Policy for informasjonssikkerhet og personvern er fastsatt


Kunnskapsdepartementet har fastsatt policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning som gjelder fra 1. oktober 2020.

Foto: Shutterstock

I “Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning” har Kunnskapsdepartementet fastsatt krav til dette arbeidet i UH-sektoren. Policy trådte i kraft 1. oktober 2020, og er formidlet i rundskriv til alle berørte virksomheter.  

Formålet med policyen  

Formålet med Kunnskapsdepartementets policy er å sikre at digitaliseringen i UH-sektoren skjer på en trygg, forsvarlig og tillitsvekkende måte. Virksomhetene bør derfor gjøre seg godt kjent med policyen og benytte den i eget digitaliseringsarbeid.  

Ingen nye krav  

Policyen sammenstiller og oppsummerer lovpålagte krav og andre nasjonale føringer som gjelder for informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren. Den inneholder derfor ingen nye krav eller føringer, men tydeliggjør hvilke forventninger som allerede stilles til virksomhetenes arbeid med informasjonssikkerhet og personvern.  

Units sektorstyring 

Unit har ansvaret for sektorstyringen av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren. Denne styringen vil basere seg på Kunnskapsdepartementets policy.  

Det innebærer at Unit vil undersøke hvordan sektoren etterlever policyen, og gi råd og anbefalinger om hvordan etterlevelsen kan styrkes. Dette vil blant annet skje gjennom årlige kartlegginger av sektorens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern.  

Last ned rundskriv F-04-20 

Last ned Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning

Les om Units sektorstyring 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter