Samhandling viktig for videreutvikling av Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen ble i første fase lansert for praksistunge studier som lærerutdanning og sykepleierutdanning. Utviklingen er nå inne i neste fase og målet at også studenter fra andre utdanninger skal håndtere praksis gjennom Arbeidslivsportalen.

Hovedformålet med utvikling av fase 2 av Arbeidslivsportalen er å kunne ta inn flere studenttyper i tjenesten, blant annet de som ikke har obligatorisk praksis. Vi vet at det finnes flere enkeltstående tjenester som benyttes på dette området. Unit har denne våren derfor hatt mye dialog med leverandører av slike tjenester for å se om de overlapper med ønsket funksjonalitet i Arbeidslivsportalen og om eksisterende funksjonalitet i lokale løsninger kan benyttes nasjonalt gjennom Arbeidslivsportalen.

Et av de overordnede målene til Arbeidslivsportalen er å skape tettere samhandling mellom studenter, læresteder og arbeidsliv.  Vi har sett nærmere på NTNUs tjeneste som skal gjøre det lettere for studenter og næringsliv å knytte kontakt og vurdert om dette kan være et alternativ for å håndtere noen av funksjonsområdene som fase 2 skal utvikle. Dessverre ser vi at det ikke er noen direkte overlapp på disse områdene. Vi kommer derfor i stedet til å se på hvordan Arbeidslivsportalen kan integreres mot denne typen løsninger, for bedre dataflyt og en enklere hverdag for studenter, administrativ personell og arbeidsliv.

Praksisveileders vurdering av studenter

Vurdering står sentralt i videreutviklingen i Arbeidslivsportalen. NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet (HINN) har samarbeidet med Sykehuset Innlandet om en meget interessant løsning for vurdering som brukes i forbindelse med vurdering av sykepleiestudenter. Mye av funksjonaliteten og ideene i denne løsningen vil være grunnlaget for løsningen som lages i Arbeidslivsportalen, og vi skal ha videre dialog om dette med NTNU og HINN. Løsningen i Arbeidslivsportalen må imidlertid ta hensyn til flere fagområder, og flere “mange til mange”-relasjoner. Integrasjon mot Felles studentsystem vil også være vesentlig.

Vi har også hatt møte med Universitetet i Agder for å se på deres løsning for vurdering. Konseptet ligner løsningen fra NTNU og HINN, men har et litt smalere funksjonsområde.

Vi er nå i ferd med å designe løsningen for vurdering og vil, som i første fase av Arbeidslivsportalen, teste ut konseptet sammen med noen pilotinstitusjoner.

Dataoverføring til helseforetakene

Arbeidslivsportalen har hatt dialog med helseforetakene og IT-avdelingene der. Vi ser at det er en stor gevinst i å kunne overføre studenter som er tildelt praksisplass, til interne administrative systemer som adgangskontroll, lønn/personal og Journal. Denne funksjonaliteten vil også være relevant for andre typer praksis. Vi har derfor valgt å utvide omfanget i fase 2 til også å dekke denne typen av datautveksling.

Innsikter på disiplinområdet

Sammen med UiB og NTNU har vi jobbet videre med en detaljert innsiktsinnsamling om praksis utenfor profesjonsutdanningene og funksjonalitet koblet til master- og bacheloroppgaver. Nå starter arbeidet med en første løsning som skal testes ut sammen med pilotinstitusjoner.

Avtalehåndtering

Det er laget et konsept for avtalehåndtering, med signering og arkivering, hvor selve utviklingen av løsningen er kommet i gang. Ut fra innsiktsarbeid, gjort i form av en høring med institusjonene, ble det konkludert med at avtaler håndteres veldig ulikt, både på tvers av lærestedene, men også internt på et lærested.  Derfor har vi i første omgang gått for en løsning hvor institusjonene kan laste opp avtaledokumentene i Arbeidslivsportalen og sende dem til signering via Postens signeringsløsning. Disse vil da automatisk bli overført til lærestedenes arkivsystemer. Praksisstedene vil kunne laste ned de digitalt signerte dokumentene for lagring i egne arkiv.

Utrulling av portalen ved studiestedene og praksisstedene

Unit har fortsatt mye samhandling med alle lærestedene som piloterer Arbeidslivsportalen. Vi har tett dialog og følger opp endringsønsker som kommer frem i forbindelse med pilotering av tjenesten.

Statistikk om bruken av Arbeidslivsportalen så langt viser at siden 9. april har:

  • 289 unike praksisstedbrukere opprettet bruker og logget inn
  • 49 unike studiestedbrukere  opprettet bruker og logget inn
  • 726 nye praksissteder blitt registrert
  • 171 praksisaktiviteter blitt opprettet
  • 65 aktivitetskrav blitt opprettet
  • 280 bestillinger blitt sendt til praksissteder
  • 235 besvarelser blitt besvart med kapasiteter per praksissted
  • 1 student meldt inn 3 ønsker på en aktivitet

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter