Løft for studieadministrative systemer


Forprosjektet for moderniseringen av studieadministrative fellestjenester gikk under navnet Først, og laget en plan for moderniseringen med god involvering sektoren.

Hva skal «Først» levere i løpet av første halvår 2021? 

Erfaringer fra andre nordiske land viser at store prosjekter er vanskelige å styre og at de fort blir dyrere enn å inkorporere moderniseringen i det ordinære arbeidet. Analysen fra Gartner anbefaler at moderniseringen gjennomføres som et kontinuerlig arbeid.

Først vil derfor utarbeide et forslag til hvordan gjennomføringen av moderniseringen skal foregå. Forslaget vil blant annet inneholde:

  • En overordnet produktstrategi 
  • Et teknisk målbilde 
  • Beskrivelse av organisering av utviklingsarbeidet 
  • Plan for rekkefølgen av moderniseringen 
  • Kostnadsoverslag.  

Et viktig element i Først er involvering; involvering av sektoren og involvering internt. Vi samhandler med andre prosjekt, for eksempel Datadeling, BOTT-SA og Arbeidslivsportalen.

Videre er vi i startgropene for å sette opp eksterne referansegrupper i sektoren. Her vil vi benytte oss av tjenestedesign som metodikk for innsiktsinnsamling og strukturering av dialogen. 

Hvor finner jeg informasjon fra «Først»?  

Først gjennomføres av en prosjektgruppe bestående av ansatte fra IT-utvikling og systemforvaltning i Unit. God dialog og aktiv deltagelse fra UH-sektoren er viktig for et vellykket forprosjekt. Tjenesterådet for studieadministrasjon er styringsgruppe og Først vil rapportere på alle vårens møter. Det legges også opp til at representanter utpekt av tjenesterådet kan bidra aktivt i arbeidsmøter for å innhente innspill, avklare sentrale spørsmål og avstemme forslagene som utarbeides.   

Du kan lese mer på prosjektsiden til Først.

Først kommer til å legge ut informasjon i form av både nyhetssaker og bloggposter på Unit.no gjennom hele våren.  

Fakta om Først

Tid: januar – juni 2021   

Finansiering: Digitaliseringsstyret  

Prosjekteier: Unit, v/Marte Holhjem  

Prosjektleder: Unit, v/Maria Kumle  

Styringsgruppe: Tjenesterådet for studieadministrasjon  

Spørsmål om prosjektet: fs-sekretariat@sikt.no  

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter