Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren


I januar 2021 skal ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren lanseres. Strategien skal samle institusjonene om felles mål og tiltak. Unit leder arbeidet med ny strategi.

Foto: Shutterstock

Ved inngangen til 2021 skal ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren lanseres. Strategien skal gi et helhetlig og oppdatert bilde av alle sider ved digitalisering i sektoren, og samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak. Unit skal lede strategiarbeidet.

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver, og arbeidet skal skje i tett samarbeid med institusjonene. Unit skal levere utkast til ny strategi til Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober 2020, og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UH-sektoren vil være redaksjonskomité for digitaliseringsstrategien.

Strategi forankret i sektorens og samfunnets behov

Ny digitaliseringsstrategi skal ses i sammenheng med politiske mål og ambisjoner i Regjeringsplattformen, nasjonale strategier innen digitalisering og kommende stortingsmeldinger og utredninger som omhandler studentmobilitet, kompetansebehov, livslang læring og arbeidslivsrelevans.

Følgende dokumenter gir viktige strategiske føringer for arbeidet:

Kunnskapsdepartementet forventer at ny strategi inneholder målbilder for innhold, dimensjonering av studietilbud og forskningsinnsats på digitaliseringsfeltet.

Tema som yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud, desentralisert utdanning og forskningsinnsats på særlig viktige områder som for eksempel digitalisering for grønt skifte, stordata og kunstig intelligens skal adresseres.

Det faglige spennet i strategien gjør at mange aktører blir involvert i arbeidet, i tillegg til representantene i arbeidsgruppa. Digitaliseringsstyret og de oppnevnte fagutvalgene med representanter vil delta aktivt i arbeidet med ny strategi, og Unit vil involvere utvalgte UHR-fora og trekke inn faglig ekspertise på områder der arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig. Representanter fra næringsliv, Diku og NOKUT skal også involveres på aktuelle fagområder.

Arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning har nå oppnevnt arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi, etter konsultasjon med institusjonene og behandling i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Leder: Geir Nysetvold, programdirektør for digitalisering (NTNU)
 • Knut Martin Mørken, professor og visedekan (UiO)
 • Tale Skjølsvik, professor og visedekan (OsloMet)
 • Morten Brekke, viserektor (UiA)
 • Camilla Brekke, professor og prodekan (UiT Norges arktiske universitet)
 • Stig Ørsje, IT-direktør (UiT Norges arktiske universitet)
 • Tore Burheim, IT-direktør (UiB)
 • Morten Goodwin, førsteamanuensis og nestleder for Center for Artificial Intelligence Resarch (UiA)
 • Julie Størholdt Iversen, Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig (NSO​)
 • Annita Fjuk, Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv (Digital Norway)
 • Sigurd Eriksson, Assisterende direktør (Unit)

Sekretariatet består av Roland Mandal, Arve Olaussen og Ingrid Melve fra Unit.

Invitasjon til åpen innspillrunde

For å få en strategi som er mest mulig relevant for og forankret i sektorens og samfunnets behov, gjennomfører Unit i denne tidlige fasen av arbeidet en åpen innspillrunde. Her får personer, organisasjoner, næringsliv og ulike myndighetsorganer som er opptatt av UH-institusjonenes studietilbud og samfunnsoppdrag, en mulighet til å komme med innspill til ny digitaliseringsstrategi for sektoren.

Innspillsfrist er utsatt til 11. mai 2020. Det vil også bli anledning til å gi innspill basert på erfaringer fra dagens situasjon på et senere tidspunkt.
 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter