Rapport fra utredning av nasjonalt vitenarkiv er ferdigstilt


Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler som er finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig innen 2024.

Rapport om hvordan et nasjonalt vitenarkiv kan realiseres er nå ferdigstilt og sendt til Kunnskapsdepartementet. Unit har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet hvordan et nasjonalt vitenarkiv kan realiseres. Bakgrunnen for utredningen er Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler som regjeringen lanserte 22. august 2017. 

Kartlegging og analyse av tiltak  

Rapporten om nasjonalt vitenarkiv oppsummerer anbefalinger fra arbeidet med å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv (NVA) kan realiseres. Anbefalingene er basert på kartlegging av problemstillinger i dagens arkivlandskap og analyse av hvilke tiltak som er mest relevante for å oppnå gevinster gjennom å etablere NVA.  

Dagens problemstillinger rundt egenarkivering av forskningsresultater, herunder import (høsting) av resultater som er publisert i tidsskrifter, er i hovedsak knyttet til:  

  • Liten gjenbruk av metadata fra tidligere arbeidsprosesser i verdikjeden medfører unødvendig mye manuelt arbeid ved at metadata må gjenskapes manuelt.  

  • Dagens organisering av arbeid for rettighetsklarering, valg av lisens og kvalitetssikring av metadata for rapportering til Norsk Vitenskapsindeks (NVI) er lite effektive. Deler av årsaken til dette problemet ligger i en sub-optimal infrastruktur for å håndtere den norske modellen med et felles nasjonalt CRIS-system og distribuerte institusjonsarkiv.  

Disse problemene kan reduseres betydelig gjennom utredningens to anbefalte hovedtiltak:  

  1. Etablere nasjonale masterdatakilder (autoritetsregistre) for søknader (om finansiering), prosjekter, personer og organisasjonsenheter, og gjøre data i disse tilgjengelig på tvers.  

  1. Etablere en felles informasjonsarkitektur og felles datagrunnlag for Cristin (CRIS-system) og institusjonenes vitenarkiv (IR). 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter