Nytt nasjonalt vitenarkiv er i rute


Siden høsten 2019 har Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, i samarbeid med representanter for universitet og forskningsinstitutter arbeidet med å realisere det nye nasjonale vitenarkivet.

Foto: Shutterstock

I løpet av april 2020 vil en minimumsversjon være klar for utprøving hos utvalgte institusjoner.

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) er ett av tiltakene som skal bidra til å realisere de Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler som ble lansert av regjeringen i august 2017. Bakgrunnen for retningslinjene er regjeringens mål om at alle resultater fra offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2024. 

4. september i 2018 ble tidsplanen for overgangen til åpen publisering akselerert ytterligere gjennom Plan S. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021. Plan S og de nasjonale retningslinjene forutsetter at alle forskningsutøvende virksomheter har tilgang til et vitenarkiv for å gjøre sin offentlig finansierte forskning åpent tilgjengelig. 

Våren 2018 ble Unit bedt om å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres. Utredningen om NVA ble oversendt Kunnskapsdepartementet (KD) tidlig i 2019, og i revidert nasjonalbudsjett 2019 fikk Unit bevilget midler til å realisere det nasjonale vitenarkivet i tråd med anbefalingene i Units utredning. Overordnet målsetning i 2019 var å utvikle en minimumsversjon og igangsette en utprøving i løpet av første kvartal 2020 med noen utvalgte institusjoner og videreutvikling inntil vitenarkivet er ferdig. 

Høsten 2019 startet arbeidet med å realisere det nasjonale vitenarkivet. Arbeidet er organisert som et prosjekt ledet av Unit. Prosjektets styringsgruppe ledes av Units avdelingsdirektør for forskningstjenester, Frode Arntsen og har i tillegg følgende deltagere: 

  • Rune Brandshaug, UHR/Bibliotek og biblioteksjef ved NTNU 
  • Jon Ø. Flæten, Seniorrådgiver i Forskningsrådet 
  • Herman Strøm, UHR Forskning og seniorrådgiver ved USN 
  • Katrine Weisteen Bjerde, fagdirektør Unit 
  • Lars F. Hatlehol, avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit 

Prosjektet er i rute og i tråd med planen som ble skissert i den utredningen som ble overlevert til KD. Dette betyr at det i løpet av april 2020 vil ferdigstilles en minimumsversjon av vitenarkivet for utprøving hos et utvalg institusjoner. Forutsatt videre finansiering fra Kunnskapsdepartementet fortsetter utviklingsarbeidet gjennom 2020 frem mot planlagt ferdigstilling ved årsskiftet 2020/2021. Det vil da være klart for migrering av innhold fra dagens vitenarkiver og over til NVA tidlig i 2021. Dette betyr at dagens Brage-arkiver fases ut i 2021 når innholdet er overført til NVA. Det er foreløpig ikke avklart hvordan situasjonen blir for de institusjonene som har egne arkiv (UiO, UiB, UiT, OsloMet). 

I første halvår 2020 starter detaljplanleggingen av neste trinn i NVA-prosjektet, som er å integrere NVA med Cristin-systemet på en felles informasjonsarkitektur. Hensikten med dette er å etablere en helhetlig tjeneste som følger opp NVA-utredningen og legger til rette for gevinstrealiseringer. Dette innebærer blant annet mer effektive og kostnadsbesparende arbeidsprosesser knyttet til både registrering og rettighetsklarering av publikasjoner og annet materiale i vitenarkivet. Utviklingsarbeidet vil bygge på den tekniske kjernen som etableres i NVA-prosjektet og gjenbruke relevante løsninger og funksjonalitet fra dagens Cristin-tjeneste. Utviklingsarbeidet starter i første halvår 2021 og planlegges ferdigstilt til en funksjonell løsning i 2022. Resultatet vil bli en integrert tjeneste som ivaretar behovet for både vitenarkivfunksjonalitet og forskningsinformasjonsløsninger. 

Gjennom 2020 vil vi informere hyppigere og mer detaljert om det nasjonale vitenarkivet, blant annet gjennom Units nye blogg som lanseres i mars. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Frode Arntsen, avdelingsdirektør
Frode Arntsen
Avdelingsdirektør