottar fra departementene.

Unit jobber nå med utviklingen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA). Cristin-funksjonalitet skal flyttes over på en ny teknologi og integreres tettere med vitenarkivet. Målet er at NVI-rapporteringen skal skje i den nye tjenesten for neste års rapportering. 
 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter