Utkast til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren


Førsteutkast til ny digitaliseringsstrategi for Universitets- og høgskolesektoren er nå publisert.

Foto: Shutterstock/Unit

Arbeidsgruppen som utarbeider forslag til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren presenterte 5. november et førsteutkast på den nasjonale konferansen Digitalisering i høyere utdanning 2020, som ble arrangert av Universitetet i Bergen i samarbeid med Unit og Diku.

Arbeidsgruppen, som er bredt sammensatt med representanter fra universiteter og høgskoler, Norsk studentorganisasjon og næringsliv, har jobbet fram et førsteutkast til strategi basert på bred involvering i og utenfor sektoren. To innspillsrunder har blitt gjennomført, i tillegg til studentseminar og innspillseminar med representanter for offentlig sektor. Et viktig tema i begge seminarene var fremtidige kompetansebehov i arbeidsliv og samfunn.

Strategiutkast med bred tilslutning

Arbeidsgruppa har i flere omganger presentert arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for ulike målgrupper i og utenfor UH-sektoren, og har mottatt gjennomgående positive og konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet.  Spesielt har de strategiske innsatsområdene og retningen som angis i strategien fått bred tilslutning.

De strategiske innsatsområdene som skisseres i strategien er:

  • Alle kunnskapssøkende i sentrum - Brukerorientering og livslang læring
  • Digital kompetanse i alle fag - Fra å bruke til å forstå digital teknologi 
  • Pedagogisk innovasjon - Mer samskaping av læring
  • Åpen forskning og nye forskningsmuligheter - Forskning og innovasjon for fremtiden 
  • Fra data til meningsfull innsikt - Verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data
  • Sammen er vi sterkere - Organisasjon og kultur 

Videre prosess

Utkast til strategi overleveres til Kunnskapsdepartementet 15. januar 2021, og skal etter planen lanseres 1. april 2021.
Har du eller din virksomhet innspill og refleksjoner til strategiutkastet som du ønsker å dele med arbeidsgruppa? I så fall kan det sendes til postmottak@unit.no.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter