Hvordan starte et nytt semester digitalt?


Norge gjenåpner gradvis, men fortsatt er det mye usikkerhet rundt mottak av nye studenter til høsten og hvor mye av undervisningen som blir campusbasert og hva som må gjennomføres nettbasert.

Illustrasjon: Shutterstock

Torsdag 7. mai inviterte Unit til webinar om digital semesterstart. 220 deltakere fikk høre pedagogisk utvikler Jan Nyström fra Luleå tekniska universitet (LTU) dele erfaringer fra mange år med store nettbaserte studieprogram, og Universitetet i Oslo og Høyskolen Kristiania delte sine foreløpige planer for semesterstart høsten 2020. Det er et stort engasjement rundt dette temaet på lærestedene, og en rekke spørsmål er foreløpig uavklarte. Akkurat nå tyder mye på at semesterstart høsten 2020 kan bli en hybrid av campus- og nettbaserte opplegg for semesterstart. 

Erfaringer fra Luleå tekniska universitet (LTU) i Sverige 

LTU har til sammen 15.500 studenter, og rundt 2500 av dem er studenter på et av de 22 nettbaserte studieprogrammene LTU tilbyr. De har tilbudt nettbaserte studieprogram i mange år, digital semesterstart er derfor normalen for mange av deres studenter.  

I tillegg har de campus spredt på en rekke byer i Nord-Sverige, så digital samhandling er en viktig del av arbeids- og undervisningsformen der. 

Semesterstart for nettstudenter ved LTU  

Jan Nyström gikk gjennom opplegget LTU har ved semesterstart for nettbaserte studieprogram.

Noen sentrale punkter i presentasjonen: 

  • LTU inkluderer fjernstudentene i flere deler av mottaksprogrammet for campusstudenter. Informasjon fra biblioteker, ServicePoint, studenthelsetjeneste og andre virksomheter deles digitalt gjennom opptak og strømming.   
  • Registrering for fjernstudenter gjøres i digitale registreringsskjema hvor studenter bekrefter at de starter på studiene. LTU benytter administrative sikre løsninger for identitetshåndtering tilsvarende MinID til dette.  
  • Sosialt fellesskap for nettstudenter skapes gjennom faglig samarbeid. Det viktigste bidraget til å inkludere nye nettstudenter sosialt gjøres av faglærerne gjennom å la fjernstudenter jobbe i grupper fra første undervisningsuke. På den måten blir studenter og ansatte kjent med hverandre og skaper tilhørighet.  
  • Alle studieprogram har egne nettsider med programspesifikk informasjon for semesterstarten. Der finner fjernstudentene oppstartsprogram for de første ukene, introduksjon til digitale verktøy, informasjon om studieteknikk, arbeidsmetodikk og litt om forventninger til studentene. Hvert studieprogram lager sitt opplegg. 

Digital semesterstart ved LTU etter korona 

I år forbereder LTU seg på ulike framtidsscenarier, 31. mai tas endelig beslutning om heldigital semesterstart eller en blanding av digital og fysisk. 

For å møte nye studenter digitalt har LTU tilsatt studenter for å skape digitale møteplasser i sosiale medier på vegne av LTU. Der får nye studenter møte erfarne medstudenter som snakker et språk de forstår og som inkluderer dem i studentfellesskapet. I tillegg har de laget video-omvisninger på campus for å gi et inntrykk av hvordan studiehverdagen der ser ut nå som studenter kanskje ikke får oppleve dette på vanlig måte ved semesterstart.  

LTU har høy gjennomføringsgrad på fjernstudier. Noe av forklaringen på en gjennomstrømning på over 80% er at fjernstudenter ofte er litt eldre og veldig motiverte. Som flere webinar-deltakere var inne på i diskusjon og chat, vil det i tiden framover blir det spennende å se hvordan studenter som egentlig ønsker å være campusstudenter håndterer situasjonen og opprettholder motivasjon hvis det blir stor grad av digitaliserte studier.  

Deltakere i webinaret hadde også en del spørsmål om oppmøte om sikker identifisering for nettstudenter. Det er i teorien alltid en liten risiko ved både nettkurs og i ordinær undervisning for at noe gir seg ut for å være en annen, men risikoen er særlig lav når studenter gjennomfører hele studieprogram.  

Se Jan Nystrøms presentasjon fra webinaret.

Universitetet i Oslo forbereder seg på flere scenarier  

UiO planlegger nå for både heldigital eller delvis digital semesterstart i Oslo. Det viktigste er å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for studentene.   

Av utfordringer pekte Ingeborg Ekdal fra UiO på at det er usikkerhet knyttet til hvor mange av studentene som vil være fysisk i Oslo ved semesterstart, og at det er utfordrende å etablere god sosial kontakt hvis man ikke kan møtes. I tillegg kan studenter ha utfordringer knyttet til nettkapasitet, datamaskin og andre fasiliteter hjemme på hybel, noe som kan gi uheldige digitale skiller. Alt dette tar man inn i planleggingen av semesterstarten.  

Noen av tiltakene UiO jobber med: 

  • Å etablere et godt støtteapparat for digitale løsninger for både undervisere og studieadministrasjonen, siden sistnevnte gruppe ofte er førstelinje for undervisere. 
  • Økt kurstilbud i digitale verktøy, det lages kurs tilpasset både nybegynnere og mer avanserte brukere.  
  • Har laget sentral ressursside for digital undervisning og webinar-serien Snakk Om
  • Jobber med å lage rom for kull/klasse/studieprogram i Canvas. 
  • Løsninger for faddergrupper og digitale møteplasser som bidrar til at studentene kan føle seg som en del av UiO. 
  • Unntaksbiblioteket – tilbud fra Universitetsbiblioteket om et virtuelt alternativ til de fysiske bibliotekene hvor man kan møte bibliotekarer og studenter. 

Se presentasjon fra Ingeborg Ekdal, UiO

Digitalt og sosialt ved Høyskolen Kristiania 

Siste innlegg på webinaret var fra Marianne Sundby, som er prosjektleder for studiestart ved Høyskolen Kristiania. Hun fortalte om hvordan Kristiania planlegger semesterstarten i Oslo og Bergen. Selv om mye blir digitalt, så står det sosiale sentralt i arbeidet deres.   

Kristiania har tradisjon for store felles oppstartsarrangementer både i Oslo og Bergen for de rundt 4.000 nye studentene, i år må de se på alternative løsninger for å samles og skape tilhørighet.  

Det planlegges en digital velkomstseremoni, og det digitale formatet setter store krav til at innholdet er interessant for å holde på oppmerksomheten til studentene. I tillegg skal det holdes digitale foredrag om studieteknikk, økonomi, hvordan overleve som student og andre relevante tema. En fordel med digital semesterstart er at studentene ikke må se alt samtidig.  

Kristiania fremhevet også viktigheten av at studentene har faste holdepunkter i form av et sted å komme til både digitalt og fysisk. De håper også å få til faddergrupper for studentgrupper på 15-20 personer. 

Mer erfaringsdeling om semesterstart  

Det er fortsatt mye som ikke er avklart i planleggingen av semesterstarten rundt om på lærestedene, og rådene fra myndighetene endres i takt med endring i smittesituasjonen.  

Unit vurderer å arrangere oppfølgingsmøter om digital semesterstart fram mot sommeren. Er det tema du ønsker å diskutere eller høre mer om fra kolleger i sektoren? Eller har du tips om læresteder, studentorganisasjoner eller studieprogram som har gjort noe spennende for å legge til rette for digital semesterstart som flere bør vite om? Ta kontakt med oss på lms@unit.no

Oppdateringer om webinarer legges ut her på unit.no, eller du kan følge Unit i sosiale medier: Facebook | LinkedIn | Twitter 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter