Økt bruk av skytjenester hos norske universiteter og høgskoler i perioden 2016-2018


Uninett AS etablerte UH-skyprogrammet på bakgrunn av tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2016, 2017 og 2018. Oppdraget var å etablere en felles nettskytjeneste for universitets- og høyskolesektoren.

Tjenester i skyen
UH-skyprogrammet ble etablert på bakgrunn av tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2016, 2017 og 2018. Oppdraget var å etablere en felles nettskytjeneste for universitets- og høyskolesektoren.

Ved etableringen av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, ble ansvaret flyttet dit. Programmet er nå avsluttet og oppsummert i egen sluttrapport. Arbeidet har vært konsentrert rundt å etablere et apparat for å formidle skytjenester til sektoren, et forvaltningsmiljø for skybasert infrastruktur, og å få på plass felles porteføljeforvaltning for sektoren.

 

Stort forbruk av skytjenester

Norsk UH-sektor forbruker i dag et stort volum skytjenester som følge av resultater og tjenester fra UH-skyprogrammet. Blant annet er mer enn 20 skytjenester klargjort for forsvarlig bruk for sektoren og det er inngått rammeavtaler for bruk av tjenester fra flere av de store skyleverandørene som Amazon, Microsoft og Dropbox.

- Sammen med UH-sektoren har vi utarbeidet 13 veiledere. Det er gjennomført 10 skysamlinger over flere dager samt 50 workshops innenfor forskjellige skyrelaterte tema. Samlinger og workshops har hatt stor oppslutning, forteller programleder Kristin Selvaag.

Forvalting av skytjenester i programperioden og rådgiving i forbindelse med det å ta i bruk skytjenester har vært mye etterspurt. Uninett og Units portefølje av fellestjenester baseres nå i økende grad på skyløsninger, noe som er en direkte følge av samarbeid med og leveranser fra UH-skyprogrammet.

 

Kompetanse på bruk av sky er en av de viktigste gevinstene - Kristin Selvaag 

 

Informasjonssikkerhet som muliggjører – ikke et hinder 

- Norske universiteter og høyskoler har tatt i bruk skytjenester og -teknologi i stort omfang som følge av aktiviteter i UH-sky, sier Selvaag

Samtidig har det tidvis gått tregt å engasjere sektoren i samarbeid om felles skytjenester. Det at sektoren har nølt med å ta i bruk skytjenester kan knyttes til at personvern og informasjonssikkerhet oppleves utfordrende.

- Kompetanse på utnyttelse av sky er en av de viktigste gevinstene av arbeidet i UH-sky, sier Selvaag.

Aktiviteter og satsinger for ytterligere utnyttelse av sky blir tatt med inn i arbeidet med handlingsplan for å realisere digitaliseringsstrategien. Initiativ innenfor informasjonssikkerhet må dekke bedre utnyttelse av skyløsninger med informasjonssikkerhet som en muliggjører, ikke et hinder.

I statsbudsjettet har regjeringen satt av 70 millioner kroner ekstra til Unit over den neste fireårsperioden. Midlene skal blant annet brukes til å heve kompetansen til de som ivaretar sikkerheten og forbedre evnen til å avdekke og håndtere trusler mot forskningsnettet som Uninett er ansvarlige for.

 

Hva skjer videre?

- Arbeid med cloudification (skytipasning) må videreføres med konkrete samarbeidstiltak som felles skybasert klientdrift, basert på resultatene fra mulighetsstudien som programmet gjennomførte, avslutter Kristin Selvaag.

Rådgiving som er etterspurt, og gjerne knyttet til forvaltning av avtaler, ivaretas også i linja i fortsettelsen både av Unit og Uninett. Uninett tar over tjenester og forvaltning knyttet til skybaserte infrastrukturtjenester.

Øvrige felles anskaffelse og forvaltning av rammeavtaler for skytjenester og -plattformer, samt gjenbrukbar klargjøring av tjenester videreføres til Unit. som bl.a. har en seksjon for strategisk innkjøp som allerede gjør tilsvarende oppgaver.

 

UH-skyprogrammet

 

UH-skyprogrammet ble etablert på bakgrunn av tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2016, 2017 og 2018.

Oppdraget var å etablere en felles nettskytjeneste for universitets- og høyskolesektoren.

Mer enn 20 skytjenester er klargjort for forsvarlig bruk for sektoren.

Det er inngått rammeavtaler for bruk av flere av de store skyleverandørene som Amazon, Microsoft og Dropbox.

Det er utarbeidet 13 veiledere som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til bruk av skytjenester.

Gjennomført 10 skysamlinger over flere dager samt 50 workshops innenfor forskjellige skyrelaterte tema. ​​

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Kristin Selvaag
Seksjonsleder