Ny digitaliseringsstrategi i støpeskjeen


Etter at arbeidet med utkast til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren har pågått i nesten fire måneder, begynner noen sentrale tema å utkrystallisere seg.

Foto: Shutterstock

Selv om våren ikke ble helt som forutsatt da strategiprosessen ble planlagt, så har arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren pågått med full styrke. Gjennom en åpen innspillsrunde i vår kom det inn mange innspill fra studenter, læresteder, aktører tilknyttet sektoren og arbeids- og samfunnsliv. Arbeidsgruppa har hatt flere møter, og etter innspillsrunden har alle innspill blitt analysert og systematisert.

Stor tematisk bredde, men noen tema utpeker seg

Det er stor bredde i hva som blir tatt opp i innspillene. Eksisterende strategi og målbildene der vurderes som fortsatt gode og relevante, men det er samtidig behov for revisjon og oppdatering, blant annet for å kunne ta inn erfaringer fra koronatiden.

I innspillene og diskusjonene i arbeidsgruppa ser vi flere tema som går igjen. Eksempler på slike tema er digital kompetanse i alle fag, digitalisering for pedagogisk innovasjon, behov for å satse mer på etter- og videreutdanning og livslang læring, nasjonal infrastruktur for forskning og kunnskapsdeling, åpen forskning og deling og gjenbruk av data. I tillegg peker mange på viktigheten av å jobbe med organisering og kultur for å få til digitalisering som gir stor samfunnsgevinst.

Videre strategiarbeid

Arbeidsgruppa skal møtes etter sommerferien for å jobbe videre med hvilke temaer som skal få prioritet i strategiutkastet. I tillegg ble det i forrige uke ble det sendt ut invitasjon til en innspillsrunde nummer to, hvor erfaringer fra våren 2020 står sentralt. Frist for å gi innspill er satt til 15. september.

Hvis du vil lese mer om hvordan arbeidsgruppa har jobbet og hvordan prosessen er, så ta en titt på Unit-bloggen hvor sekretariatet har gitt en liten løypemelding etter vårens arbeid.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter