Fremtidens studiehverdag er hybrid


I arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren er studentene en særlig viktig brukergruppe. Derfor arrangerte Unit et studentseminar 17. september for å få innspill til hva som opptar studentene.

Studenter som jobber sammen

Studentene ønsker seg at fremtidens studiehverdag preges av digitalisering som gir økt studiekvalitet og levende campus.
Pedagogisk kvalitet, hybrid undervisning og levende campus, med god balanse mellom det fysiske og digitale sto sentralt i studentenes innspill. 

På spørsmål om hvordan UH-sektoren må endre seg for at den fortsatt skal være relevant om 5-10 år, er det særlig tre områder studentene trekker frem. For det første må det digitale gi merverdi og være av høyere pedagogisk kvalitet enn i dag. De etterlyser en god balanse mellom fysisk og digital undervisning, og påpeker at de fysiske møteplassene på campus er ekstremt viktige og må videreføres. Samhandling og dialog må vektlegges ved digitalisering og asynkrone undervisningsformer. 

Jeg vil først få kunnskap, og så diskutere den etterpå. Diskusjon i små grupper kan føre til et mer levende campus.

For det andre etterlyser de at informasjon fra utdanningsinstitusjonene som er relevant, tilgjengelig og tiltrekkende, og ønsker å få informasjonen «som en del av hverdagsstrømmen». Informasjonen må nå studentene der de er, og de fleste studentene er på sosiale medier. Det holder ikke å publisere informasjon på universitetets eller høyskolens nettsider.  

Universitet har en vei å gå for å nå studentene – ønsker å få informasjonen som en del av hverdagsstrømmen.

Det tredje området studentene nevner er at universitetene og høyskolene må bli gjort mer synlige og relevante for omverdenen. Her ser de for seg å knytte sterkere bånd og redusere avstand mellom universitet og samfunnet ellers, og nevner at studenter i større grad kan brukes som ressurser. 

Vi må tydeliggjøre hva som ligger i de ulike studieprogrammene og hvorfor de er relevante for omverden.

Studentseminaret er en viktig brikke i strategiarbeidet  


Unit leder arbeidet med å utarbeide forslag til ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Strategien skal lanseres 1. april 2021, og arbeidet skal skje i tett samarbeid med institusjonene og brukerne.  
Studentseminaret var viktig for at studentenes stemme skal bli hørt og uttrykt i strategien. Seminaret ble arrangert på zoom og var lagt vi opp som et mest mulig interaktivt opplegg. 
Studenter fra 7 institusjoner ga reflekterte innspill fra studentgruppen og bekrefter at vi er på rett vei med prioriterte tema for ny digitaliseringsstrategi. De foreløpige prioriterte temaene er  
    

  • Alle kunnskapssøkende i sentrum 
  • Digital kompetanse i alle fag 
  • Pedagogisk innovasjon 
  • Forskning og innovasjon for fremtiden 
  • Verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data 
  • Kulturendring og organisasjonsutvikling 

Se hele oppsummeringen fra seminaret (pdf)


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter