Forenklet tilgang til helsedata med den nye Helseanalyseplattformen


Nå starter Helsedataprogrammet byggingen av Helseanalyseplattformen, som skal gi mer og bedre norsk helseforskning. Unit er en av flere parter i samarbeidet om den nye analyseplattformen som skal gi forskerne enklere tilgang til helsedata.

Foto: Shutterstock

Direktoratet for e-helse, som leder arbeidet med Helsedataprogrammet, peker på at vi i Norge har unike helsedata som gir et solid grunnlag for banebrytende helseforskning, men at det i dag er komplisert og tidkrevende for forskere å få tak i disse dataene. Helsedata befinner seg i en rekke ulike registre som ikke er koplet sammen, og med byggingen av elseanalyseplattformen forenkles tilgangen til helsedata, og det legges til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre – samtidig som sikkerheten ivaretas.

Gjenbruk av informasjon på tvers av tjenester gir gevinster

Unit skal sikre at fellestjenester for forskningen totalt sett gir forskerne god støtte gjennom hele forskningsprosessen. Et element i dette er å sørge for at informasjon som forskerne har registrert i en tjeneste, kan gjenbrukes for eksempel i Helseanalyseplattformen. Samarbeidet mellom Helseanalyseplattformen og Unit vil gi en rekke gevinster:

  • Forskere sparer tid ved at de slipper å registrere samme informasjon i flere systemer
  • Vi får bedre kvalitet på data om helseforskningsprosjekter ved at kvalitetssikret informasjon gjenbrukes istedenfor at det tastes inn manuelt mange ganger
  • Produksjon av statistikker og oversikter på tvers av tjenester forenkles fordi informasjon gjenbrukes

Et eksempel på en slik forenkling er at det gjennom prosjektet Masterdatakilder i forskning skal etableres et nasjonalt register over alle forskningsprosjekter. Når en forsker i fremtiden skal søke om tilgang til data som ligger på Helseanalyseplattformen, vil de kunne hente inn prosjektinformasjon fra dette registeret, eksempelvis prosjekttittel, deltakende institusjoner og personer og start- og sluttdato.

Unit bidrar til utvikling av Helseanalyseplattformen

Unit deltar både i programstyre, referansegruppe og arbeidsgrupper i Helsedataprogrammet. Vår hovedrolle er å gi innspill til hvordan Helseanalyseplattformen best kan fungere sammen med og dra nytte av andre fellesløsninger for forskning. Eksempler er koordinering med Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), der forskerne søker om etisk godkjenning for gjennomføring av helseforskningsprosjekter, koordinering med tjenester hos Forskningsrådet og i helseregionene for å søke finansiering av prosjektene og tjenester hos NSD - Norsk senter for forskningsdata for å melde behandling av personopplysninger.

Mer om Helseanalyseplattformen


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter