Siste nytt fra pilotering og utrulling av Arbeidslivsportalen


Denne våren er en spennende periode for Arbeidslivsportalen. De to første studiestedene er godt i gang med pilotfasen, og tidlig på våren starter utrulling til alle studiesteder som ønsker å ta den i bruk.

Foto: OsloMet

Piloten går som planlagt 

Både OsloMet og Universitetet i Stavanger (UiS) er godt i gang med å pilotere Arbeidslivsportalen. Praksiskoordinatorer på praksissted og studiestedene melder at  Arbeidslivsportalen er en plattform som er lett forståelig og å bruke. Vi er spente på tilbakemeldingene fra studentene, som så vidt har tatt portalen i bruk. Pilotene er viktige for Unit, siden de bidrar med forslag til forbedring av den tekniske løsningen bak tjenesten, samtidig som de gir innspill til hvordan brukeropplevelsen ytterlig kan bli forbedret basert på erfaringer som gjøres.  

Både UiS og OsloMet gir tilbakemelding om at Arbeidslivsportalen er et godt verktøy og de gleder seg til å ta den i bruk for fullt. De vil likevel understreke at de også har erfart at det tar noe tid til å forberede seg før en faktisk kan ta i bruk tjenesten. 

Funksjonaliteten "ønskeliste" i portalen som tilrettelegger for at studentene kan tas med inn i prosessen for tildeling av praksisplasser, vil også bli testet i piloten.  Dette betyr at studentene aktivt kan gå inn i portalen og ta et informert valg når de lager en prioritert liste over praksissteder som de ønsker å bli sendt til.  

Enklere tilgjengelig informasjon om praksis for studenter 

I Arbeidslivsportalen legges informasjon som allerede er innsamlet, utvekslet og bekreftet av praksisstedet og utdanningsinstitusjonen, nemlig hvilket praksissted som stiller med en praksisplass i en respektiv praksisperiode. Dette er informasjon og funksjonalitet som kommer studentene til gode. Studentene kan også finne kontaktinformasjon til praksisstedet i portalen, og på sikt vil de kunne se en faglig profil for praksisstedet som er relevant. Inntrykket så langt er at det er veldig lett for studentene å navigere inne i portalen og at studentene forstår hvordan løsningen fungerer.

Når kan vi ta i bruk portalen?

Så snart piloteringen er gjennomført og eventuelle justeringer er foretatt, vil utrullingen ved de andre utdanningsinstitusjonene kunne starte opp for fullt. Vi planlegger for at dette settes i gang rundt 1. mars, og vil i den forbindelse arrangere et eget informasjonswebinar for alle studiestedene som skal ta i bruk Arbeidslivsportalen.

Vi forventer at utdanningsinstitusjonene vil måtte bruke våren til å klargjøre seg, og at fremtidige praksisperioder vil kunne planlegges gjennom Arbeidslivsportalen senest fra høsten av.

Mens flertallet av studiestedene planlegger å ta i bruk Arbeidslivsportalen fra våren av, velger disse selv hvordan de ønsker å gå fram, og om alle fagmiljøer benytter seg av portalen samtidig eller om det er ønskelig å dele opp innføringen.

Spørsmål om når du som student, praksisveileder eller praksiskoordinator på praksissted kan ta i bruk portalen må rettes til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Ny funksjonalitet i Arbeidslivsportalen denne måneden

Bortsett fra driftsrelaterte tilpasninger i løsningen, har blant annet funksjonene i portalen som er tilgjengelig for brukeren på praksisstedet fått et løft. Her har det denne måneden kommet inn en oversiktsvisning som lister opp studenter som er i praksis, som skal i praksis i framtiden og som har avsluttet sin praksis på stedet.

Prosjektet for videreutvikling av portalen (fase 2) har startet

Unit har tidligere denne måneden også hatt oppstart av et nytt prosjektet for videreutvikling av Arbeidslivsportalen (fase 2). Midlene og oppgaver som inngår i dette prosjektet ble vedtatt av Digitaliseringsstyret i sitt møte 19. november 2020 og er omtalt i en tidligere nyhetssak.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter